Plenum den 2 november 2009 kl. 15.15

 Ålands lagting

STENOGRAFISKT PROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 2 november 2009 kl. 15.15

Plenum börjar. 1

Meddelande. 1

Bordläggning. 2

1   Landskapslagstiftning om pensionsskyddet för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen

Lagutskottets betänkande (LU 17/2008-2009)

Landskapsregeringens framställning (FR 19/2008-2009)

Bordläggning. 2

2   Förslag i syfte att säkerställa landskapets reservelkraftsförsörjning

Finansutskottets betänkande (FU 7/2008-2009)

Landskapsregeringens framställning (FR 20/2008-2009)

Bordläggning. 2

3   Temporär höjning av kommunalskattesatsen för samfund

Näringsutskottets betänkande (NU 5/2008-2009)

Landskapsregeringens framställning (FR 23/2008-2009)

För kännedom... 2

4   Blankettlag om sammankomster

Landskapsregeringens framställning (FR 2/2009-2010)

5   Avgift för lantbruksavbytare

Landskapsregeringens framställning (FR 3/2009-2010)

6   Beslutanderätt i personalfrågor för landskapsregeringen underlydande myndigheter

Landskapsregeringens framställning (FR 4/2009-2010)

Plenum slutar. 2

 

Plenum börjar

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

Herr landshövdingen

Värderade herr talman! Jag ber att till lagtinget för behandling få överlämna republikens presidents framställningar om godkännande av dels lagen om i kraftsättande av vissa bestämmelser i avtalet med Polen för att undvika dubbelbeskattning och för att förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och dels lagen om i kraftsättande av vissa bestämmelser i avtalen med Bermuda, Caymanöarna och brittiska Jungfruöarna.

Talmannen

Framställningarna kommer att behandlas i vederbörlig ordning.

Meddelande

Meddelande om tiden för val av representanter i Nordiska rådet för arbetsåret 2009-2010. 

Meddelas att kandidatlistor för val av två medlemmar och två personliga ersättare för dem i Nordiska rådet skall inlämnas till lagtingets kansli senast i morgon tisdagen den 3 november klockan 15.00 och att valet förrättas vid plenum på onsdag den 4 november 2009.

Meddelande om tiden för fyllnadsval av ordinarie medlem i finansutskottet, ordinarie justeringsman samt ersättare i lagutskottet och självstyrelsepolitiska nämnden.

Meddelas att fyllnadsval ska förrättas till de uppdrag i lagtinget som innehafts av lagtingsledamot Danne Sundman. Fyllnadsvalen avser en ordinarie medlem i finansutskottet, en ordinarie justeringsman samt en ersättare i lagutskottet respektive självstyrelsepolitiska nämnden.

Fyllnadsvalen kommer att förrättas vid lagtingets plenum på onsdag den 4 november. Kandidatlistor för fyllnadsvalen skall inlämnas till lagtingets kansli senast tisdagen den 3 november kl. 15.00. Antecknas.

Meddelas vidare att landskapsregeringens svar på lagtingsledamot Fredrik Karlströms enkla fråga om hembygdsrätt till adoptivbarn ges vid plenum onsdagen den 4 november 2009. Antecknas. (EF 25/2008-2009)

Bordläggning

1      Landskapslagstiftning om pensionsskyddet för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen

Lagutskottets betänkande (LU 17/2008-2009)

Landskapsregeringens framställning (FR 19/2008-2009)

Bordläggning

2      Förslag i syfte att säkerställa landskapets reservelkraftsförsörjning

Finansutskottets betänkande (FU 7/2008-2009)

Landskapsregeringens framställning (FR 20/2008-2009)

Bordläggning

3      Temporär höjning av kommunalskattesatsen för samfund

Näringsutskottets betänkande (NU 5/2008-2009)

Landskapsregeringens framställning (FR 23/2008-2009)

Talmannen föreslår att alla tre ärenden bordläggs till plenum den 4 november 2009. Godkännes? Godkänt.

För kännedom

4      Blankettlag om sammankomster

Landskapsregeringens framställning (FR 2/2009-2010)

Talmannen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen den 4 november 2009. Godkännes? Godkänt.

5      Avgift för lantbruksavbytare

Landskapsregeringens framställning (FR 3/2009-2010)

Talmannen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen den 9 november 2009. Godkännes? Godkänt.

6      Beslutanderätt i personalfrågor för landskapsregeringen underlydande myndigheter

Landskapsregeringens framställning (FR 4/2009-2010)

Talmannen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen den 9 november 2009. Godkännes? Godkänt.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls onsdagen den 4 november 2009 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl.15.21).

 

Originalfil