Plenum den 2 december 2015 kl. 19.20

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 2 december 2015 kl. 19.20

Plenum börjar 1

Föredras. 1

1    Val av talman och vicetalman för återstoden av arbetsåret 2015-2016

Val av talman V 16/2015-2016

Val av första vicetalman

Meddelande. 2

För kännedom.. 2

2    Motverka förhastad EU-byråkrati för jägarkåren

Ltl Brage Eklunds m.fl. skriftliga fråga SF 1/2015-2016

Plenum slutar 2

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.

Föredras

1        Val av talman och vicetalman för återstoden av arbetsåret 2015-2016

Val av talman V 16/2015-2016

Valet av talman och en första vicetalman förrättas enligt arbetsordningens 92 §, som föreskriver att val av en enda person sker på så sätt att varje ledamot antecknar sin kandidat på en blank valsedel. Den som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras vald. Uppnås inte en sådan röstövervikt förrättas ett nytt val mellan de två som vid den andra omröstningen har nått det högsta röstetalet. Vid denna omröstning förklaras den som har fått de flesta rösterna vald och om det uppkommer lika röstetal avgör lotten.

Först förrättas valet av lagtingets talman. Valsedlar finns utdelade till alla lagtingsledamöter. Jag uppmanar ledamöterna att tydligt anteckna namnet på sin kandidat på valsedeln, både förnamn och efternamn.

Valsedlarna avlämnas efter upprop. Konstateras att valurnan är tom.

Upprop.

Jag ber lagtingsledamöterna Fredrik Fredlund och Carina Aaltonen att biträda vid rösträk­ningen.

27 röstsedlar är inlämnade.

Rösträkningen har visat att 23 röster har avgivits för ltl Johan Ehn och 4 blank röstsedlar har avgivits.

Eftersom lagtingsledamoten Johan Ehn har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, förklaras han härmed vald till lagtingets talman för arbetsåret 2015-2016.

Jag uppmanar nu den nyvalda talmannen att avge sin försäkran enligt arbetsordningen 10 §. Jag överlämnar nu klubban till den nyvalda talmannen.

Talman Johan Ehn

Fru talman, ärade lagtingskollegor! Jag, Johan Ehn, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.

 

Val av första vicetalman

Nu förrättas ett val av en första vicetalman. Valet sker på samma sätt och i samma ordning som valet av talman. Jag ber lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på den utdelade valsedeln. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara tom.

Upprop.

Jag ber lagtingsledamöterna Torsten Sundblom och Lars Häggblom att biträda vid rösträkningen.

27 röstsedlar är inlämnade.

Rösträkningen har visat att lagtingsledamot Veronica Thörnroos har fått 24 röster och lagtingsledamoten Britt Lundberg 1 röst, vidare har 2 blanka röstsedlar avgivits.

Eftersom lagtingsledamot Veronica Thörnroos har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras hon vald till lagtingets förste vicetalman för arbetsåret 2015-2016.

Jag uppmanar nu den nyvalda talmannen att avge sin försäkran enligt arbetsordningen 10 §.

Första vicetalman Veronica Thörnroos

Herr talman, bästa lagtingskollegor! Jag, Veronica Thörnroos, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.

Meddelande

Talman Johan Ehn

Meddelande om talman och första vicetalman kommer i sedvanlig ordning att delges landskapsregeringen och landshövdingen. Antecknas.

För kännedom

2        Motverka förhastad EU-byråkrati för jägarkåren

Ltl Brage Eklunds m.fl. skriftliga fråga SF 1/2015-2016

En fråga ska besvaras inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit emot frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget och samtidigt ange orsaken till att ett svar inte ges.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls måndagen den 14 december klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil