Plenum den 3 november 2003 kl 15.30.

Ljudinspelningen saknas.

PLENUM den  3 november 2003 kl. 15.30.

TALMANNEN:

Plenum börjar. Upprop.

Samtliga lagtingsledamöter närvarande.

 

 

Föredras ärende nr 1:

 

Meddelande om tiden för val av

                      - lagtingets utskott

- självstyrelsepolitiska nämnden

                      - medlemmar i kanslikommissionen

                      - justeringsmännen samt

                      - representanter i Nordiska rådet

 

Meddelas:

- att kandidatlistor för val av i 34 § lagtingsordningen nämnda utskott skall inlämnas till lagtingets kansli senast tisdagen den 4 november kl. 15.00 och att valet förrättas vid plenum onsdagen den 5 november,

 

- att kandidatlistor för val av medlemmar och ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden skall inlämnas senast tisdagen den 4 november kl. 15.00 och att valet förrättas vid plenum onsdagen den 5 november,

 

- att kandidatlistor för val av två medlemmar i kanslikommissionen skall inlämnas senast tisdagen den 4 november kl. 15.00 och att valet förrättas vid plenum onsdagen den 5 november,

 

- att kandidatlistor för val av tre justeringsmän jämte ersättare skall inlämnas senast tisdagen den 4 november kl. 15.00 och att valet förrättas vid plenum onsdagen den 5 november,

 

- att kandidatlistor för val av två medlemmar och två personliga ersättare för dem i Nordiska rådet skall inlämnas senast tisdagen den 4 november kl. 15.00 och att valet förrättas vid plenum onsdagen den 5 november.

 

Talmannen meddelar samtidigt att samtliga nämnda val förrättas för valperioden 2003-2007, förutom valet av medlemmar i Nordiska rådet som avser arbetsåret 2003-2004.

Antecknas.

 

 

Föredras ärende nr 2:

 

Fastställande av antalet medlemmar och ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden

 

Talmannen meddelar att lagtinget i början av valperioden enligt 11 § i arbetsordningen på förslag av presidiet skall fastställa  antalet ledamöter och ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden. Presidiet har för det val som förrättas för valperioden 2003-2007 beslutat föreslå samma antal som hittills, dvs. att sex ledamöter och fem ersättare utses. Kan förslaget omfattas av lag­tinget? Förslaget omfattat.

 

Föredras ärende nr 3:

 

Förslag om minsta antal ersättare i lagutskottet, finansutskottet, näringsutskottet, kulturutskottet, social- och miljöutskottet, justeringsutskottet, samt stora utskottet

 

För val av ersättare valperioden 2003-2007 i lagutskottet, finansut­skottet, näringsutskottet, kulturutskottet, social- och miljöutskot­tet och juster­ingsutskottet föreslår presidiet med stöd av 57  § arbets­ord­ningen att i specialutskotten fyra ersättare och i juster­ings­utskottet tre ersättare skall utses. Kan förslaget omfattas? Förslaget omfattat.

 

För val av ersättare i stora utskottet föreslås att fem ersättare utses. Kan även detta förslag godkännas? Förslaget godkänt.

 

 

Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats

 

Landskapsstyrelsens framställning angående slopande av det allmänna avdraget samt ändringar i landskapsandelslagstiftningen. (FR 2/2003-2004).

 

Ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen den 5 november.

 

Lagtingets nästa plenum är onsdagen den 5 november kl. 13.00. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutads kl. 15.38).

 

 

 

Originalfil