Plenum den 21 januari 2000 kl. 09:30

Protokoll

 • PLENUM DEN 21 JANUARI 2000 KL. 9.30.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Dennis Jansson, ltl Strand och ltl Wickström-Johansson. Ltl Jansson anlände efter uppropet).

  27 lagtingsledamöter närvarande.

  Om befrielse från lagtingsarbetet i dag den 21 januari anhåller ltl Strand på grund av privata angelägenheter. Beviljas.

   

   

  Föredras för tredje behandling ärende nr 1:

   

  Lagutskottets betänkande nr 4/1999-2000 om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av självstyrelselagen för Åland och 17 § jordförvärvslagen för Åland. (RP nr 3/1999-2000).

   

  Enligt 69 § 1 mom. självstyrelselagen kan lagen inte ändras annat än genom överensstämmande beslut av riksdagen och lagtinget. Lagtingets beslut skall fattas med en majoritet av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Enligt jordförvärvslagens 17 § får lagen inte ändras annorledes än med Ålands lagtings bifall och i den ordning som om grundlag är stadgat. Lagtingsordningens 55 § anger att lagtingets beslut vid tredje behandlingen skall omfattas av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

   

  Först tillåts allmän diskussion och därefter kan lagtinget antingen besluta att för sin del godkänna det i republikens presidents framställning ingående förslaget till ändring av självstyrelselagen och 17 § jordförvärvslagen för Åland eller att förkasta detsamma.

   

  Diskussion.

   

  Ltl Ulf Andersson:

  Herr talman!

  För en nybliven lagtingsledamot kan det vara tillåtet att också under den tredje behandlingen komma med några kommentarer. Den debatt som fördes senaste vecka tycker jag att har varit saklig och belysande, belysande i flera avseenden.

   

  Vad gäller själva sakfrågan eller förslaget att begreppet “förklaring av lag” skall utgå har jag ingenting att invända. Ett rättsinstitut som tillkom på Gustav IIII:s tid måste rimligtvis kunna utgå år 2000!

   

  För ledamoten Häggblom och andra ledamöter som fördjupat sig i det rättshistoriska perspektivet på begreppet “förklaring av lag” och förmodligen tillägnat sig all litteratur i ämnet och som därefter kommit till motsatt uppfattning kan jag ha förståelse och jag respekterar hans uppfattning. Häggbloms uppfattning får kanske sitt bästa stöd, herr talman, i regeringens motiveringar till ändringen. Regeringen sade i den ursprungliga propositionen att “Orsaken till att förklaring av grundlag har strukits i förslaget till ny grundlag är att detta rättsinstitut inte längre anses finnas till i Finlands konstitution och att uttrycket därför saknar innehåll och betydelse.”  Sedan försöker regeringen förklara varför ett redan avlidet rättsinstitut också måste utgå ur de åländska lagarna, trots, efter vad jag har förstått, tidigare motstånd från landskapets sida. Detta är naturligtvis en nästan omöjlig uppgift, men regeringen försöker i varje fall förklara att ett icke-existerande rättsinstitut som saknar betydelse nog kan ha betydelse om de finns kvar i de åländska lagarna. I så fall, säger regeringen, skulle det nämligen vara oklart och svårt  att påvisa vilken betydelsen är, alltså betydelsen av det betydelselösa!

   

  Men, herr talman, nog om detta. Om regeringen anser att det har betydelse att ett rättsinstitut som inte har betydelse också utgår ur de åländska lagarna, så inte skall vi bråka! Detta är ingen undfallenhet utan ett sätt att visa resonlighet när den andra avtalsparten är halsstarrig.

   

  Ytterligare, herr talman, enligt ledamoten Häggblom föll lantrådskandidaten Erland på oenighet mellan  Häggblom och Erland om hur den här framställningen skulle behandlas. Den betydelselösa ändringen av självstyrelselagen har således medfört att Häggblom och Erland, efter att ha omfamnat varandra, efter att minister Enestam förklarat sig kritisera liberalerna på Åland för att ha inlett samarbete med de obundna, efter att Erland, helt riktigt, uppmanat Enestam att hålla sig till sitt och låta ålänningarna sköta  sitt, efter allt det här, herr talman, blir herrarna Häggblom och Erland oeniga om betydelsen av ett betydelselöst rättsinstitut och samarbetet rasar - och Erland stannar vid kandidat, blir aldrig magister!

   

  Vtm Bert Häggblom:

  Herr talman!

  Såsom jag tidigare anförde i första behandlingen av detta ärende kommer jag att föreslå ett förkastande här i tredje behandlingen. Jag är tacksam för det som ltl Ulf Andersson anförde och att han har förståelse för att jag har en annan åsikt. Det intressanta här är att lagtingets majoritet i det nya lagtinget har ändrat åsikt jämfört med det gamla lagtinget på grund av att vissa tjänstemän. Det tror jag att är viktigast att skall Åland nå framgång för att stärka självstyrelsen och utveckla den är så är det på det politiska planet man skall göra det och inte förlita sig på tjänstemän, som inte alla gånger visat sig vara den starka sidan.

   

  TALMANNEN: Begäres ordet? Diskussionen är avslutad.

   

  Föreläggs lagförslagen för godkännande i tredje behandling i den lydelse de antagits av riksdagen enligt riksdagens skrivelse nr 23/1999. Begärs ordet?

   

  Vtm Häggblom:

  Herr talman! Jag föreslår förkastande.

   

  Ltl Gun-Mari Lindholm: Herr talman! Jag understöder vtm Häggbloms förslag.

   

  Under behandlingen har vtm Bert Häggblom, understödd av ltl Gun-Mari Lindholm, föreslagit att lagtinget inte skall godkänna det i presidentens framställning avsedda förslaget till ändring av självstyrelselagen och till ändring av 17 § jordförvärvslagen för Åland. Omröstning kommer därför att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för lagutskottets förslag om godkännande röstar ja och de som röstar för vtm Häggbloms förslag att förslaget inte skall godkännas röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Öppen omröstning kommer att verkställas. Talmannen erinrar ånyo om att lagtingets beslut i tredje behandling skall omfattas av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Jag ber ltla Eklöw och Andersson biträda vid rösträkningen. Rösterna avges efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Eklöw: ja, Viveka Eriksson: ja, Andersson: ja, Englund: ja, Dennis Jansson: ja, Lindqvist: ja, Sjöblom: ja, Sundback: ja, Wiklöf: ja, K-G Eriksson: ja, Strand borta, P-E Eriksson: ja, vtm Erlandsson: ja, Holmberg: ja, Erland: ja, Sune Mattsson: ja, Sarin-Grufberg: ja, Sjöstrand: ja, Svensson: ja, Wickström-Johansson: ja, Christer Jansson: ja, J-E Mattsson: ja, Lundberg: ja, Pehrsson: ja, vtm Häggblom: nej, Lindholm: nej, Karlström: ja, Harry Eriksson: nej, Boman: avstår.

   

  Vid omröstningen har avgetts 25 ja-röster och 3 nej-röster; en lagtingsman har avstått från att rösta. 

   

  Lagtinget har sålunda med i 69 § självstyrelselagen och 55 § lagtingsordningen erforderlig majoritet för sin del godkänt det i republikens presidents framställning ingående förslaget till ändring av självstyrelselagen och av 17 § jordförvärvslagen för Åland i den lydelse lagarna antagits av riksdagen enligt riksdagens skrivelse nr 23/1999.

   

  Lagförslagens tredje behandling är avslutad.

   

  Föreläggs motiveringen för enda behandling. Diskussion.  Ingen diskussion. Motiveringen är godkänd i enda behandling.

   

  Ärendet är slutbehandlat.

   

   

  Föredras för tredje behandling ärende nr 2:

   

  Näringsutskottets betänkande nr 2/1999-2000 om avskaffande av bidraget för bekämpning av flyghavre. (FR nr 8/1999-2000).

    

  I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid andra behandlingen eller att förkasta detsamma. Först tillåtes diskussion och därefter förelägges lag­förslaget för antagande. Diskussion. Ingen diskussion.

   

  Förelägges lagförslaget för antagande i tredje behandling. Lag­tinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

   

  Förelägges lagförslagets motivering för godkännande i enda be­handling. Diskussion. Ingen diskussion. Motiveringen godkänd i enda behandling.

   

  Ärendet är slutbehandlat.

   

   Antecknas till kännedom att till lagtinget överlämnats:

   

  Republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Lettland om social trygghet. (RP nr 5/1999-2000).

   

  Ärendet upptas till behandling i lagtinget vid plenum den 6 mars.

   

  Detta plenum är härmed avslutat. (Plenum avslutades kl. 9.48).