Betänkande från lag- och kulturutskottet LKU 15/2016-2017

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 15/2016-2017

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2017-05-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Meddelande angående reform av kommunstrukturen

·       Landskapsregeringens meddelande M 4/2016-2017

 

INNEHÅLL

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

 

Landskapsregeringens förslag

 

Med utgångspunkt i regeringsprogrammet arbetar landskapsregeringen för en förändrad kommunstruktur. I meddelandet redogör landskapsregeringen översiktligt för vad som hittills skett för att förändra kommunstrukturen och hur en reform är tänkt att genomföras under mandatperioden.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att landskapsregeringen i sitt meddelande visserligen skissar på en av de större reformerna i modern tid men att en fördjupning i utskottet blir meningsfull först då ett konkret förslag i ärendet har överlämnats till lagtinget.

     Lagtinget har ivrigt debatterat landskapsregeringens meddelande och debatten torde väl utvisa de olika lagtingsledamöternas åsikter. Under våren och försommaren 2017 kommer de enskilda kommuner som berörs att höras av landskapsregeringen i enlighet med kommunindelningslagen och kommunerna får då möjlighet att framföra sina åsikter.

     Därför har utskottet valt att i detta skede inte ägna ärendet någon fördjupning genom att höra sakkunniga. Utskottet återkommer i ärendet när ett lagförslag föreligger för behandling i lagtinget.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 26 april 2017 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, viceordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Petri Carlsson, Brage Eklund, Bert Häggblom, Mikael Staffas och Tony Wikström.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig meddelandet för kännedom.

__________________

 

 

Mariehamn den 2 maj 2017

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson