Plenum den 31 oktober 2015 kl. 12.00

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 31 oktober 2016 kl. 12.00

Plenum börjar 1

Föredras. 1

1    Talmansval

Val av talman V1 2015-2016

Val av första vicetalman

Val av andra vicetalman

Plenum slutar 3

 

Plenum börjar

Ålderstalman Bert Häggblom

Enligt 1 § i arbetsordningen ska den ledamot som längst har innehaft ett uppdrag som ledamot av lagtinget ta talmannens plats. Med anledning av detta har jag intagit talmannens plats och under min ledning förrättas nu valet av en talman samt därefter var för sig val av en första och en andra vicetalman.

Upprop. 26 lagtingsledamöter är närvarande.

Lagtingsledamöterna Axel Jonsson, Britt Lundberg, Tony Wikström anhåller om befrielse från deltagande i plenum på grund av deltagande i Nordiska rådets session. Beviljas.

Föredras

1        Talmansval

Val av talman V1 2015-2016

Valet av talman och två vicetalmän förrättas enligt arbetsordningens 92§, som föreskriver att val av en enda person sker på så sätt att varje ledamot antecknar sin kandidat på en blank valsedel. Den som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras vald. Uppnås inte en sådan röstövervikt förrättas ett nytt val mellan de två som vid den andra omröstningen har nått det högsta röstetalet. Vid denna omröstning förklaras den som har fått de flesta rösterna vald och om det uppkommer lika röstetal avgör lotten.

 

Först förrättas valet av lagtingets talman. Valsedlar finns utdelade till alla lagtingsledamöter. Jag uppmanar ledamöterna att tydligt anteckna namnet på sin kandidat på valsedeln, både förnamn och efternamn.

Valsedlarna avlämnas efter upprop. Konstateras att valurnan är tom.

Upprop.

Jag ber lagtingsledamöterna Annette Holmberg-Jansson och Harry Jansson att biträda vid rösträk­ningen.

26 st. röstsedlar är inlämnade.

Rösträkningen har visat att 26 röster har avgivits för lagtingsledamoten Johan Ehn.

Eftersom lagtingsledamoten Johan Ehn har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, förklaras han härmed vald till lagtingets talman för arbetsåret 2016-2017.

 

Val av första vicetalman

Nu förrättas ett val av en första vicetalman. Valet sker på samma sätt och i samma ordning som valet av talman. Jag ber lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på den utdelade valsedeln. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara tom.

Upprop

Jag ber lagtingsledamöterna Carina Aaltonen och Runar Karlsson att biträda vid rösträkningen.

26 st. röstsedlar är inlämnade.

Rösträkningen har visat att lagtingsledamoten Veronica Thörnroos har fått 24 röster, vidare har 1 blank samt 1 ogiltig röstsedel avgivits.

Eftersom lagtingsledamoten Veronica Thörnroos har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras hon vald till lagtingets förste vicetalman för arbetsåret 2016-2017.

 

Val av andra vicetalman

Slutligen förrättas ett val av en andra vicetalman på samma sätt som de tidigare förrättade valen. Jag uppmanar lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på den utdelade valsedeln. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara tom. Upprop.

Jag ber lagtingsledamöterna Perinilla Söderlund och Stephan Toivonen att biträda vid rösträkningen.

26 röstsedlar är inlämnade.

Rösträkningen har visat att 24 röster har avgivits för lagtingsledamoten Viveka Eriksson och 2 blanka sedlar har avgetts.

Eftersom lagtingsledamoten Viveka Eriksson har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras han/hon härmed vald till lagtingets andra vicetalman för arbetsåret 2016-2017.

Jag uppmanar nu talmannen och de båda vicetalmännen att inför lagtinget avge den högtidliga försäkran enligt 10 § i arbetsordningen.

Talman Johan Ehn

Herr ålderstalman! Herr landshövding! Ärade lagtingledamöter! Jag, Johan Ehn, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.

Första vicetalman Veronica Thörnroos

Herr ålderstalman! Ärade kollegor, herr landshövding! Jag, Veronica Thörnroos, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning. Tack för ert förtroende.

Andra vicetalman Viveka Eriksson

Herr ålderstalman, värderade lagtingsledamöter! Jag, Viveka Eriksson försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.

Ålderstalman Bert Häggblom

Mitt uppdrag som ålderstalman är härmed fullgjort. Jag ber den nyvalda talmannen Johan Ehn motta talmansklubban och överta ledningen av förhandlingarna.

Talman Johan Ehn

Ett stort tack för förtroendet!

Ett meddelande om valet av talman och vicetalmän kommer att sändas till landshövdingen och landskapsregeringen enligt arbetsordningens 10§.

En gudstjänst med anledning av lagtingets öppnande hålls idag kl. 13.00 i S:t Görans kyrka. Lagtingsledamöterna samlas utanför plenisalen kl. 12.35 för procession till kyrkan. Öppningshögtidligheten äger rum idag kl. 14.00, då landshövdingen förklarar lagtinget öppnat.

Plenum slutar

Lagtingets nästa plenum hålls idag klockan 15.15. Plenum är avslutat.

Originalfil