Stenografiskt protokoll från plenum den 17 januari 2005 kl. 1330.

Ljudinspelningen saknas.

PLENUM den 17 januari 2005 kl. 13.30.

TALMANNEN:

Plenum börjar. Upprop.

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

 

Föredras för första behandling ärende nr 1:

 

Lagutskottets betänkande nr 5/2004-2005 angående godkännande av protokollet om strategiska  miljöbedömningar till konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang. (RP 3/2004-2005).

 

Först tillåts allmän diskussion. Efter avslutad diskussion kan förslag väckas om att ärendet skall remitteras till stora utskottet. Diskussion.

 

Ltl Roger Eriksson:

Fru talman!

Vi har på vårt bord lagutskottets betänkande angående godkännande av protokoll om strategiska miljöbedömningar till konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang. Protokollet ansluter sig mycket nära till Europaparlamentet och rådets direktiv 2001/42/EG.

 

Det som är viktigt att notera i detta ganska omfattande material som vi har gått igenom är att det bl.a. rör myndigheternas verksamheter och planer på miljöområdet. Enligt uppgifter som utskottet har inhämtat behövs vissa lagstiftningsåtgärder vidtas här på Åland och att landskapsregeringen utreder vilka ärenden det är.

 

Protokollet är ganska omfattande och det innehåller ganska mycket saker. Det är också så att lagberedningen har börjat tittat på det, så vi vet ännu inte riktigt vilka lagstiftningsåtgärder som behövs. Enligt uppgifter vi fått anser juristen på miljöbyrån att det är ett bra protokoll, det är bra för miljön och det är också så att den åländska lagstiftningen redan nu uppfyller ganska stora delar av det här området, så det är endast vissa kompletteringar som behöver göras. De större lagar som berörs är närmast landskapslag om miljökonsekvensbedömning och landskapsförordning om miljöberättelse och miljökonsekvensbedömningsproblematiken.

 

Fru talman!

Lagutskottet poängterar i betänkandet vår ståndpunkt att då konventionen antas bör man se över den gällande lagstiftningen så att de kommande miljökonsekvensbedömningarna underlättas. Vi har i utskottet resonerat på det viset att det får inte bli två flaskhalsar: vår egen och så den kommande konventionens, utan man skall kunna lindra upp det här så att det inte behöver göras dubbla utredningar för varje projekt som någon har tänkt starta här. Vi har då sagt att en översyn är på sin plats i den här frågan.

 

Avslutningsvis, fru talman, vill jag säga att lagutskottet har varit i sitt betänkande och överlämnar det nu till lagtinget.

 

TALMANNEN: Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

Väcks förslag om remiss till stora utskottet. Inget förslag om remiss.

 

Ärendets första behandling är avslutad.

 

Lagtingets nästa plenum är  onsdagen den 19 januari kl.13.00. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl.13.35).

 

 

 

 

Originalfil