För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum 8.3.2017.

  2        Godkännande av avtalet med Turkmenistan för att undvika dubbelbeskattning

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum 8.3.2017.

  3        Godkännande av avtalet med Sri Lanka för att undvika dubbelbeskattning

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum 8.3.2017.

  4        Godkännande av avtalet och protokollet med Portugal för att undvika dubbelbeskattning

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum 8.3.2017.

  5        Ändrade bestämmelser om ordningsbot

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum 8.3.2017.

  6        Genomförande av Inspire-direktivet

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum 8.3.2017.

  7        Ändring av barnomsorgslagen

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum 8.3.2017.

  8        Ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum 13.3.2017.

  9        Ändring av lagstiftning om utkomststöd

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum 13.3.2017.

  10      Ändring av landskapslagen om posttjänster

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum 13.3.2017.

  11      Ändring av kommunallagen

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum 13.3.2017.

  12      Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2016

  I enlighet med 7 § landskapslagen om Landskapsrevisionen har Landskapsrevisionen den 24 februari 2017 överlämnat en berättelse med resultaten från effektivitetsrevisionen till lagtinget. Enligt samma lags 8 § ska landskapsregeringen inom tre månader från det att Landskapsrevisionens berättelse har delgivits landskapsregeringen, meddela lagtinget vilka åtgärder den vidtagit eller avser att vidta med anledning av Landskapsrevisionens iakttagelser.

  Ärendet kommer att behandlas tillsammans med landskapsregeringens meddelande. Lagtinget tar då ställning till om berättelsen och meddelandet ska remitteras till finans- och näringsutskottet.

  13      Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1–31.12.2016

  Ärendet upptas till behandling vid ett senare plenum.