Plenum den 3 september 2014

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 3 september 2014 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Meddelande. 1

Bordläggning. 2

1    Korrigering av vallagen

Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 7/2013-2014)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 11/2013-2014)

Remiss. 2

2    Godkännande av överenskommelsen med Ryssland om transport av farligt gods

Landskapsregeringens yttrande (RP 7/2013-2014-s)

Republikens presidents framställning (RP 7/2013-2014)

Remiss. 2

3    Godkännande av en reviderad bilaga till ett protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening av fartyg

Landskapsregeringens yttrande (RP 10/2013-2014-s)

Republikens presidents framställning (RP10/2013-2014)

Remiss. 2

4    Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ett tilläggsprotokoll till Cartagenaprotokollet om biosäkerhet

Landskapsregeringens yttrande (RP 12/2013-2014-s)

Republikens presidents framställning (RP 12/2013-2014)

Remiss. 2

5    Temporär ändring av tidpunkten för landskapets årsredovisning

Landskapsregeringens lagförslag (LF 15/2013-2014)

Första behandling. 6

6    Förvaltningsuppgifter om djursjukdomar

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 8/2013-2014)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 12/2013-2014)

Enda behandling. 8

7    Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2013

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 13/2013-2014)

Landskapsrevisionens berättelse (RB 1/2013-2014)

Landskapsregeringens meddelande (M 7/2013-2014)

För kännedom.. 8

8    Ojämlik lönesättning

Vtm Viveka Erikssons skriftliga fråga (SF 3/2013-2014)

9    Avräkningsgrunden

Ltl Mats Perämaas skriftliga fråga (SF 4/2013-2014)

Plenum slutar 8

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande.

Lagtingsledamoten Barbro Sundback anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av deltagande i möte med kulturföreningen Katrina och lagtingsledamoten Tony Asumaa anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av uppdrag för UEFA i Riga. Beviljas.

Meddelande

Talmanskonferensen har idag beslutat att vi från dagens lista avför ärende nr 7, Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2013. Vi debatterar det ärendet gemensamt med landskapsregeringens berättelse på måndag den 8 september. Antecknas.

Bordläggning

1        Korrigering av vallagen

Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 7/2013-2014)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 11/2013-2014)

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 8 september 2014. Godkänt.

Remiss

2        Godkännande av överenskommelsen med Ryssland om transport av farligt gods

Landskapsregeringens yttrande (RP 7/2013-2014-s)

Republikens presidents framställning (RP 7/2013-2014)

Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Diskussion. Ingen diskussion.

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Remiss

3        Godkännande av en reviderad bilaga till ett protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening av fartyg

Landskapsregeringens yttrande (RP 10/2013-2014-s)

Republikens presidents framställning (RP10/2013-2014)

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

Diskussion. Ingen diskussion.

Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

Remiss

4        Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ett tilläggsprotokoll till Cartagenaprotokollet om biosäkerhet

Landskapsregeringens yttrande (RP 12/2013-2014-s)

Republikens presidents framställning (RP 12/2013-2014)

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

Diskussion. Ingen diskussion.

Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

Remiss

5        Temporär ändring av tidpunkten för landskapets årsredovisning

Landskapsregeringens lagförslag (LF 15/2013-2014)

Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Diskussion.

Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Lagförslaget nr 15/2013-2014 innehåller en temporär ändring av tidpunkten för landskapets årsredovisning. Begreppet årsredovisning är ett nytt begrepp som vi får börja vänja oss vid framöver. Tanken är att årsredovisningen ska innehålla både bokslutet och landskapsregeringens berättelse.

Nu anhåller vi om att få en förlängd övergångstid så att årsredovisningen för 2014 och 2015 skulle kunna avges i juli respektive i april. De förändringar som sker lagstiftningsmässigt måste också kunna följas upp rent administrativt. Som läget är nu så håller vi på att ändra hela budgetstrukturen, vi byter ekonomisystem. För att få detta att gå ihop och för att kunna ge lagtinget adekvat information om både bokslut och den verbala berättelsen så föreslår vi detta för att ge förvaltningen en rimlig möjlighet att ge så bra kvalitet på det material som lagtinget får och så att lagtinget kan analysera och ta ställning till materialet.

Detta är en administrativ teknisk övergångsperiod som vi anhåller om.

Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! När det gäller att skjuta upp tidpunkten i det här fallet, anser ministern att detta är ansvarsfull förvaltning att göra på det här viset, att man inte kommer till lagtinget med saker i så god tid som möjligt i stället?

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag tycker att det är ansvarsfullt att det material som man levererar till lagtinget ska vara väl berett och ha hög kvalitet, inte något hastverk.

Talmannen

Replikskiftet är avslutat.

Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Inledningsvis har vi givetvis en förståelse för att vi har en förvaltning med i viss mån begränsade resurser. Det är säkert på det viset på finansavdelningen som på många andra avdelningar. Man befinner sig under en stor arbetsbörda. Med de många uppgifter man har är det ofta svårt att genomföra dem tidsmässigt och då givetvis kopplat till kvaliteten också.

Det här känns nog ändå som ett stort nederlag. Under förra mandatperioden jobbade vi med en ny finansförvaltningslag. Under den här mandatperioden har vi haft flera år på oss att sätta den nya finansförvaltningslagen ikraft. Och nu måste vi genast inleda med att skjuta på offentliggörandet och lagtingsbehandlingen av årsredovisningen såsom här nu föreslås.

En central del i finansförvaltningslagen var att se till att årsredovisningen, bokslutet kommer så fort som möjligt till lagtinget för behandling så att vi kan knyta ihop den ekonomiska planeringen via budgeten där man ger kostnadsförslag för olika verksamheter. Sedan ska lagtinget på ett korrekt sätt kunna behandla resultatet av det som vi har slagit fast i form av budget. Uppenbarligen är man inte redo att göra på det sättet ännu.

När finansförvaltningslagen lades så fanns det tid att lämna årsredovisningen under våren efter själva året som man redovisade för. Uppenbarligen har det varit en behandling i lagtinget via lagberedningen att man skulle stränggera det här ytterligare så att dessa dokument skulle lämnas inom februari månad. Nu ska man då skjuta upp det till att man innan utgången av augusti, nästan ett halvt år senare, först då lämnar resultatet av årsredovisningen.

Nästa år står vi inför ett val och vicelantrådet säger nu här är att årsredovisningen för 2014 ska lämnas hösten 2015 till lagtinget. Lämnar man årsredovisningen innan utgången av augusti så kan det mycket väl gå på det sättet att lagtinget inte hinner slutbehandla ärendet om årsredovisningen innan vi kommer till lagtingsval i oktober 2015.

Nu sitter vi i lagtinget ungefär under tre veckor i september. Det normala är ju att man behandlar diverse lagar i finans- och näringsrätt och i lagtinget och oftast en tilläggsbudget också. Då är det inte säkert att man hinner behandla den här. Det troliga scenariot med det här upplägget är att 2014 års årsredovisning kommer att behandlas av följande lagting under slutskedet 2015. Det här är ju förstås inte alls tillfredsställande att vi råddar till saker och ting på det här sättet. Vi skjuter då över en redan ganska gammal sak till nästa lagting. Årsredovisningen kommer att behandlas tidsmässigt ungefär samtidigt som lagtinget sedan behandlar följande budget, alltså budgetförslaget för 2016.

Tanken var att årsredovisningen ska komma i god tid, den ska behandlas i lagtinget, i finans- och näringsutskottet, så att resultatet av behandlingen kan påverka landskapsregeringen via de politiska kanaler som alla ledamöter har och via det formella beslutet i lagtinget, så att det kan påverka nästa års budget.

Det som föreslås här nu är att vi får ett fullständigt mellanår i budgeteringen för 2016.

Här för någon dag sedan sade landskapsregeringen, det var säkerligen lantrådet, att en av de framgångar som landskapsregeringen har haft under den här mandatperioden är att vi har ett nytt ekonomisystem. Nu sade vicelantrådet att vi håller på att ändra ekonomisystemet och det ju är något annat. Uppenbart visar det här, med all tydlighet, att vi fortfarande inte har ekonomisystemet plats så att vi kan redovisa det som ska redovisas på ett korrekt sätt ännu inom februari 2015. Vi får komma ihåg att den tidpunkten ändå ligger ett halvt år framåt från den tidpunkt vi lever i just nu här idag.

Med beaktande av det jag sade inledningsvis, att vi inser att förvaltningen ligger under en stor arbetsbörda så har vi för vår i utskottsbehandlingen satt som utgångspunkt att den här framställningen ska förkastas. Tack. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det är en märklig bild som ltl Perämaa visar upp här, att bokslutet och årsredovisningen för 2014 inte skulle kunna behandlas av detta lagting. Den ska vara klar i juli 2015 och det kommer att vara total öppenhet för alla på Åland att kunna ta del av denna årsredovisning från och med att den är klar. Jag är alldeles säker på att vi kommer att presentera den här i lagtinget, jag är alldeles säker på att den kommer att debatteras och kunna behandlas i Ålands lagting. Vi har september och oktober, två hela månader. Jag misstänker att lagtinget kommer att ha ett ganska stort intresse av denna årsredovisning. Det finns absolut ingenting vi undanhåller. Däremot vill vi ge förvaltningen en god möjlighet att kvalitativt kunna presentera ett bra förslag.

Ett nytt ekonomisystem håller på att implementeras. Och, fru talman, det skulle ha varit lätt att hålla de ursprungliga tidtabellerna om vi inte skulle göra dessa förändringar, om det skulle vara business as usual. Men nu förändrar vi nästan allting på finansavdelningen.

Talmannen

Tiden är ute!  

Ltl Mats Perämaa, replik

Tack, fru talman! Tidsramen, det står här i framställningen att landskapsregeringen inom augusti månad nästa år ska lämna ärendet till lagtinget. Det ska i och för sig fastställas i juni. Men lagtinget sammanträder, precis som i måndags, regelmässigt 2-3 veckor i september, från den 1 september och tre veckor framöver, inte i slutet av september och inte i oktober överhuvudtaget. Det följer inte den normala planeringen av lagtingsarbetet. Det ska ju till någonting extraordinärt för att lagtinget ska sammanträda. Om det finns en tilläggsbudget samtidigt och om det finns lagframställningar som ska slutbehandlas, vilket det ofta brukar vara under sista året, så då finns det bara några få utskottsdagar. Det finns några dagar för remiss av ett sådant ärende, det finns några få utskottsdagar och någon enstaka dag för att behandla det. Det kan mycket väl gå så, jag ser det som ett väl troligt scenario, att behandlingen går till nästa lagting.

Talmannen

Tiden är ute!  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Talman! Det ligger lika mycket i landskapsregeringens intresse, som jag tror att det ligger i ltl Perämaas intresse, att det dokumentet blir väl behandlat här Ålands lagting. Det är viktigt när partierna går till val, senare på hösten, att också se hur ekonomin har förvaltats. Vi har ingenting att dölja, snarare tvärtom. Vi vill gärna visa upp det resultat som vi har åstadkommit under det här året.

Sedan, fru talman, måste jag ändå beklaga ltl Perämaas och tydligen den liberala gruppens destruktiva inställning, när det gäller framställningen och möjligheten för förvaltningen att kunna ta fram ett bra underlagsmaterial för lagtingets behandling av olika dokument, att föreslå förkastade av den här framställningen. Jag hoppas att ltl Perämaa och den liberala gruppen åtminstone inväntar utskottsbehandlingen och också hör de goda argumenten som finns ifrån förvaltningens sida för att ha den här tidtabellen.

Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag har väl ändå inte anklagat landskapsregeringen för att vilja dölja resultatet av redovisningsåret 2014. Det klarar man förstås inte av, man kommer att lämna årsredovisningen väldigt sent enligt vår uppfattning men ändå inom juni månad. Men det blir absolut fel om inte det här lagtinget hinner slutbehandla årsredovisningen, att ett nytt lagting ska börja med att behandla det föregående fögderiet, så att säga.

Jag försökte vara tydlig i mitt anförande med att vi givetvis beaktar de svårigheter som förvaltningen har med sina arbetsuppgifter.

Men oberoende, och då hänvisar jag till det som ltl Torsten Sundblom sade här, det här är ett arbete som ändå måste utföras. Från och med nu har vi sex månader tid på oss att få det gjort inom februari månad 2015. Skjuter man detta framför sig så finns det en risk att man tar tag i många andra saker och så kommer arbetsbördan ändå som en puckel just före framläggandet. Det behöver göras ändå.

Talmannen

Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Första behandling

6        Förvaltningsuppgifter om djursjukdomar

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 8/2013-2014)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 12/2013-2014)

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.

Diskussion.

Ltl Christian Beijar

Fru talman! Beträffande landskapsregeringens lagförslag angående Förvaltningsuppgifter om djursjukdomar föreslår social- och miljöutskottet att lagförslaget antas.

Utskottet föreslår en kläm om vidtagande av åtgärder för att få till stånd en ändring av 30 § 8 punkten i självstyrelselagen.

Vid lagstiftningskontrollen, av den av lagtinget den 18 september 2013 antagna landskapslagen, om ändring av landskapslagen om ändring av landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet förordnades den bestämmelse att förfalla som stadgar att ÅMHM ska sköta de förvaltningsuppgifter gällande smittsamma sjukdomar som i riket, enligt lagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos husdjur, ska skötas av kommunerna.

Motiveringen till att bestämmelsen förordnades att förfalla var att det enligt 30 § 8 punkten i självstyrelselagen till landskapsmyndighet endast kan överföras sådana förvaltningsuppgifter som ankommer på en riksmyndighet. Tolkningen är att med uppgifter som ankommer på en riksmyndighet avses uppgifter som ankommer på en statlig myndighet, inte uppgifter som ankommer på en kommunal myndighet.

Därför föreslår landskapsregeringen att lagtinget antar en landskapslag om ändring av landskapslagen om ÅMHM, som i stort sett motsvarar ändringen som förföll, dock så att i lagtexten klargörs att ÅMHM enbart ska sköta de förvaltningsuppgifter i rikslagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos husdjur som i riket ankommer på staten, men som handhas av kommunalveterinärer.

I riket utför kommunalveterinärerna uppgifter enligt lagen om djursjukdomar för staten på ett sätt som skiljer sig från hur staten i lag ålägger kommunerna uppgifter. Uppgifterna är statliga, trots att den som enligt lag utför dem är anställda av kommunerna. Kommunalveterinärerna styrs inte av kommunala beslut i dessa frågor utan av statliga myndigheter och lagstiftning som sådan.

Därför föreslås nu en ny formulering i lagförslaget att lyda ”att ÅMHM ska sköta de uppgifter som i riket ankommer på staten men som enligt rikslagstiftningen ska handhas av kommunalveterinären”. I och med detta uppfylls kravet som framgår av 30 § 8 punkten i självstyrelselagen att landskapsmyndighet kan sköta uppgifter som ankommer på en riksmyndighet.

Fru talman! På Åland finns inte några kommunalveterinärer utan tillhandahållandet av veterinärvård och andra uppgifter som i riket sköts av kommunalveterinärer, exempelvis tillsynsuppgifter inom djurskyddslagstiftningen, sköts sedan 2008 av landskapsmyndigheten Ålands miljö och hälsoskyddsmyndighet. Veterinärvården överfördes de facto redan 1994 till en landskapsmyndighet då Ålands hälso- och sjukvård inledde sin verksamhet.

För att möjliggöra att en landskapsmyndighet ska kunna sköta förvaltningsuppgifter som ankommer såväl riksmyndigheter som kommuner inom smittskyddet för både människor och djur föreslår utskottet en kläm som uppmanar landskapsregeringen att vidta åtgärder för att åstadkomma en ändring av 30 § 8 punkten i självstyrelselagen.

Förslaget till kläm skulle lyda: ”Att lagtinget ger landskapsregeringen i uppdrag att vidta åtgärder i syfte att åstadkomma en ändring av 30 § 8 punkten i självstyrelselagen så att det av lagtexten framgår att det är möjligt för landskapet att själv besluta om hur handhavandet av de uppgifter som anges i 30 § 8 punkten ska ordnas.”

Minister Carina Aaltonen

Tack, fru talman! Det är glädjande att utskottet stöder landskapsregeringens förslag om att vi ska göra den här tillfälliga ändringen. Man uppmärksammar också att det behöver göras en ändring i självstyrelselagens 30 § 8 punkt.

Det här beslutet togs i social- och miljöutskottet den 5 juni 2014, sedan dess har en hel sommar flutit igenom och nu har vi september. Jag kan informera utskottet och hela lagtinget att den här propositionen om att göra en självstyrelselagsändring snart kommer ut på remiss. Man har helt enkelt lagt till en punkt 9 där landskapet Åland kan organisera sina förvaltningsuppgifter enligt vår organisation. En självstyrelselagsändring kommer att hinnas med, det kommer att träda ikraft så snart som möjligt efter riksdagsvalet 2015. Först ska den här propositionen nu ut på remiss både till landskapsregeringen, till Ålandsdelegationen och till andra ministerier. Sedan ska den behandlas i riksdagen och så ska den godkännas av en kvalificerad majoritet här i Ålands lagting. Sedan kan den här ändringen träda ikraft, förhoppningsvis väldigt snart efter nästa riksdagsval, nästa år.

Den här frågan har beretts på ett väldigt snabbt och smidigt sätt både av våra tjänstemän här i huset och av justitieministeriet. Den här klämmen behövs helt enkelt inte längre. Propositionen kommer snart till era bord.

Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Ja, klämmen behövdes nog i det läget som vi befann oss i då. Det är ju också bra att det går framåt. Det fungerar säkert fast inte punkt 8 ändrades, utan det kommer en punkt till och det fungerar säkert bra det också. Det är ju bra att det går framåt, men klämmen behövdes när utskottet behandlade det här ärendet.

Minister Carina Aaltonen, replik

Ja det kan hända att klämmen behövdes just då, men vi behandlar ju ärendet idag i september. Under de här månaderna som har gått så har regeringen verkligen fått en förändring till stånd i samarbete med justitieministeriet. Processen kommer att gå vidare här nu. Jag är väldigt glad över att det går att lösa så att vi får till stånd en självstyrelselagsändring av 30 § och också en ändring av 8 punkten, men också ett tillägg i den 9 punkten. Det gör att de uppgifter som åläggs riksmyndigheter eller kommuner ska landskapsregeringen själva få bestämma hur de ska organiseras.

Talmannen

Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om lagtingsval och kommunalval för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.

Enda behandling

7        Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2013

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 13/2013-2014)

Landskapsrevisionens berättelse (RB 1/2013-2014)

Landskapsregeringens meddelande (M 7/2013-2014)

Ärendet avförs och upptas till behandling vid nästa plenum då en gemensam diskussion tillåts i fråga om detta ärende samt landskapsregeringens berättelse.

För kännedom

8        Ojämlik lönesättning

Vtm Viveka Erikssons skriftliga fråga (SF 3/2013-2014)

9        Avräkningsgrunden

Ltl Mats Perämaas skriftliga fråga (SF 4/2013-2014)

En fråga ska besvaras inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit emot frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget och samtidigt ange orsaken till att ett svar inte ges.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls 08.09.2014 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil