Plenum den 5 november 2012 kl. 15.15

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 5 november 2012 kl. 15.15

Plenum börjar 1

Meddelande. 1

Bordläggning. 2

1    Landskapsregeringens arbete för att förhindra gränshinder

Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SjpN 3/2011-2012)

Landskapsregeringens meddelande (M 2/2011-2012)

Bordläggning. 2

2    Godkännande av avtalet med Guatemala om upplysningar i fråga om skatteärenden

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 14/2011-2012)

Republikens presidents framställning (RP 14/2011-2012)

Bordläggning. 2

3    Landskapsrevisorernas och landskapsregeringens berättelser för år 2011

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 23/2011-2012)

Landskapsrevisorernas berättelse (RB 1/2011-2012)

Landskapsregeringens berättelse (LB 2/2011-2012)

Bordläggning. 2

4    Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2011

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 24/2011-2012)

Landskapsrevisorernas berättelse (RB 2/2011-2012)

För kännedom.. 2

5    Godkännande av konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet

Republikens presidents framställning (RP 1/2012-2013)

6    Godkännande av konventionen om arbete till sjöss

Republikens presidents framställning (RP 2/2012-2013)

7    Godkännande av avtalet med Brunei om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden

Republikens presidents framställning (RP 3/2012-2013)

8    Godkännande av det fakultativa protokollet till internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Republikens presidents framställning (RP 4/2012-2013)

Landskapsregeringens yttrande (RP 4/2012-2012-s)

9    Godkännande av konventionen om förebyggande av storolyckor inom industrin

Republikens presidents framställning (RP 5/2012-2013)

10  Sjukdomskostnadsavdaget m.m.

Landskapsregeringens lagförslag (LF 1/2012-2013)

11  Legalisera nettodebitering av el

Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 9/2011-2012)

12  Garanterad neurologisk vård

Ltl Katrin Sjögrens skriftliga fråga (SF 13/2011-2012)

13  Vattengenomströmningen vid förnyandet av rörbroar

Ltl Torsten Sundbloms skriftliga fråga (SF 14/2011-2012)

Plenum slutar 3

 

Plenum börjar

Plenum börjar. Närvaroregistrering. 30 ledamöter närvarande.

Meddelande

Meddelas att kandidatlistorna för valet av två medlemmar och två ersättare i Nordiska rådet ska lämnas in till lagtingets kansli senast 06.11.2012 klockan 15.00 och att valet förrättas vid plenum 07.11.2012 klockan 13.00. Valet avser lagtingsåret 2012-2013. Antecknas.

Bordläggning

1        Landskapsregeringens arbete för att förhindra gränshinder

Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SjpN 3/2011-2012)

Landskapsregeringens meddelande (M 2/2011-2012)

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 07.11.2012. Godkänt.

Bordläggning

2        Godkännande av avtalet med Guatemala om upplysningar i fråga om skatteärenden

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 14/2011-2012)

Republikens presidents framställning (RP 14/2011-2012)

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 07.11.2012. Godkänt.

Bordläggning

3        Landskapsrevisorernas och landskapsregeringens berättelser för år 2011

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 23/2011-2012)

Landskapsrevisorernas berättelse (RB 1/2011-2012)

Landskapsregeringens berättelse (LB 2/2011-2012)

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 12.11.2012. Godkänt.

Bordläggning

4        Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2011

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 24/2011-2012)

Landskapsrevisorernas berättelse (RB 2/2011-2012)

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 12.11.2012. Godkänt.

För kännedom

5        Godkännande av konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet

Republikens presidents framställning (RP 1/2012-2013)

Enligt lagtingsordningen 31 § 2 mom. ska talmannen utan dröjsmål sända en begäran från presidenten om lagtingets bifall till ikraftträdande av en internationell förpliktelse till landskapsregeringen för ett yttrande som bör föreligga när ärendet remitteras till ett utskott. Talmannen kan dock, om möjligt efter att ha hört talmanskonferensen, i ett enskilt ärende besluta att ett yttrande inte är nödvändigt. Landskapsregeringen ska behandla ett sådant ärende i skyndsam ordning.

Talmannen har beslutat sända ärendet till landskapsregeringen för ett yttrande. Ärendet upptas därför för remiss vid ett senare plenum.

6        Godkännande av konventionen om arbete till sjöss

Republikens presidents framställning (RP 2/2012-2013)

Talmannen har beslutat att sända även detta ärende till landskapsregeringen för ett yttrande i enlighet med lagtingsordningen 31 § 2 mom. Ärendet upptas därför för remiss vid ett senare plenum.

7        Godkännande av avtalet med Brunei om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden

Republikens presidents framställning (RP 3/2012-2013)

Eftersom lagtinget tidigare har behandlat ett antal fördrag med motsvarande innehåll har talmannen beslutat att ett yttrande inte är nödvändigt i fråga om den aktuella framställningen. Ärendet kommer därför att tas upp till remiss vid plenum 07.11.2012.

8        Godkännande av det fakultativa protokollet till internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Republikens presidents framställning (RP 4/2012-2013)

Landskapsregeringens yttrande (RP 4/2012-2012-s)

Talmannen har sänt detta ärende till landskapsregeringen för ett yttrande i enlighet med lagtingsordningen 31 § 2 mom. och ett yttrande har redan avlämnats. Ärendet upptas därför för remiss vid plenum 07.11.2012.

9        Godkännande av konventionen om förebyggande av storolyckor inom industrin

Republikens presidents framställning (RP 5/2012-2013)

Talmannen har beslutat att sända detta ärende till landskapsregeringen för ett yttrande i enlighet med lagtingsordningen 31 § 2 mom. Ärendet upptas därför för remiss vid ett senare plenum.

10      Sjukdomskostnadsavdaget m.m.

Landskapsregeringens lagförslag (LF 1/2012-2013)

Ärendet upptas till behandling vid plenum 07.11.2012.

11      Legalisera nettodebitering av el

Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 9/2011-2012)

Ärendet upptas till behandling vid plenum 12.11.2012.

12      Garanterad neurologisk vård

Ltl Katrin Sjögrens skriftliga fråga (SF 13/2011-2012)

En fråga ska besvaras inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit emot frågan. Om frågan tas emot när lagtinget inte är samlat för plenum eller inom färre än tio dagar före plenarperioden avslutas ska svaret ges inom tio dagar räknat från den dag lagtingets nästa plenarperiod börjar, alltså tio dagar från idag. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget och samtidigt ange orsaken till att ett svar inte ges.

13      Vattengenomströmningen vid förnyandet av rörbroar

Ltl Torsten Sundbloms skriftliga fråga (SF 14/2011-2012)

Även denna fråga ska besvaras inom tio dagar räknat från idag. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget och samtidigt ange orsaken till att ett svar inte ges.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls 07.11.2012 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil