Föredras

 • Valet förrättas med anledning av att lagtinget den 20 september 2021 befriat Ragnar Erlandsson från uppdraget som ordinarie medlem av Ålandsdelegationen.

  Valet förrättas enligt arbetsordningens 93 §, som föreskriver följande: "Val av en enda person sker på så sätt att varje ledamot antecknar sin kandidat på en blank valsedel. Detsamma gäller då en enda person jämte ersättare ska utses. Valet av ersättaren förrättas separat. För fyllnadsval finns särskilda regler.

  Den som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras vald. Uppnås inte en sådan röstövervikt förrättas ett nytt val mellan de två som vid den första omröstningen har nått det högsta röstetalet. Vid denna omröstning förklaras den som har fått de flesta rösterna vald och om det uppkommer lika röstetal avgörs valet genom lottning."

  Enligt arbetsordningens 90 § tillåts vid val diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion? Ingen diskussion.

  Valsedlar finns utdelade. Jag uppmanar lagtingsledamöterna att tydligt anteckna namnet på sin kandidat på den utdelade valsedeln. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Konstate­ras att valurnan är tom.

  Upprop.

  Jag ber lagtingsledamöterna Pernilla Söderlund och Jesper Josefsson att biträda vid rösträkningen.

  29 valsedlar är inlämnade.

  Rösträkningen har givit vid handen att 27 röster har avgivits för Emma Dahlén, 1 röst för Göran Lindholm samt 1 blank valsedel.

  Eftersom Emma Dahlén har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras hon härmed vald till ordinarie medlem i Ålandsdelegationen.

  Med anledning av valet av en ordinarie medlem meddelar talmannen att val av två personliga ersättare i Ålandsdelegationen för den ordinarie medlemmen ska förrättas. Då två ersättare skall väljas sker valet med kandidatlistor enligt bestämmelserna i 94-100 §§ arbetsordningen. Valet sker vid plenum den 4 oktober 2021. Kandidatlistor för valet skall inlämnas till lagtingets kansli senast den 1 oktober kl. 15.00. Antecknas.