Plenum den 3 november 2017 kl. 12:00

Protokoll

 • Plenum börjar 1

  Föredras. 1

  1    Talmansval

  V1 2016-2017

  Val av talman

  Val av första vicetalman

  Val av andra vicetalman

  Plenum slutar 3

   

  Plenum börjar

  Enligt 1 § i arbetsordningen ska den ledamot som längst innehaft ett uppdrag som ledamot av lagtinget inta talmannens plats. Har två eller flera varit ledamöter i lagtinget lika lång tid förs ordet av den till åren äldste av dem. Med anledning av detta har jag intagit talmannens plats och under min ledning förrättas nu valet av en talman samt därefter var för sig val av en första och en andra vicetalman.

  Upprop. 30 lagtingsledamöter är närvarande.

  Föredras

  1        Talmansval

  V1 2016-2017

  Valet av talman och två vicetalmän förrättas enligt arbetsordningens 93 §, som föreskriver bland annat följande: ”Val av en enda person sker på så sätt att varje ledamot antecknar sin kandidat på en blank valsedel. Den som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras vald. Uppnås inte en sådan röstövervikt förrättas ett nytt val mellan de två som vid den andra omröstningen har nått det högsta röstetalet. Vid denna omröstning förklaras den som har fått de flesta rösterna vald och om det uppkommer lika röstetal avgör lotten. ”

  Val av talman

  Först förrättas valet av lagtingets talman. Valsedlar finns utdelade till alla lagtingsledamöter. Jag uppmanar ledamöterna att tydligt anteckna namnet på sin kandidat på valsedeln, både förnamn och efternamn.

  Valsedlarna avlämnas efter upprop. Jag konstaterar att valurnan är t.o.m.

  Upprop.

  Jag ber lagtingsledamöterna Pernilla Söderlund och Tage Silander att biträda vid rösträkningen.

  30 st. röstsedlar är inlämnade.

  Rösträkningen har visat att 21 röster har avgivits för lagtingsledamoten Gun-Mari Lindholm och 9 röster för lagtingsledamoten Johan Ehn.

  Eftersom lagtingsledamoten Gun-Mari Lindholm har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras hon härmed vald till lagtingets talman för arbetsåret 2017-2018.

   

   

  Val av första vicetalman

  Nu förrättas ett val av en första vicetalman. Valet sker på samma sätt och i samma ordning som valet av talman. Jag ber lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på den utdelade valsedeln. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara tom.

  Upprop.

  Jag ber lagtingsledamöterna Britt Lundberg och Petri Carlsson att biträda vid rösträkningen.

  30 st. röstsedlar är inlämnade.

  Rösträkningen har visat att lagtingsledamoten Veronica Thörnroos har fått 26 röster och 4 blanka röstsedlar avgivits.

  Eftersom lagtingsledamoten Veronica Thörnroos har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras hon vald till lagtingets förste vicetalman för arbetsåret 2017-2018.

   

  Val av andra vicetalman

  Slutligen förrättas ett val av en andra vicetalman på samma sätt som de tidigare förrättade valen. Jag uppmanar lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på den utdelade valsedeln. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara tom. Upprop.

  Jag ber lagtingsledamöterna Sara Kemetter och Stephan Toivonen att biträda vid rösträkningen.

  30 röstsedlar är inlämnade.

  Rösträkningen har visat att 28 röster har avgivits för lagtingsledamoten Viveka Eriksson medan 2 blanka sedlar har avgetts.

  Eftersom lagtingsledamoten Viveka Eriksson har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras hon härmed vald till lagtingets andra vicetalman för arbetsåret 2017-2018.

  Jag uppmanar nu talmannen och de båda vicetalmännen att inför lagtinget avge den högtidliga försäkran enligt 10 § i arbetsordningen.

  Talman Gun-Mari Lindholm

  Jag, Gun-Mari Lindholm, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.

  Första vicetalman Veronica Thörnroos

  Jag, Veronica Thörnroos, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.

  Andra vicetalman Viveka Eriksson

  Värderade ålderstalman, lagtingskollegor! Jag, Viveka Eriksson försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.

  Ålderstalman Bert Häggblom

  Mitt uppdrag som ålderstalman är härmed fullgjort. Jag ber den nyvalda talmannen motta talmansklubban och överta ledningen av förhandlingarna.

  Talman Gun-Mari Lindholm

  Ett meddelande om valet av talman och vice talmän kommer att sändas till landshövdingen och landskapsregeringen enligt arbetsordningens 10 §.

  En gudstjänst med anledning av lagtingets öppnande hålls i dag kl. 13.00 i S:t Görans kyrka. Lagtingsledamöterna samlas utanför lagtingshuset kl. 12.45 för procession till kyrkan. Öppningshögtidligheten äger rum i dag kl. 14.00 i lagtingets plenisal, då republikens president förklarar lagtinget öppnat.

  Plenum slutar

  Lagtingets nästa plenum hålls idag klockan 15. 30. Plenum är avslutat.