Ändring av landskapslagen om ekologisk produktion

Lagförslag LF 27/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om änd-ring av landskapslagen om ekologisk produktion. De föreslagna ändringarna föranleds av två nya EU-förordningar som medlemsstaterna från och med den 1 januari 2022 ska tillämpa på produktion, beredning, märkning, lagring, distribution samt import och export av ekologiska produkter. De nya EU-rättsakterna omfattar med andra ord samtliga led i den jordbruks-baserade livsmedelskedjan.
Lagförslaget innehåller ändringar av både teknisk och materiell natur, varav de sistnämnda syftar till att verkställa och precisera vad som i de nya EU-rättsakterna föreskrivs om den offentliga kontrollen av ekologisk produktion. I och med att nya begrepp av central betydelse introducerats i EU-lagstiftningen, däribland bör främst nämnas certifikat, aktör och aktörsgrupp, har det uppstått ett behov av att se över de bestämmelser i landskapslagen om ekologisk produktion som reglerar under vilka premisser en verksamhet kan anslutas till landskapets kontrollsystem för ekologisk produktion. Som ett resultat av denna översyn föreslås bland annat att Ålands kontrollnämnd för ekologiskt framställda jordbruksprodukter ska avskaffas.
För att säkerställa att landskapsregeringen har möjlighet att vidta snabba och effektiva tvångsåtgärder inom ramen för sina tillsynsuppgifter, föreslås att det i landskapslagen införs nya bestämmelser om påföljdsav-gift. Vidare föreslås att det, för vinnande av enhetlighet och överskådlig-het, tas in en riksbestämmelse om stängning av webbplats i landskapslagen. Därmed görs det tydligt att livsmedelsverket under vissa förutsättningar kan besluta om att stänga en webbplats för vilseledande marknads-föring av ekologiska produkter. De nya bestämmelserna syftar även till att åstadkomma en bättre överensstämmelse med de administrativa sanktionsmedel som i dag tillämpas på konventionella produkter enligt livsmedels- och foderlagstiftningen.
Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Jordbruk