Plenum den 2 november 2011 klockan 13.00

Ljudinspelningen saknas.

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


 

Plenum den 4 november 2013 kl. 12.00

Plenum börjar 1

Föredras. 1

1    Talmansval

Val av talman (V 1/2013-2014)

Val av första vicetalman

Val av andra vicetalman

Plenum slutar 3

 

Plenum börjar

Enligt 1 § i arbetsordningen ska den ledamot som längst har innehaft ett uppdrag som ledamot av lagtinget ta talmannens plats. Med anledning av detta har jag intagit talmannens plats och under min ledning förrättas nu valet av en talman samt därefter var för sig val av en första och en andra vicetalman.

Upprop. 30 lagtingsledamöter är närvarande.

Föredras

1        Talmansval

Val av talman (V 1/2013-2014)

Valet av talman och två vicetalmän förrättas enligt arbetsordningens 89§, som föreskriver att val av en enda person sker på så sätt att varje ledamot antecknar sin kandidat på en blank valsedel. Den som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras vald. Uppnås inte en sådan röstövervikt förrättas ett nytt val mellan de två som vid den andra omröstningen har nått det högsta röstetalet. Vid denna omröstning förklaras den som har fått de flesta rösterna vald och om det uppkommer lika röstetal avgör lotten.

Först förrättas valet av lagtingets talman. Valsedlar finns utdelade till alla lagtingsledamöter. Jag uppmanar ledamöterna att tydligt anteckna namnet på sin kandidat på valsedeln, både förnamn och efternamn.

Valsedlarna avlämnas efter upprop. Konstateras att valurnan är tom.

Upprop.

Jag ber lagtingsledamöterna Torbjörn Eliasson och Katrin Sjögren att biträda vid rösträk­ningen.

30 röstsedlar är inlämnade.

Rösträkningen har visat att 27 röster har avgivits för Britt Lundberg, 1 röst för Viveka Eriksson och ytterligare har 2 blanka röstsedlar avgivits.

Eftersom lagtingsledamoten Britt Lundberg har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, förklaras hon härmed vald till lagtingets talman för arbetsåret 2013-2014.

 

Val av första vicetalman

Nu förrättas valet av en första vicetalman. Valet sker på samma sätt och i samma ordning som valet av talman. Jag ber lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på den utdelade valsedeln.

Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara tom. 

Upprop.

Jag ber lagtingsledamöterna Sara Kemetter och Petri Carlsson att biträda vid rösträkningen.

30 röstsedlar är inlämnade.

Rösträkningen har visat att lagtingsledamoten Viveka Eriksson har fått 26 röster, lagtingsledamoten Roger Jansson har fått 3 röster och lagtingsledamoten Anders Eriksson har fått 1 röst.

Eftersom lagtingsledamoten Viveka Eriksson har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras hon vald till lagtingets förste vicetalman för arbetsåret 2013-2014.

 

Val av andra vicetalman

Slutligen förrättas valet av en andra vicetalman på samma sätt som de tidigare förrättade valen. Jag uppmanar lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på den utdelade valsedeln.

Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara tom.

Upprop.

Jag ber lagtingsledamöterna Carita Nylund och Axel Jonsson att biträda vid rösträkningen.

30 röstsedlar är inlämnade.

Rösträkningen har visat att lagtingsledamoten Roger Jansson har fått 24 röster, lagtingsledamoten Viveka Eriksson har fått 2 röster och 4 blanka sedlar har avgetts.

Eftersom lagtingsledamoten Roger Jansson har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras han härmed vald till lagtingets andra vicetalman för arbetsåret 2013-2014.

Ålderstalman Barbro Sundback

Jag uppmanar nu talmannen och de båda vicetalmännen att inför lagtinget avge den högtidliga försäkran enligt 10 § i arbetsordningen.

Talman Britt Lundberg

Fru ålderstalman, bästa lagtingsledamöter! Jag, Britt Louise Lundberg, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.

Första vicetalman Viveka Eriksson

Fru ålderstalman! Jag, Viveka Eriksson, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.

Andra vicetalman Roger Jansson

Fru ålderstalman! Jag, Roger Jansson, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.

Ålderstalman Barbro Sundback

Mitt uppdrag som ålderstalman är härmed fullgjort. Jag ber den nyvalda talmannen motta talmansklubban och överta ledningen av förhandlingarna.

Talman Britt Lundberg

Jag och vicetalmännen ber att få tacka för det visade förtroende. Vi ska förvalta det på bästa sätt. Tack!

Ett meddelande om valet av talman och vicetalmän kommer att sändas till landshövdingen och landskapsregeringen enligt arbetsordningens 10 §.

En gudstjänst med anledning av lagtingets öppnande hålls i dag kl. 13.00 i S:t Görans kyrka. Lagtingsledamöterna samlas utanför lagtingshuset kl. 12.45 för procession till kyrkan. Öppningshögtidligheten äger rum i dag kl. 14.00 i lagtingets plenisal, då landshövdingen förklarar lagtinget öppnat. Nästa plenum hålls idag klockan 15.15.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls idag klockan 15.15. Plenum är avslutat.

 

 

Originalfil