Föredras

Val av talman V 11/2023-2024

 • Den 11 december 2023 utnämnde talmannen ledamoten Ingrid Zetterman till minister i landskapsregeringen. Eftersom Ingrid Zetterman som den 3 november 2023 valdes till talman inte längre har säte i lagtinget förrättas nu val av en ny talman för återstoden av lagtingsåret 2023-2024.

  Valet av talman förrättas enligt arbetsordningens 93 §, som föreskriver bland annat följande:

  Val av en enda person sker på så sätt att varje ledamot antecknar sin kandidat på en blank valsedel. Detsamma gäller då en enda person jämte ersättare ska utses. Valet av ersättaren förrättas separat. För fyllnadsval finns särskilda regler.

  Den som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras vald. Uppnås inte en sådan röstövervikt förrättas ett nytt val mellan de två som vid den första omröstningen har nått det högsta röstetalet. Vid denna omröstning förklaras den som har fått de flesta rösterna vald och om det uppkommer lika röstetal avgörs valet genom lottning.

  Nu förrättas valet av lagtingets talman. Valsedlar finns utdelade till alla lagtingsledamöter. Jag uppmanar ledamöterna att tydligt anteckna namnet på sin kandidat på valsedeln, både förnamn och efternamn.
  Valsedlarna avlämnas efter upprop.

  Konstate­ras att valurnan är tom.

  Upprop.

  Jag ber lagtingsledamöterna Jessy Eckerman och Alfons Röblom att biträda vid rösträk­ningen.

  29 st röstsedlar är inlämnade.

  Rösträkningen har visat att 29 röster har avgivits för lagtingsledamot Veronica Thörnroos. Ytterligare har 1 blank röstsedel avgivits och en lagtingsledamot var frånvarande.

  Eftersom lagtingsledamoten Veronica Thörnroos har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, förklaras hon härmed vald till lagtingets talman för arbetsåret 2023-2024.

  Jag uppmanar nu talmannen att inför lagtinget avge den högtidliga försäkran enligt 10 § i arbetsordningen.


 • Bästa lagting! Jag, Veronica Thörnroos försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.


 • Jag ber den nyvalda talmannen motta talmansklubban och överta ledningen av förhandlingarna.