För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

  Diskussion.

  Ltl Mika Nordberg

  Fru talman! Jag har i egenskap av viceordförande i finans- och näringsutskottet fått i uppdrag att presentera vårt betänkande.

  Betänkandet gäller handelsavtalet mellan EU, Colombia och Peru. Vi har behandlat detta i finans- och näringsutskottet och bekantat oss med de tidigare avtalen som finns mellan Irak och andra länder.

  Vi kan konstatera att det handlar om färdiga avtal som vi inte har någon möjlighet att ändra.

  Vi har uppmärksammat nästsista stycket, jag läser innantill: ”Utskottet uppmanar därför landskapsregeringen att tillsammans med riksmyndigheterna för framtida förhandlingar se över möjligheterna att använda sig av mer avgränsade formuleringar som enbart tar sikte på näringsrätten och som inte avser den offentliga upphandlingen i dess helhet.” Det är den här avgränsningen som blir viktig att fokusera på i framtiden när det gäller offentlig upphandling för företag som vill vända sig till de här länderna som är uppräknade, men även för dem som behöver komma till Åland och vill delta i offentliga upphandlingar. Tack, fru talman.

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med finans- och näringsutskottets betänkande. Lagförslaget är bifallet i första behandling.

  Ärendets första behandling är avslutad.

  För kännedom

  Föredras för kännedom ärendena 3 – 52 vilka upptas till behandling måndagen den 18 november 2013 i samband med remissen av budgeten för år 2014.

  3        Ett ekonomiskt råd

  Ltl Gunnar Janssons m.fl. budgetmotion (BM 1/2013-2014)

  4        Avdrag för studielån

  Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 2/2013-2014)

  5        Avräkningsgrunden

  Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 3/2013-2014)

  6        Samordning av kortrutts- och fartygsplanering

  Ltl Torsten Sundbloms m.fl. budgetmotion (BM 4/2013-2014)

  7        Matraster på linfärjor

  Ltl Torsten Sundbloms m.fl. budgetmotion (BM 5/2013-2014)

  8        Trafik och transportpolitik

  Ltl Torsten Sundbloms m.fl. budgetmotion (BM 6/2013-2014)

  9        Trafikavdelningen utgiftsminskning

  Ltl Torsten Sundbloms m.fl. budgetmotion (BM 7/2013-2014)

  10      Regelverk för skattegottgörelsen

  Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 8/2013-2014)

  11      Indexjustering av landskapsandelarna till kommunerna

  Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 9/2013-2014)

  12      Strukturella förändringar för att minska landskapets budgetunderskott till 2016, tillägg till allmänna motiveringen

  Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 10/2013-2014)

  13      Ekonomisk kompensation till kommunerna, ändring i allmänna motiveringen

  Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 11/2013-2014)

  14      Sänkning av konsumtionsutgifterna

  Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 12/2013-2014)

  15      Tillväxt- och hållbarhetsfond

  Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 13/2013-2014)

  16      Policy för flyktingmottagning, tillägg till allmänna motiveringen

  Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 14/2013-2014)

  17      B7-samarbetet avslutas, ändring i den allmänna motiveringen

  Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 15/2013-2014)

  18      Hemspråksundervisning, tillägg till den allmänna motiveringen

  Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 16/2013-2014)

  19      Utvecklad religionsundervisning, tillägg till den allmänna motiveringen

  Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 17/2013-2014)

  20      Alandica, en utvärdering, tillägg till den allmänna motiveringen

  Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 18/2013-2014)

  21      Ändring i allmänna motiveringen under ”Utveckling och omstrukturering av den kommunala serviceproduktionen”

  Vtm Viveka Eriksson m.fl. budgetmotion (BM 19/2013-2014)

  22      Digitala agendan, samordnad IT-förvaltning samt e-förvaltning

  Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 20/2013-2014)

  23      Ekonomisk politik, ändring i allmänna motiveringen

  Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 21/2013-2014)

  24      Ordning i samhällsfinanserna

  Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 22/2013-2014)

  25      Penningautomatmedlen till stimulans av näringslivet

  Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 23/2013-2014)

  26      Utnyttja de åländska avdragen

  Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 24/2013-2014)

  27      Åtgärder mot barnfattigdom, ökning av anslag

  Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 25/2013-2014)

  28      Indexjustering av landskapsandelar till kommunerna, ökning av anslag

  Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion (BM 26/2013-2014)

  29      Nordens lägsta samfundsskatt

  Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 27/2013-2014)

  30      Livslångt lärande för förståndshandikappade, ändring av allmänna motiveringen

  Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion (BM 28/2013-2014)

  31      Medgivande för organdonation i deklarationen

  Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion (BM 29/2013-2014)

  32      Svenska språket, ändring i allmänna motiveringarna

  Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 30/2013-2014)

  33      Frigörande av PAF-medel för stimulans av näringslivet

  Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 31/2013-2014)

  34      Utred samhällsreformen inom ramen för ordinarie medel

  Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion (BM 32/2013-2014)

  35      Utveckling av IT-undervisning

  Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 33/2013-2014)

  36      Sysselsättnings-, utbildnings- och integrationsåtgärder inom ramen för ordinarie verksamhet

  Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 34/2013-2014)

  37      Primärnäringarnas utveckling, finansiering med ordinarie medel

  Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 35/2013-2014)

  38      Trafikavdelningens utvecklingsarbete, finansiering med ordinarie medel

  Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion (BM 36/2013-2014)

  39      Miljövänliga serverhallar

  40      Gör Åland till Nordens mest företagsvänliga region

  Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 38/2013-2014)

  41      Marknadsför möjlighet till praktikplats på Åland

  Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 39/2013-2014)

  42      Avräkningsgrunden

  Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 40/2013-2014)

  43      Hållbarhetskriterier för alla stöd och bidrag, tillägg till allmän motivering

  Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 41/2013-2014)

  44      Ett förbättrat och förenklat reseavdrag, tillägg till allmän motivering

  Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 42/2013-2014)

  45      Kortruttsinvesteringar

  Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 43/2013-2014)

  46      Penningautomatmedel för utveckling och sysselsättning

  Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 44/2013-2014)

  47      E-förvaltning och e-tjänster inom den kommunala sektorn, tillägg till moment

  Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 45/2013-2014)

  48      Samarbetsunderstöd

  Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 46/2013-2014)

  49      Ungdomsgaranti, tillägg till allmän motivering

  Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 47/2013-2014)

  50      Uppföljningar av hälsa och välfärd

  Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 48/2013-2014)

  51      Personbiljetter och årskort

  Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 49/2013-2014)

  52      Gång- och cykelväg Lemströms kanal – Söderby, tillägg till beskrivning av investeringsprojekt

  Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 50/2013-2014)