Första behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.

  Diskussion.

  Ltl Tage Silander

  Fru talman! Finans- och näringsutskottet har behandlat landskapsregeringens lagförslag nr 24 2015-2016 gällande ”Ändrad tidpunkt för landskapets årsredovisning”, vilket i praktiken handlar om ändring av två landskapslagar, nämligen landskapslagen om landskapets finansförvaltning och landskapslagen om landskapets fastighetsverk.

  Fru talman, allmänt när det gäller årsredovisningar finns givetvis önskemål om att dessa redovisningar ska åstadkommas och presenteras så tidigt som möjligt efter varje årsslut för att därmed ge ägare, förvaltare och andra beslutsfattare eller intressenter snabb och adekvat information om verksamheterna, information som samtidigt tjänar som stöd för kommande beslut, bl.a. då man avser att på så goda grunder som möjligt formulera och fastställa budget för påföljande verksamhetsår.

  I samband med implementeringen av det nya ekonomisystemet och förnyandet av budgetstrukturen kunde årsredovisningen genom en temporär ändring av finansförvaltningslagen göras ännu senare än vad det nu är fråga om. Den temporära ändringen gäller inte längre, varför vi nu har att leva efter grundbestämmelserna, om inga ändringar görs. Dessa ursprungliga tidsbestämmelser uppfattas för närvarande som oändamålsenliga eftersom tiden för att kunna producera en så informativ och kvalitetssäkrad årsredovisning som möjligt har uppfattats vara alltför knapp.

  Finans- och näringsutskottet anser för sin del att det är rimligt att önskemålet om en snabb och korrekt årsredovisning måste vägas mot de reella möjligheterna att faktiskt kunna upprätta en sådan kvalitativ årsredovisning.

  De tidsmässiga ändringar som föreslås såväl gällande såväl landskapets som fastighetsverkets årsredovisning går ut på att dessa ska fastställas av respektive organ senast inom mars månad. Samma krav ställs på t.ex. försäkringsbolagen medan övriga bolag enligt bokföringslagen har ytterligare en månad på sig också i den jämförelsen är landskapsregeringens förslag rimligt. Finans- och näringsutskottet föreslår att lagförslagen antas oförändrade.

  Talmannen

  Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.

  Föreläggs första förslaget till landskapslag om ändring av 19 § landskapslagen om landskapets finansförvaltning för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till LL om ändring av landskapslag om ändring av 12 § landskapslagen om landskapets fastighetsverk för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.