Plenum den 28 september 2010 kl. 16.25

 Ålands lagting

 

STENOGRAFISKT PROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 28 september 2010 kl.16.25

Plenum börjar. 1

Andra behandling. 1

1   Gymnasieutbildning

Kulturutskottets betänkande (KU 9/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 22/2009-2010)

För kännedom... 1

2   Infertilitetsbehandling inom ÅHS

Vtm Gun-Mari Lindholms enkla fråga (EF 16/2009-2010)

Plenum slutar. 2

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 23 ledamöter närvarande.

Andra behandling

1      Gymnasieutbildning

Kulturutskottets betänkande (KU 9/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 22/2009-2010)

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Eftersom utskottet har föreslagit att det i framställningen ingående tredje lagförslaget måtte förkastas kan det under diskussionen väckas förslag om att lagförslaget i framställningen läggs till grund för behandlingen. Väcks inget sådant förslag, förklaras andra behandlingen avslutad efter det att diskussionen i ärendet avslutats.

Diskussion. Ingen diskussion.

Detaljbehandlingen vidtarDet i landskapsregeringens framställning ingående förslaget till landskapslag om gymnasieutbildning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med kulturutskottets förslag.

Lagförslaget är bifallet. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

Det i landskapsregeringens framställning ingående förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om läroavtalsutbildning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med kulturutskottets förslag.

Lagförslaget är bifallet. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

Konstateras att utskottet har föreslagit att det i framställningen ingående tredje lagförslaget måtte förkastas. Förslag om förkastande upptas till behandling vid ärendets tredje behandling.

Ärendets andra behandling är därmed avslutad.

För kännedom

2      Infertilitetsbehandling inom ÅHS

Vtm Gun-Mari Lindholms enkla fråga (EF 16/2009-2010)

Svar på enkel fråga skall ges inom tio dagar efter det landskapsregeringen tagit emot frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela detta till lagtinget och ange orsaken till att svar inte ges. Frågan överlämnades till landskapsregeringen 28.9.2010.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls 29.9 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl.16.31).

Originalfil