Plenum den 3 juni 2009 kl. 17.55

Ljudinspelningen saknas.

 Ålands lagting

STENOGRAFISKT PROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 3 juni 2009 kl. 17.55

Plenum börjar. 1

Remiss. 1

1   Republikens presidents framställning om godkännande av avtalet med Kazakstan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (RP 10/2008-2009)/Lu/

Remiss. 1

2   Republikens presidents framställning med anledning av regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 och 39 §§ i självstyrelselagen för Åland (RP 11/2008-2009)/Lu/

Plenum slutar. 3

 

 

Plenum börjar

Istället för namnupprop antecknas de som var närvarade vid lagtingets första plenum.

Remiss

1      Republikens presidents framställning om godkännande av avtalet med Kazakstan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (RP 10/2008-2009)/Lu/

Talmannen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Kan det godkännas? Godkänt. 

Diskussion? Ingen diskussion. Ärendet remitteras till lagutskottet.

Remiss

2        Republikens presidents framställning med anledning av regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 och 39 §§ i självstyrelselagen för Åland (RP 11/2008-2009)/Lu/

Talmannen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Kan det godkännas? Godkänt.

Diskussion.

Ltl Roger Jansson

Herr talman! Det fanns ett önskemål här om att hålla ett längre och principiellt anförande i den här frågan. Rekommendationen om sju minuter torde därför inte hålla. Med tanke på den goda liberala närvaron, den begränsade centernärvaron och den totala bristen på närvaro från oppositionens sida, förutom en flitig ledamot så ska jag försöka hålla mig någorlunda begränsad.

Jag har tidigare sagt från talarstolen att jag inte ska använda uttrycket ”vad var det jag sade”. Det känns ändå positivt för mig att se hur det här ärendet kom att hanteras på rikssidan. Jag var en av de första som reagerade på den bristfälliga behandlingen på rikssidan, när vi hade en information i självstyrelsepolitiska nämnden från landskapsregeringens sida i ett relativt sent skede av den senare behandlingen. Det visade sig sedermera när jag hade gått igenom de misstag som hade begåtts på rikssidan så blev det hela sju stycken i olika instanser där man hade missat hur man gör förändringar i självstyrelselagen, i enlighet med den praxis som har utvecklats genom åren.

Jag vill minnas att det var en majoritet från lagtingets sida som valde att säga nej till den tidigare framställningen. Det har ändå visat sig vara en viktig principiell framgång för lagtinget. För kommande generationer, politiker och tjänstemän på rikssidan tjänar det här som är nödvändig påminnelse. Säkert kommer det i framtiden igen att behövas nya påminnelser. Minnet är i sådana här sammanhang är relativt kort. Inställningen till och kunskapen om självstyrelselagstiftningen är ju erkänt dålig, och kommer tyvärr att bli sämre på rikssidan. Det gäller att bevaka de här frågorna.

Det är intressant det som regeringen nu skriver under beredningen, propositionen punkten tre vid motiveringarna, där man inte redogör för den bakomliggande historien, utan man betraktar det här som en alldeles ny framställning som lever sitt liv. Det förstår jag att man vill göra eftersom säkert rodnaden på kinderna skulle vara synlig i propositionen annars.

Så långt är allting är väl. Jag tycker att det här ändå visar på styrkan hos rikspolitikerna och rikstjänstemännen att de inte känner sig trampade på tårna när de har gjort ett misstag utan att de korrigerar det, helt enkelt. Det är ett sakligt angreppssätt. Att det dessutom gick så här snabbt är särskilt angenämt.

Det som också är värdefullt att ta del av, inte minst i dessa tider, är texten under motiveringens rubrik två, propositionens konsekvenser. Där säger man att den inte har några ekonomiska, administrativa eller andra konsekvenser. Det här från början av 2009, när det gäller konsumentrådgivningen, är skött av staten. När den här ändringen är gjord så gör man de nödvändiga avtalsförändringarna.

Med detta får jag önskar vicetalman Jansson trevlig sommar!

Talmannen

Tack för de vänliga orden.

Ltl Olof Erland

Herr talman! Jag får väl lov att utnyttja den tid som ledamot Jansson, trots löften, inte utnyttjade.

När det gäller den här framställningen så har den ett intresse också i den fortsatta behandlingen. Från min synvinkel i lagutskottet när vi tog beslut så gick vi igenom alla ändringar av självstyrelselagen och kunde konstatera att det fanns några olika varianter. Det vi också kunde konstatera, som är viktigt, är att man direkt från justitieministeriet medgav att man hade gjort fel. Det gjorde man däremot inte i riksdagen. Det var en poäng utskottsbetänkandet som jag inte har här nu. Om jag försöker påminna mig om vad vi sade så tror jag vi använde uttrycket ”synnerligen graverande”, åtminstone i diskussionen, sedan i texten blev det kanske något mindre tillspetsat. Poängen var att vi stod inför ett val att göra en bedömning, får vi genom den här konsumentrådgivningslagen direkt eller ska vi gå via en ny procedur? Det var inget direkt avgörande val på något sätt. Det blev sedan en remittering till stora utskottet där Liberalerna höll fast vid lagutskottets ursprungliga förslag om att man skulle ta det här, med tanke på de löften som fanns om att ministerieprocessen skulle ordna så att det alltid är justitieministeriet som har hand om det. Vi fick också vissa antydningar om att man skulle ta behandlingen i grundlagsutskottet i riksdagens arbetsordning. Det är där jag kommer in på det som gör att den här presidentframställningen fortfarande är intressant. Är det så att riksdagen har gjort något åt arbetsordningen? Kommer de att göra någonting? Vad jag vet, grundlagsutskottet kommer att behandla den här, vi får se på vilket sätt de gör det. Lagutskottet kommer inte, vad jag vet i alla fall, att ifrågasätta själva lagen och konsumentrådgivningen. Det är ju precis såsom det har varit önskat från landskapsregeringen 2007 - 2009. Men vad som har gjorts i riksdagen och vad som händer där är avgörande när det gäller ministeriets handläggning. Det visar att man har gjort precis som man sade. Man hissar vit flagg direkt och satte upp händerna och sade i media; ”vi har gjort fel”.

Det visar också viss insikt om att man kan göra fel men då ska man också hastigt rätta till det. På det sättet tycker jag att regeringen i Helsingfors har gjort på rätt sätt och riksdagen återstår. Det var det jag egentligen ville säga, tack, herr talman.

Ltl Jan Salmén, replik

Herr talman! Jag måste påpeka för ledamoten Erland att klockan är nu 18.07. Turbilen till Godby är tio minuter försenad om vi ska hinna på lagutskottet i morgon.

Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Jag kan lugna ledamot Jan Salmén, om jag inte missminner mig, så är lagutskottet inställt imorgon p.g.a. att vi kunde remittera det här och jobba med den under sommaren. Jag förstod poängen att jag ska skynda mig om jag vill komma hem till middagen eller snarare till disken, som det är i mitt fall.

Talmannen

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till lagutskottet.

 

Plenum slutar

Nästa plenum hålls 31.8.2009, såvida inte kallelse till ett tidigare plenum kommer ifrån talmannen. Talmannen önskar alla närvarande och icke närvarande en trevlig sommar. (Plenum avlutades kl.18.07).

 

Originalfil