Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. Diskussion.


 • Tack, herr talman! De här ärendena som är framför oss är ytterligare tilläggsavtal till ADR och RID som lagtingets bifall inhämtats till. Samtliga gäller förlängning av giltighetstid för de intyg och tillstånd som löper ut mellan den 1 mars 2020 och 1 september 2021 till och med den 30 september 2021.

  M333 som vi talar om nu gäller förlängning av giltighetstiden för körtillstånd för förare som transporterar farliga ämnen. M334 gäller förlängning av giltighetstiden för säkerhetsrådgivares intyg. Till dessa två ärenden föreslås att lagtinget lämnar bifall då vi tidigare har lämnat bifall till grundförordningen.

  När det gäller RID så gäller förlängning av giltighetstiden för säkerhetsrådgivares intyg. Här föreslås att lagtinget inte lämnar bifall till detta avtal då vi inte har lämnat bifall tidigare till konventionen om internationell järnvägstrafik.

  Jag tog alla dessa ärenden på samma gång här i och med att de är av en sådan karaktär.

  Avslutningsvis så vill jag påminna om att lagtinget enligt 59 § tredje momentet har möjlighet att bemyndiga landskapsregeringen att ge bifall till internationella förpliktelsers ikraftträdande på Åland. Det finns inga hinder för att bemyndiga landskapsregeringen till detta. Det här gäller tillfälliga tilläggsavtal som förlänger giltighetstiden. Jag upplyser om det. Det kommer sannolikt att bli flera sådana här. Tack.


 • Begärs ordet eftersom ministern tog upp ärende 1, 2 och 3? Ingen begär ordet. Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet omfattas? Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.