Plenum den 21 november 2016 kl. 13:00

Protokoll

 • Plenum börjar 1

  Första behandling. 2

  1    Godkännande av överenskommelsen med Republiken Korea om social trygghet

  Social- och miljöutskottets betänkande SMU 2/2016-2017

  Landskapsregeringens yttrande RP 12/2015-2016-s

  Republikens presidents framställning RP 12/2015-2016

  Första behandling. 2

  2    Ändrad tidpunkt för landskapets årsredovisning

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 1/2016-2017

  Landskapsregeringens lagförslag LF 24/2015-2016

  Första behandling. 2

  3    Ny blankettlag om anmälda organ

  Social- och miljöutskottets betänkande SMU 3/2016-2017

  Landskapsregeringens lagförslag LF 2/2016-2017

  Enda behandling. 2

  4    Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2015

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 2/2016-2017

  Landskapsrevisionens berättelse RB 3/2015-2016

  Remiss. 3

  5    Komplettering av lagförslaget om vattenfarkoster

  Landskapsregeringens lagförslag LF 15a/2015-2016

  Remiss. 3

  6    Ändrade avgiftsgrunder i vården

  Landskapsregeringens lagförslag LF 6/2016-2017

  Remiss. 3

  7    Ändring av plan- och bygglagen för landskapet Åland

  Ltl Bert Häggbloms m.fl. lagmotion LM 5/2015-2016

  Remiss. 3

  8    En åländsk gymnasieexamination

  Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 4/2015-2016

  Remiss. 3

  9    Grundläggande privatekonomi i skolan

  Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 5/2015-2016

  Remiss. 3

  10  Centraleuropeisk tid

  Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 6/2015-2016

  För kännedom.. 4

  11  Godkännande av avtalet med Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden

  Republikens presidents framställning RP 3/2016-2017

  12  Godkännande av Parisavtalet

  Republikens presidents framställning RP 4/2016-2017

  13  Godkännande av avtalet med Turkmenistan för att undvika dubbelbeskattning

  Republikens presidents framställning RP 5/2016-2017

  Plenum slutar 4

   

  Plenum börjar

  Upprop. 26 ledamöter närvarande.

  Talman Johan Ehn och lagtingsledamot Runar Karlsson anmäler om ledighet från dagens plenum på grund av sjukdom. Lagtingsledamöterna Brage Eklund och Bert Häggblom anmäler om ledighet från dagens plenum på grund av privata angelägenheter. Lagtingsledamot Jörgen Pettersson anhåller om ledighet från plenum den 23 november på grund av privata angelägenheter.

  Antecknas.

  Talmanskonferensen har idag diskuterat tidtabellen för det så kallade Parisavtalet, ledamöterna bör vara förberedda på en snabb tidtabell där ärendet kommer upp till flera behandlingar samma dag.

  Antecknas.

  Första behandling

  1        Godkännande av överenskommelsen med Republiken Korea om social trygghet

  Social- och miljöutskottets betänkande SMU 2/2016-2017

  Landskapsregeringens yttrande RP 12/2015-2016-s

  Republikens presidents framställning RP 12/2015-2016

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

  Diskussion.

  Ltl Carina Aaltonen

  Social- och miljöutskottet har behandlat överenskommelsen om social trygghet med Republiken Korea. Det är en liknande överenskommelse som Finland och Åland har med Australien, USA, Kanada, Indien och Kina och för närvarande har landskapsregeringen inte betalat ut någon arbetspension åt någon som är bosatt i Korea men ifall att så skulle ske har vi den här överenskommelsen. Utskottet föreslår att lagtinget ska ge det begärda bifallet.

  Talmannen

  Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.

  Ärendets första behandling är avslutad.

  Första behandling

  2        Ändrad tidpunkt för landskapets årsredovisning

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 1/2016-2017

  Landskapsregeringens lagförslag LF 24/2015-2016

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.

  Diskussion.

  Ltl Tage Silander

  Fru talman! Finans- och näringsutskottet har behandlat landskapsregeringens lagförslag nr 24 2015-2016 gällande ”Ändrad tidpunkt för landskapets årsredovisning”, vilket i praktiken handlar om ändring av två landskapslagar, nämligen landskapslagen om landskapets finansförvaltning och landskapslagen om landskapets fastighetsverk.

  Fru talman, allmänt när det gäller årsredovisningar finns givetvis önskemål om att dessa redovisningar ska åstadkommas och presenteras så tidigt som möjligt efter varje årsslut för att därmed ge ägare, förvaltare och andra beslutsfattare eller intressenter snabb och adekvat information om verksamheterna, information som samtidigt tjänar som stöd för kommande beslut, bl.a. då man avser att på så goda grunder som möjligt formulera och fastställa budget för påföljande verksamhetsår.

  I samband med implementeringen av det nya ekonomisystemet och förnyandet av budgetstrukturen kunde årsredovisningen genom en temporär ändring av finansförvaltningslagen göras ännu senare än vad det nu är fråga om. Den temporära ändringen gäller inte längre, varför vi nu har att leva efter grundbestämmelserna, om inga ändringar görs. Dessa ursprungliga tidsbestämmelser uppfattas för närvarande som oändamålsenliga eftersom tiden för att kunna producera en så informativ och kvalitetssäkrad årsredovisning som möjligt har uppfattats vara alltför knapp.

  Finans- och näringsutskottet anser för sin del att det är rimligt att önskemålet om en snabb och korrekt årsredovisning måste vägas mot de reella möjligheterna att faktiskt kunna upprätta en sådan kvalitativ årsredovisning.

  De tidsmässiga ändringar som föreslås såväl gällande såväl landskapets som fastighetsverkets årsredovisning går ut på att dessa ska fastställas av respektive organ senast inom mars månad. Samma krav ställs på t.ex. försäkringsbolagen medan övriga bolag enligt bokföringslagen har ytterligare en månad på sig också i den jämförelsen är landskapsregeringens förslag rimligt. Finans- och näringsutskottet föreslår att lagförslagen antas oförändrade.

  Talmannen

  Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.

  Föreläggs första förslaget till landskapslag om ändring av 19 § landskapslagen om landskapets finansförvaltning för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till LL om ändring av landskapslag om ändring av 12 § landskapslagen om landskapets fastighetsverk för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.

  Första behandling

  3        Ny blankettlag om anmälda organ

  Social- och miljöutskottets betänkande SMU 3/2016-2017

  Landskapsregeringens lagförslag LF 2/2016-2017

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.

  Diskussion.

  Ltl Carina Aaltonen

  Social- och miljöutskottet har behandlat lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper. Man får lätt intrycket när den handlar om anmälda organ att det ska vara organ för transplantation eller dylikt men så är det inte.

  Detta är en del av ett direktivpaket som är under behandling i bl.a. lag- och kulturutskottet. Det handlar om produktspecifika lagar om elsäkerhet, hiss, explosionsfarliga omgivningar, explosionsfarliga varor, pyrotekniska artiklar samt den föreslagna landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter. Avsikten är att den här blankettlagen om anmälda organ för vissa produktgrupper ska träda i kraft så snart som möjligt för att vi ska kunna leva upp till EU-parlamentets produktdirektiv. Utskottet föreslår att lagförslaget godkänns.

  Talmannen

  Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.

  Enda behandling

  4        Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2015

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 2/2016-2017

  Landskapsrevisionens berättelse RB 3/2015-2016

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

  Diskussion.

  Ltl Tage Silander

  Fru talman! Finans- och näringsutskottet har behandlat landskapsrevisionens berättelse nr 2 2015-2016 gällande landskapsrevisionens verksamhetsberättelse. Utskottet har ingenting att anföra gällande innehållet i landskapsrevisionens verksamhetsberättelse.

  I utskottet diskuterades förutom själva berättelsen även tidpunkten för hanteringen av landskapsrevisionens olika rapporter och önskar om möjligt i fortsättningen en samordnad hantering av dessa rapporter.

  Landskapsrevisionens rapport över effektivitetsrevisionen, som det stadgas om i landskapslag om landskapsrevisionen § 7, ska delges landskapsregeringen senast inom februari månad varje år, varefter landskapsregeringen har tre månader på sig att till lagtinget meddela vilka åtgärder som har vidtagits eller som man avser att vidta med anledning av landskapsrevisionens iakttagelser, dvs. i praktiken senast inom maj månad varje år.

  Härtill ska landskapsrevisionen lämna en revisionsberättelse med resultaten av den årliga revisionen inom en månad efter att landskapsregeringen har fastställt årsredovisningen. Eftersom landskapsregeringen i fortsättningen, utgående ifrån föregående ärende jag presenterade, kommer att fastställa årsredovisningen senast inom mars månad har alltså landskapsrevisionen tid på sig till slutet av april månad för att lämna sin revisionsberättelse.

  I § 7 stadgas även att landskapsrevisionen före utgången av september månad ska lämna en berättelse över sin verksamhet till lagtinget. Det är alltså den berättelsen vi nu har hanterat i utskottet.

  För att få ett samlat grepp om landskapsrevisionens verksamhet och iakttagelser har utskottet sett det som en fördel om samtliga dessa rapporter kunde behandlas samtidigt i fortsättningen. Det finns fru talman inga lagliga hinder för detta, utan det handlar troligen enbart om rutinförändringar.

  Fru talman, finans- och näringsutskottet föreslår att lagtinget antecknar sig landskapsrevisionens verksamhetsberättelse för år 2015 för kännedom.

  Talmannen

  Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm och efter det motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt!

  Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd!

  Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

  Remiss

  5        Komplettering av lagförslaget om vattenfarkoster

  Landskapsregeringens lagförslag LF 15a/2015-2016

  Enligt arbetsordningens 44 § ska ett kompletterade lagförslag remitteras till det utskott som bereder det ursprungliga förslaget. Ärendet kommer därför att remitteras till lag- och kulturutskottet.

  Diskussion.

  Ltl Harry Jansson

  Talman! Som framgår av det kompletterande lagförslaget är det aktuellt att revidera det lagförslag vi fick på vårt bord i slutet av maj. Det vore naturligt att få en presentation av lagförslaget av ansvarig minister men till följd av dagens strategimöte i Helsingfors är minister Nordberg förhindrad.

  Vi har från utskottet fått en fortlöpande information om de förändringar som landskapsregeringen har planerat under hösten och vi är helt införstådda i utskottet med den motivering som landskapsregeringen har fört fram till dagens lagförslag. Som ordförande i lag- och kulturutskottet ser jag inte något hinder i att lagtinget remitterar lagförslaget 15a till utskottet redan idag trots att ministern har förhinder att presentera det.

  Det man gör visar också på beredskap från landskapsregeringen att lyssna på utskottets diskussioner så här långt och kan med glädje notera att ordningsboten kommer att återfinnas enligt lagförslaget också i själva huvudlagen istället för att hänvisa till ordningslagen för Åland. Det är alltid välkommet att man reglerar helheten på ett sätt som är lätt både för medborgare och de som å yrkets vägnar ska bruka våra lagresultat i vardagen.

  Ltl Sara Kemetter

  Tack, fru talman! Vill tacka utskottets ordförande ltl Harry Jansson för att man så snabbt kan hantera ärendet. Lagförslaget är för socialdemokraterna ett viktigt lagförslag där man också markerar en situation som blir mycket prekär för det åländska folket. Vi upplever att det är orättvist att man inför en statsbeskattning som direkt riktar sig mot kustområden var vi har svenskspråkiga befolkningsområden men framförallt på Åland. Många ålänningar har båt för att vi lever i skärgården, vi har inte en massa lyxbåtar som snurrar här utan de flesta har snipor och båtar byggda på 70 – 80-talet.

  Det förslag som ligger på bordet stöder vår grupp, men vi har några frågor som vi gärna vill att utskottet tittar på. Hur ska man hantera frågan när man normalt ska registrera vid 20 hk, förslaget är att det höjs till 150 hk och 50 hk till 400 hk, hur går det med försäkringarna och i samband med stöld och annat att man har en dialog med försäkringsbolaget? Om lagförslaget går igenom hur hanterar vi det sedan i vår beskattning, eller måste vi som ålänningar i skatteutlåtandet meddela vad vi äger för båtar? Med de klargörandena från utskottet hoppas vi på en konstruktiv diskussion.

  Ltl Stephan Toivonen

  Fru talman! Ärade kollegor. Vi har framför oss ett förslag till komplettering av lagförslaget om vattenfarkoster. Självfallet hade jag önskat att ministern skulle ha varit närvarande eftersom vi läst en del i pressen och pressen kan man inte alltid lita på.

  Vad jag sett i pressen är att lagförslaget kommit till i sista sekund av två orsaker, det ena är att man är emot båtskatten, det andra för att man vill sätta käppar i hjulet för den eventuella lagstiftning som kommer från fastlandet. Vi vet inte ens hur den ser ut.

  I fredags hade vi en lång intressant debatt med många intressanta saker och halkade också in på frågan om populism, som ibland används som ett skällsord för allt som oppositionen kommer med det är alltid populistiska förslag. En ledamot från regeringssidan framförde en definition att det ska vara vädjan till folket, se till sunda förnuftet snarare än kunskapen och ska rikta sig mot etablissemanget. Konstaterade att rikta sig till folket, fråga folket ska vi ha en ny skatt, visst brukar man få ett rungande ja eller hur? Man får ett nej. Vilken skatt det än är fråga om är det ett nej.

  Behövs den här skatten, slår den orättvist osv. alla skatter har problem. Vi kunde höra argument mot den här skatten. Tidigare har man talat om bilskatterna. Om man jämför med bilar betalar vi skatt när vi köper, årlig skatt, accis på bränsle, vi har en massa skatter på bilar, det är minst lika orättvist i så fall. Vi känner till hur situationen i riket är, vi har en helt annan ekonomi här jämfört med riket. Vi har låg arbetslöshet, i riket har man hög arbetslöshet man har ett stort underskott i budgeten och en skenande statskuld. Allt detta känner vi till.

  Talmannen

  Talmannen påminner att ärendets rubrik är komplettering av lagförslaget om vattenfarkoster.

  Ltl Stephan Toivonen

  Jag försöker se helheten. Det uppfyller många kriterier av populism. Det andra som är väldigt besvärligt är att vi behandlar frågan idag som har framförts som en bromskloss mot den eventuella lag som kommer från Helsingfors, det gör man samma dag som hela regeringen är i Helsingfors för att förhandla med regeringen. Tveksamt till ”käppar i hjulet-politiken” när vi dessutom, som vi kunde höra från ltl Kemetters anförande, troligen ändå inte kan stoppa den lagen. Det enda som händer är att det blir krångligare och dyrare att genomföra den.

  Från regeringssidan har man erfarenhet både av opposition och regering, också från oppositionssidan har man erfarenhet av att förhandla med Helsingfors så det skulle var intressant att höra vad ni tycker om att sätta käppar i hjulet, eller att försöka anpassa sig men kanske inte allt för långt.

  Som en av trettio kan jag inte påverka gången på något sätt, men skulle ändå föreslå en bordläggning så att vi på onsdag kan höra minsistern i frågan och inte behöva gå enligt vad han sagt i media, det kanske inte ger den rätta bilden. Föreslår bordläggning av ärendet.

  Ltl Axel Jonsson, replik

  Ltl Toivonen insinuerar att det skulle vara någon form av populistiskt förslag riktat mot Helsingfors. Får inte en tydlig uppfattning om ltl Toivonen är för eller emot det liggande förslaget, stöder han förslaget eller stöder han det inte?

  Ser man överlag till situationen, till båtskatten och diskussionen mot den är det precis som ltl Kemetter var inne på att det är ett förslag som är riktat mot den svenskspråkiga befolkningen, mot oss ålänningar som blir nettobetalare av en sådan skatt jämfört med andra grupper i Finland. Är en sådan skatt verkligen motiverad i så fall från ltl Toivonens sida, om han är emot förslaget att försöka få bort den skatten från Åland?

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Fru talman! Grundfrågan är att skatten debatteras i riksdagen inte här. Det här är ett sätt att kunna sätta käppar i hjulet. Debatten ska ske i riksdagen där har vi en riksdagsledamot, vi framföra de åsikter vi har där i relation till de andra så ser vi vad beslutet blir.

  Ltl Axel Jonsson, replik

  Ser man tillbaka på det här året med vindkraftsstöd och med försöken att justera klumpsumman och få våra politiska uppfattningar, få respons på dem, få dem förverkligade i Finlands riksdag har det inte varit särskilt framgångsrikt. Mot den bakgrunden är det bra att regeringen och flera andra i den här salen tycker att vi ska använda vår självstyrelse lite mera kreativt och faktiskt använda de instrument vi har i vår hand för att förverkliga en politik som är bra för ålänningarna och inte hela tiden vara beroende av de beslut som fattas i Helsingfors. Mot den bakgrunden är det ett förslag som går i rätt riktning, delar inte ltl Toivonen den uppfattningen?

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Tack, fru talman! Vi kan ändå inte påverka den lag som eventuellt kommer på fastlandssidan därför är det onödigt. Skulle vi kunna påverka den är det en helt annan sak då kunde vi diskutera om vi vill vi skatten, eller vill vi inte? Vad jag har förstått kan vi ändå inte påverka det och det blir bara krångligare och dyrare att genomföra det.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Igge Holmberg, replik

  Tack, fru talman! Ltl Toivonen säger att ingen vill ha skatter, alla säger nej om det kommer nya skatter. Det stämmer inte. Människor vill ha bra skolor, vägar och bra omsorg och det behövs skatter för det. Väldigt få har problem att betala skatt för de sakerna. Jag hör till de människor som tycker om skatt, men skatt ska vara rättvist. Socialdemokraterna är för ett ordentligt skatteuttag men om man gör en skatt som specifikt slår mot kustområdena och mot Åland då anser vi inte att den är rättvis. Därför stöder vi förslaget i lagtinget.

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Tack, fru talman! Det var intressant som jag hörde i tidigare anförande att plötsligt går era argument mot en annan sak, man kan alltid diskutera om skatter är rättvisa eller orättvisa. Jag jämförde mot bilskatten, båtskatten vad är mera rättvist eller mera orättvist, det är inte så lätt att diskutera den frågan.

  Ltl Igge Holmberg, replik

  Förstår inte på vilket sätt man kan jämföra en bilskatt där de flesta människor är väldigt beroende av en bil nu för tiden jämfört med en båtskatt som specifikt slår mot kustområdena och Åland, det är två helt skilda saker.

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Tack, fru talman! Man kan diskutera kring alla skatter. Om alla behöver bilar är det ännu mer orättvist att man har den skatten än båtskatten som talas om att är en lyxskatt. Det finns många argument för och emot.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

  Talman! Från vår grupp stöder vi lagförslaget. Det är genialiskt. Det finns ett arbete för att införa en båtskatt och i stället för att ett flertal skulle bli att lyda under den skatten på Åland gör man registreringen på ett annat sätt än hittills, vilket gör att de flesta inte behöver betala den. Det är ett arbete vi understöder från vår grupp.

  I ltl Toivonens anförande kunde jag inte förstå om han stöder lagförslaget eller om han mera stöder det tankesättet man har från Finlands riksdag och från regerings sida.

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Tack, fru talman! Som jag nämnde spelar det ingen roll vad jag tycker i sakfrågan utan det är hanteringen. Om jag förstått rätt från pressen, men det vet vi inte när ministern inte är här, spelar nivån för registreringen ingen roll var den går, skatten om den kommer drabbar ålänningarna i vilket fall som helst. Uppfattar då att lagförslaget enbart är käpp i hjulet och det blir dyrare, det påverkar inte lagförslaget.

  Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

  Det kommer att ha en mindre inverkan på de enskilda ålänningarnas skyldighet att delta i den här skatten, lagförslaget. Det kan vara bra att ministern är på plats och berättar om inte ltl Toivonen har förstått det utifrån den text som finns i lagförslaget. Det är ett alldeles utomordentligt sätt att använda självstyrelsens verktyg till förmån för medborgarna på Åland.

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Tack, fru talman! Hoppas då att jag får ett understöd för bordläggningen så att ministern få redogöra för frågorna på onsdag.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Petri Carlsson, replik

  Tack, fru talman! Uppenbart får vi inte svar på om ltl Toivonen är för eller emot skatten, slingrar sig hela tiden på det svaret. Däremot motarbetar lagförslaget som ligger i lagtinget. Det är ett sannfinländskt projekt där man särskilt riktar sig mot svensktalande i Finland och ålänningarna, förstår att Toivonen delar samma främlingsfientliga syn som sannfinländarna men man behöver inte hålla med i allt som sannfinländarna gör. Är åländsk demokrati på väg att bli ett systerparti till sannfinländarna eller hur ska man se på det?

  Talmannen

  Vill påpeka att replikskiftet ska rikta sig till huvudanförandet och ingenting annat.

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Fru talman! Började fundera om jag faktiskt hade nämnt något sådant men det hade jag uppenbart inte gjort.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Roger Eriksson, replik

  Talman! Är glad att ltl Toivonen inledningsvis i sitt anförande räknade upp olika kriterier för populism. Han hänvisade också till en tidigare debatt och uppenbarligen har Toivonen tagit lärdom av vad som avses med populismen. Anser Toivonen att förslaget i fastlandet om att ha båtskatt är bra eller är det inte bra? Om han tycker att det är okej ska ha säga det rakt ut. Om han inte tycker att systemet är bra är det inte då fel att vi på Åland använder våra politiska argument att motarbeta och visa vår åsikt i frågan?

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Tack, fru talman! Som jag sa tidigare spelar det ingen roll vad jag har för åsikt om lagförslaget, det är hanteringen som jag diskuterar. Om det ändå inte spelar någon om vi inför lagen eller inte, vi kommer ändå att eventuellt betala skatten. Då är det onödigt att sätta käppar i hjulet. Det andra är att om det här är att sätta käppar i hjulet ska man göra det samma dag som man är i Helsingfors och diskuterar och förhandlar med regeringen, det är dåligt tajmat.

  Ltl Roger Eriksson, replik

  Tack talman! Om största delen av ålänningar och vårt parti tycker att den här åtgärden är fel från finska regeringen är det inte då rätt att vi använder de medel vi har för att kunna visa vår vilja mot detta?

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Tack, fru talman! I så fall skulle varenda ett förlag på ny skatt uppfattas på samma sätt. Ålänningarna vill inte ha det då använder man lagstiftningen på olika sätt för att sätta käppar i hjulet, är det så vi ska agera gentemot Helsingfors, borde försöka fundera på ett annat alternativ.

  Talmannen

  Replikskiftena är avslutade.

  Ltl Tage Silander, replik

  Tack, fru talman! Oavsett var och när ärendet behandlas bör frågan även prövas på fullaste allvar om vi behöver ett register överhuvudtaget. När jag noterar de direktiv man hänvisar till i beredningen handlar det väldigt mycket om hur båtar ska vara förskaffade och utrustade. De sakerna ska oavsett följas om det finns registertvång eller inte. Jag ber att få ställa frågan till ministern på onsdag eller också ha en förhoppning om att utskottet också tar denna fråga till sig.

  Talmannen

  Diskussionen är avslutad.

  Förslag om bordläggning har väckts men då det inte har funnit understöd kommer ärendet att remitteras till lag- och kulturutskottet.

  Remiss

  6        Ändrade avgiftsgrunder i vården

  Landskapsregeringens lagförslag LF 6/2016-2017

  Ärendet avförs och upptas vid nästa plenum.

  Remiss

  7        Ändring av plan- och bygglagen för landskapet Åland

  Ltl Bert Häggbloms m.fl. lagmotion LM 5/2015-2016

  Ärendet avförs och upptas vid nästa plenum.

  Remiss

  8        En åländsk gymnasieexamination

  Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 4/2015-2016

  Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

  Diskussion.

  Diskussionen är avslutad/Ingen diskussion.

  Kan förslaget att remittera ärendet till omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till

  Remiss

  9        Grundläggande privatekonomi i skolan

  Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 5/2015-2016

  Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet

  Diskussion.

  Diskussionen är avslutad/Ingen diskussion.

  Kan förslaget att remittera ärendet till omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till

  Remiss

  10      Centraleuropeisk tid

  Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 6/2015-2016

  Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

  Diskussion.

  Diskussionen är avslutad/Ingen diskussion.

  Kan förslaget att remittera ärendet till omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till

  För kännedom

  11      Godkännande av avtalet med Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden

  Republikens presidents framställning RP 3/2016-2017

  12      Godkännande av Parisavtalet

  Republikens presidents framställning RP 4/2016-2017

  13      Godkännande av avtalet med Turkmenistan för att undvika dubbelbeskattning

  Republikens presidents framställning RP 5/2016-2017

  Talmannen har i enlighet med lagtingsordningen 31 § 2 mom. beslutat sända de tre ärendena till landskapsregeringen för yttrande. Ärendena upptas därför för remiss vid senare plena.

  Plenum slutar

  Nästa plenum hålls onsdagen den 23 november klockan 13.00. Plenum är avslutat.