Plenum den 3 november 2014 kl. 15.15

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 3 november 2014 kl. 15.15

Plenum börjar 2

Meddelande. 2

Bordläggning. 2

1    Landskapsregeringens berättelse 2013 Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse för 2013

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 17/2013-2014)

Landskapsregeringens berättelse (LB 1/2013-2014)

Landskapsrevisionens berättelse (RB 2/2013-2014)

Bordläggning. 2

2    Temporär ändring av tidpunkten för landskapets årsredovisning

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 18/2013-2014)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 15/2013-2014)

Bordläggning. 2

3    Förslag till andra tilläggsbudget för år 2014

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 19/2013-2014)

Landskapsregeringens budgetförslag (BF 4/2013-2014)

Budgetmotionerna (BM 56-58/2013-2014)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 10.11.2014. Godkänt.

Andra behandling. 2

4    Godkännande av en reviderad bilaga till ett protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening av fartyg

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 10/2013-2014)

Landskapsregeringens yttrande (RP 10/2013-2014-s)

Republikens presidents framställning (RP10/2013-2014)

Andra behandling. 3

5    Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ett tilläggsprotokoll till Cartagenaprotokollet om biosäkerhet

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 12/2013-2014)

Landskapsregeringens yttrande (RP 12/2013-2014-s)

Republikens presidents framställning (RP 12/2013-2014)

För kännedom.. 3

6    Godkännande av associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika

Landskapsregeringens yttrande (RP 9/2013-2014-s)

Republikens presidents framställning (RP 9/2013-2014)

7    Godkännande av vissa bestämmelser i konventionen mot tortyr

Landskapsregeringens yttrande (RP 13/2013-2014-s)

Republikens presidents framställning (RP 13/2013-2014)

8    Godkännande av Europarådets konvention om bekämpning av våld mot kvinnor

Republikens presidents framställning (RP 1/2014-2015)

9    Godkännande av överenskommelsen med Estland om nödsituationer

Republikens presidents framställning (RP 2/2014-2015)

10  Godkännande av Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar

Republikens presidents framställning (RP 3/2014-2015)

11  Godkännande av konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö

Republikens presidents framställning (RP 4/2014-2015)

12  Budget för landskapet Åland 2015

Landskapsregeringen budgetförslag (BF 1/2014-2015)

13  Närings- och arbetsmarknadspolitik

Ltl Anders Erikssons m.fl. spörsmål (S 3/2013-2014)

14  Avgifter i skärgårdstrafiken

Ltl Torsten Sundbloms skriftliga fråga (SF 6/2013-2014)

15  Lagfäst språkråd

Ltl Gunnar Janssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 3/2013-2014)

16  Närståendevårdarnas situation

Ltl Katrin Sjögrens m.fl. åtgärdsmotion (MOT 4/2013-2014)

17  Höjning av hemvårdsstöd för barn upp till två år

Ltl Katrin Sjögrens m.fl. åtgärdsmotion (MOT 5/2013-2014)

18  Hållbarhetskriterier för stöd, bidrag och investeringar

Ltl Katrin Sjögrens m.fl. åtgärdsmotion (MOT 6/2013-2014)

19  En helhetssyn inom diskrimineringsområdet

Ltl Katrin Sjögrens åtgärdsmotion (MOT 7/2013-2014)

20  Ett åländskt register för bekämpningsmedel

Ltl Katrin Sjögrens åtgärdsmotion (MOT 8/2013-2014)

Plenum slutar 4

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 29 ledamöter närvarande.

 

Meddelande

Talmanskonferensen meddelar tidtabellen för den närmaste framtiden för lagtingsarbetet. Tilläggsbudgeten kommer upp till behandling måndagen den 10 november 2014. Förhoppningsvis kommer spörsmålet till behandling onsdagen den 12 november 2014. Den ordinarie budgetremissen planeras till den 17, 18 och 19 november. Närmare detaljer kommer senare. Antecknas.

Meddelas att kandidatlistor för val av två medlemmar och två ersättare i Nordiska rådet ska inlämnas till lagtingets kansli senast i morgon tisdag 04.11.2014 klockan 15.00 och att valet förrättas vid plenum 05.11.2014. Antecknas.

Bordläggning

1      Landskapsregeringens berättelse 2013
Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse för 2013

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 17/2013-2014)

Landskapsregeringens berättelse (LB 1/2013-2014)

Landskapsrevisionens berättelse (RB 2/2013-2014)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 05.11.2014. Godkänt.

Bordläggning

2        Temporär ändring av tidpunkten för landskapets årsredovisning

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 18/2013-2014)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 15/2013-2014)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 05.11.2014. Godkänt.

Bordläggning

3        Förslag till andra tilläggsbudget för år 2014

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 19/2013-2014)

Landskapsregeringens budgetförslag (BF 4/2013-2014)

Budgetmotionerna (BM 56-58/2013-2014)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 10.11.2014. Godkänt.

Andra behandling

4        Godkännande av en reviderad bilaga till ett protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening av fartyg

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 10/2013-2014)

Landskapsregeringens yttrande (RP 10/2013-2014-s)

Republikens presidents framställning (RP10/2013-2014)

Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till förslaget i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall.

Diskussion. Ingen diskussion.

Förslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i andra behandling lämnat sitt bifall till förslaget.

Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

Andra behandling

5        Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ett tilläggsprotokoll till Cartagenaprotokollet om biosäkerhet

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 12/2013-2014)

Landskapsregeringens yttrande (RP 12/2013-2014-s)

Republikens presidents framställning (RP 12/2013-2014)

Samma förfarande gäller vid behandlingen av detta ärende.

Diskussion. Ingen diskussion.

Förslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i andra behandling lämnat sitt bifall till förslaget.

Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

För kännedom

6        Godkännande av associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika

Landskapsregeringens yttrande (RP 9/2013-2014-s)

Republikens presidents framställning (RP 9/2013-2014)

Ärendet upptas till behandling vid plenum 05.11.2014.

7        Godkännande av vissa bestämmelser i konventionen mot tortyr

Landskapsregeringens yttrande (RP 13/2013-2014-s)

Republikens presidents framställning (RP 13/2013-2014)

Ärendet upptas till behandling vid plenum 05.11.2014.

8        Godkännande av Europarådets konvention om bekämpning av våld mot kvinnor

Republikens presidents framställning (RP 1/2014-2015)

9        Godkännande av överenskommelsen med Estland om nödsituationer

Republikens presidents framställning (RP 2/2014-2015)

10      Godkännande av Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar

Republikens presidents framställning (RP 3/2014-2015)

11      Godkännande av konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö

Republikens presidents framställning (RP 4/2014-2015)

Enligt lagtingsordningen 31 § 2 mom. ska talmannen utan dröjsmål sända en begäran från presidenten om lagtingets bifall till ikraftträdande av en internationell förpliktelse till landskapsregeringen för ett yttrande som bör föreligga när ärendet remitteras till ett utskott. Landskapsregeringen ska behandla ett sådant ärende i skyndsam ordning.

Talmannen har beslutat sända ärendena 8 – 11 till landskapsregeringen för ett yttrande. Ärendena upptas därför för remiss vid ett senare plenum.

12      Budget för landskapet Åland 2015

Landskapsregeringen budgetförslag (BF 1/2014-2015)

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 17.11.2014

13      Närings- och arbetsmarknadspolitik

Ltl Anders Erikssons m.fl. spörsmål (S 3/2013-2014)

Ett meddelande om när landskapsregeringen ger svar på spörsmålet eller om att ett svar inte kommer att ges lämnas senare. Svaret ska ges inom tio dagar efter mottagandet. Spörsmålet lämnades till landskapsregeringen 31.10.2014.

14      Avgifter i skärgårdstrafiken

Ltl Torsten Sundbloms skriftliga fråga (SF 6/2013-2014)

En fråga ska besvaras inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit emot frågan. Om frågan tas emot när lagtinget inte är samlat för plenum eller inom färre än tio dagar före plenarperioden avslutas ska svaret ges inom tio dagar räknat från den dag lagtingets nästa plenarperiod börjar. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget och samtidigt ange orsaken till att ett svar inte ges.

15      Lagfäst språkråd

Ltl Gunnar Janssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 3/2013-2014)

Ärendet upptas till behandling vid ett senare plenum.

16      Närståendevårdarnas situation

Ltl Katrin Sjögrens m.fl. åtgärdsmotion (MOT 4/2013-2014)

Ärendet upptas till behandling vid ett senare plenum.

17      Höjning av hemvårdsstöd för barn upp till två år

Ltl Katrin Sjögrens m.fl. åtgärdsmotion (MOT 5/2013-2014)

Ärendet upptas till behandling vid ett senare plenum.

18      Hållbarhetskriterier för stöd, bidrag och investeringar

Ltl Katrin Sjögrens m.fl. åtgärdsmotion (MOT 6/2013-2014)

Ärendet upptas till behandling vid ett senare plenum.

19      En helhetssyn inom diskrimineringsområdet

Ltl Katrin Sjögrens åtgärdsmotion (MOT 7/2013-2014)

Ärendet upptas till behandling vid ett senare plenum.

20      Ett åländskt register för bekämpningsmedel

Ltl Katrin Sjögrens åtgärdsmotion (MOT 8/2013-2014)

Ärendet upptas till behandling vid ett senare plenum.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls 05.11.2014  klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil