Första behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.

  Diskussion.

  Ltl Tage Silander

  Herr talman! Finans- och näringsutskottet har behandlat landskapsregeringens lagförslag nr 8/2015-2016 gällande avskaffande av skogsvårdsavgiften.

  Orsaken till förslaget att avskaffa skogsvårdsavgiften är inte att den har avskaffats i riket och att vi av den anledningen behöver göra likadant, utan att kostnaderna för uppbörden av avgiften skulle ha blivit oskäligt hög i förhållande till de totala avgifterna om skogsvårdsföreningen som enda skogsvårdsförening i landet skulle fortsätta att uppbära skogsvårdsavgift.

  Ett slopande av avgiften gör förvisso att det egentligen inte längre skulle behövas någon lagstiftning gällande Ålands skogsvårdsförening. Landskapsregeringen föreslår ändå att lagstiftningen gällande föreningen ska blir kvar, men i något förändrad form. Huvudargumentet är föreningens betydelse för skogsvården i landskapet, och denna åsikt har i form av utlåtanden och höranden i utskottet vunnit understöd från flera aktörer inom skogsbranschen.

  Med hänvisning till det understöd som finns för fortsatt lagstiftning på området har utskottet valt att stöda förslaget till ny landskapslag om Ålands skogsvårdsförening. En av utskottets medlemmar har i en reservation ansett att lagförslaget bör förkastas och att lagtinget bör upphäva den nu gällande lagen.

  Övergången från att föreningen till stor del finansieras genom lagstadgade skogsvårdsavgifter, till att verksamheten till motsvarande del i fortsättningen ska finansieras av medlemsavgifter, kan bli utmanande för föreningen. För att underlätta den kommande omvandlingsprocessen, som landskapsregeringen beskriver i sitt förslag, där man också redogör för de ekonomiska konsekvenserna för landskapet, finns en skrivning om viss tilläggsfinansiering under åren 2017, 2018 och 2019, så att stödnivån år 2020 återigen skulle ligga på samma nivå som idag.

  Det här handlar förvisso inte om lagstadgat stöd, utan ska ses som en viljeyttring att beakta i kommande budgeter för att övergången till den nya ordningen med finansiering av föreningens verksamhet via medlemsavgifter i stället för lagstadgade avgifter ska ske så smidigt som möjligt, och framför allt så att föreningens viktiga uppgifter för skogsvården i landskapet inte ska riskeras.

  Det kan i ett senare när omställningsprocessen är genomförd och helt klar bli aktuellt att i det skedet avskaffa lagen.

  Landskapsregeringen har valt att ge förslag på en helt ny lag i stället för att göra justeringar i den nu gällande lagen. Det substantiella innehållet är fortfarande detsamma, förutom gällande skogsvårdsavgiften.

  Några smärre justeringar har gjorts i utskottet, men i gott samarbete med landskapsregeringen och lagberedningen.

  För det första har ordet landskapet i tredje paragrafen ersatts av ordet Åland.

  För det andra har utskottet föreslagit att det i sjätte paragrafens andra moment inte behöver finnas någon begränsning som gör att någon annan förening inte skulle få använda ordet skogsvårdsförening i föreningsnamnet.

  För det tredje har utskottet föreslagit att en mening i åttonde paragrafen ska strykas som obehövlig. Meningen anger att lagen har företräde framför föreningens stadgar.

  Herr talman! Med detta som grund önskar finans- och näringsutskottet att den föreslagna lagen, i dess lätt ändrade form, ska antas av lagtinget.

  Vicelantrådet Camilla Gunell, replik

  Tack, herr talman! Jag begärde bara replik för att tacka för finansutskottets mycket sakliga och noggranna behandling av den här lagframställningen. Jag vill också tacka för stödet att fortsätta i den här andan och att lagen nu kan gå vidare till lagstiftningskontrollen. Jag tror att det är av stor betydelse för både skogsvårdsföreningen men också skogsvården som helhet att den här verksamheten är tryggad, att helheten med både skogsindustrierna, myndigheten i form av landskapets skogsbruksbyrå och den här föreningen kan fortsätta att samverka på ett positivt sätt.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Brage Eklund, replik

  Tack, herr talman! Under remissen förde jag en liten diskussion om föreningens möjligheter att skapa inkomster i framtiden. Jag lyfte upp att man inte ska påbörja en konkurrerande verksamhet mot den industrin idag så länge man lyfter samhällsstöd. Hur har utskottet resonerat? Som exempel lyfte jag upp att paragraferna 6 och 15 skulle ha varit kvar. Hur har utskottet resonerat?

  Ltl Tage Silander, replik

  Man har resonerat på det sättet att bidrag inte kan ges till en förening som bedriver konkurrerande verksamhet, såsom nu är tänkt i den här lagen. Om man till exempel börjar med virkeshandeln som är en uppenbar konkurrerande verksamhet så kan det hända att bidragen i stället måste frysas in. Alla som bedriver liknande verksamhet har samma möjligheter till att komma i åtnjutande av bidragen.

  Ltl Brage Eklund, replik

  Tack för den förklaringen. Är det detta som man ska tolka in i sista stycket i utskottets synpunkter? Utskottet skriver: ”När det gäller olika former av ekonomiskt samhällsstöd för den verksamhet som föreningen avser driva är det viktigt att alla aktörer som driver liknande verksamhet behandlas lika.” Är det detta som utskottsordförande menar?

  Ltl Tage Silander, replik

  Jag tycker att det är alldeles korrekt att tolka skrivningen på det sättet.

  Talmannen

  Replikskiftena är avslutade.

  Ltl Stephan Toivonen

  Tack, herr talman! Ärade ledamöter, vi har framför oss ett förslag till en ny lag om Ålands skogsvårdsförening. Det är inte någon speciell stor sak kan vi lätt konstatera, men jag ser det som en liten principiell sak.

  Förr sade man; ”land ska med lag byggas”. Då menade man att man ska påverka, förändra landet på något sätt. Det här är ungefär som att stifta en lag om att solen ska gå upp i öster och ner i väster. Det har solen gjort och det kommer solen att göra oberoende om vi stiftar en lag.

  I förslaget säger regeringen själv; ”Förslaget innebär att Ålands skogsvårdsförening inte längre kommer att ha rätt till skogsvårdsavgiften för att finansiera sin verksamhet, vilket i sin tur leder till att verksamheten inte behöver regleras i lag.”

  I går besökte jag faktiskt föreningens vårmöte. Jag noterade att mindre än 50 procent av intäkterna kom från skogsvårdsavgifterna. Det är inte mera betydelsefullt än så.

  Lagen behövs inte och då tycker jag att man ska avskaffa den istället för att ersätta den med en ny lag.

  Vi har haft åtta höranden i finansutskottet, jag har inte blivit övertygad om att den här lagen behövs och därför har jag reserverar mig mot det här förslaget. Jag tror inte att vi kommer att bli av med våra skogar, vi blir knappast av med skogsägarna heller om vi inte stiftar lagen och knappast slutar skogsägarna att bry sig om sina skogar även om lagen inte kommer.

  Det var någon i remissdebatten som funderade på understöden och om det fanns någon koppling, men som ni kan se så finns det ingen där heller. Om det kommer en annan förening med motsvarande verksamhet så har de samma möjligheter till understöd.

  Tidigare nämndes att i första förslaget fanns ensamrätten att använda namnet skogsvårdsförening, men det är också borta, så det är faktiskt också öppet för andra att använda namnet. Lemlands skogsvårdsförening eller något annat kan också grundas. Oberoende av vad de heter, om de har namnet skogsvårdsförening så har de rätt att få understöd om de har den verksamhet det är frågan om.

  ”Land ska med lag byggas” och att försöka bygga land med lagar som inte förändrar landet känns lite meningslöst.

  Vi har ett underskott i landskapets budget på ungefär 20 miljoner. Regeringen kallar det för hållbarhetsgap, men på svenska är det ett underskott. Här har vi ett lagförslag som helt enkelt kostar ännu mera så att underskottet blir ännu större.

  Jag kan läsa upp min reservation. ”Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att lagförslaget förkastas och att landskapsregeringen återkommer med ett nytt lagförslag som enbart upphäver den gamla lagen”.

  För tydlighetens skull vill jag också påpeka att jag absolut inte är emot skogsvårdsföreningen, utan det är enbart principen att ha en lag som inte påverka någonting. Sedan vill jag avisera omröstning i ärendet. Tack, herr talman.

  Ltl Göte Winé, replik

  Tack, herr talman! Man hör det man vill höra åt det håll som man vänder örat. Med tanke på att vi har suttit i samma utskott och har hört samma höranden så har jag uppfattat att det har funnits ett önskemål om den här lagen. Det kom också fram att det var arbetsgruppens önskemål att den här lagen skulle finnas.

  Ltl Toivonens anförande innebar att alla hörande i stort sett skulle vara mot den här lagen, men så var det inte riktigt. Det fanns nog också personer som ville ha den här lagen. Man skjuter inte det här ifrån sig från landskapsregeringen. Hur den här lagen ska se ut har skogsägarna varit med och tagit fram.

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Tack, herr talman! Ja, jag kanske var lite otydlig där. Att det fanns önskemål ja, det håller jag med om. Jag försökte säga att den här lagen i sig inte påverkar verkligheten, men att man ville ha lagen är en annan sak.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Petri Carlsson, replik

  Tack, herr talman! Jag ser i reservationen och hörde i anförandet att man vill att skogsvårdsföreningen anhåller om bidrag för sin verksamhet oberoende av lagens existens. Jag har förstått att det här är ett sätt att från lagtingets och landskapsregeringens sida också ta ett visst moraliskt ansvar. När man går in och avskaffar föreningens rätt till avgifter så har man en mildrande konsekvens under den här övergångsperioden. Hur ser ltl Toivonen på det? Har ltl Toivonen ingen uppfattning om den moraliska skyldigheten i det här fallet, att också vara med och hjälpa till?

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Tack, herr talman! Personligen tror jag inte att det är någon skillnad och det är därför som jag har lämnat in den här reservationen.

  Ltl Petri Carlsson, replik

  Det här har man jobbat fram i samråd med föreningen och man menar att det har en effekt. Om man svänger det till bidrag som ltl Toivonen vill så kanske det inte finns morötter kvar att försöka maximera sitt medlemsantal, om landskapet skjuter till de medlen som saknas.

  Jag ser detta som en positiv möjlighet för skogsvårdsföreningen att öka sitt medlemsantal genom den här mildrande effekten under övergångsperioden. Jag har själv haft dubier och sympatiserar lite med de tankar som ltl Toivonen har, men när man sätter sig in i det på djupet så finns det också fördelar med att göra på det här sättet med den här övergångsperioden. Jag är inte säker på att det skulle bli ekonomiskt mer fördelaktigt för landskapet att göra på det sätt som ltl Toivonen föreslår, kanske tvärtom.

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Tack, herr talman! Jag har inte själv märkt att jag skulle ha talat om den här finansieringen på ett annat sätt än vad landskapsregeringen har talat om. Kanske jag har använt ett annat ord? Den här bidragsstrukturen fungerar på samma sätt så det är ingen skillnad, som jag ser det.

  Talmannen

  Replikskiftena är avslutade.

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Jag vill på centerns vägnar säga att vi stöder den här framställningen till fullo. Vi förstår också var för landskapsregeringen har valt att lägga ett lagförslag där det de facto egentligen inte finns ett riktigt behov. Jag tror att orsaken går tillbaka ända till 1996 då man stiftade lagen första gången. Man beslöt då att skärgården skulle ingå i ett gemensamt skogsvårdsområde av den anledningen att skogsbruket i skärgården hade bedrivits, jag vill inte säga dåligt, men man hade inte använt de resurser som de facto fanns där och då valde man från landskapsregeringens sida att vara tydlig och hela Åland blev ett skogsvårdsområde. Jag tror också att det är det arbetet och de tankegångarna som har legat till grund för landskapsregeringens förslag.

  Centern stöder förslaget, men rent självstyrelsepolitiskt så ser vi återigen en markering över hur pass svagt vårt system är i förhållande till riket. Det är alldeles korrekt som ordförande sade, vi behöver inte göra lika som i Finland.  Men i verkligheten blir det ju så därför att de avgifter för administrationskostnader som skulle uppbäras på Åland rör sig i 200 000-eurosklassen om jag minns rätt. Det är ju 300 procent högre än vad stödet de facto har varit. I teorin måste vi inte göra samma som i Finland, men i verkligheten så blir det så, det är vi tvungna till, tyvärr. Det här visar återigen att självstyrelsesystemet verkligen behöver revideras, att vi får tydligare regler och att vi ger Åland möjligheter att utvecklas som ett självstyrt område.

  Går vi tillbaka igen till historien och tittar lite hur det såg ut förra gången som lagen skrevs så hade Ålandsdelegationen en del synpunkter på behörighetsområdet och hur det hade hanterats mellan Åland och riket. Jag tänker speciellt då på föreningslagstiftningen där vi inte har behörighet. Därför har vi också varit tydliga i utskottsarbetet att vi denna gång bör se till att vi har en lagstiftning som går igenom lagstiftningskontrollen, både i HD och i ÅD, helst utan anmärkning. Därför har vi i utskottet valt att t.ex. i 6 § stryka den delen som vi eventuellt kan tycka att ligga lite i tassemarken.

  Avslutningsvis vill jag säga; att gå från en verksamhet som har varit lagbunden, där man har tvingats att betala avgift, till en verksamhet som bygger på en frivillig avgift och sedan försöka skriva en lag för att skapa någon sorts form av brygga däremellan är ingen lätt uppgift. Jag tycker av landskapsregeringen har lyckats väldigt väl. Jag hoppas också att vi ska få den godkänd från rikssidan utan alltför mycket krångligheter.

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussion är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. Eventuella förslag om förkastande väcks i andra behandlingen av ärendet.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om Ålands skogsvårdsförening för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.