Budgetmotion 21/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 21/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ekonomisk politik, ändring i allmänna motiveringar

 

Enligt prognosen blir landskapets ackumulerade underskott för 2013 hela 42,5 miljoner euro. En ökning med 10,1 miljoner euro jämfört med budgeten i fjol. Tillsammans med landskapsregeringens budgeterade underskott på 9,9 miljoner euro för kommande år innebär det sammantaget ett ackumulerat underskott på 52,4 miljoner euro för 2014. Den s.k utjämningsfonden innehöll 46,7 miljoner euro vid ingången av år 2010. Inräknat medlen i utjämningsfonden betyder det att AB Åland sammanlagt har gått back med 81,8 miljoner euro under de fem senaste åren. Landskapsregeringens har övergivit sitt stora ekonomiska mål och att få budgeten i balans år 2015. För att situationen inte ytterligare ska förvärras bör regeringens verksamhetsutgifter nästa år minskas med 5 procent.

Att minska kostnaderna för landskapets verksamhet är det enda sättet att få ekonomin i balans, ifall man inte vill fortsätta på den inslagna vägen att rulla över allt större del av det ekonomiska ansvaret på medborgarna och kommunerna, t ex genom att slopa indexjusteringen av kommunandelarna och minskat sjukkostandsavdrag.

När resultaten försämras för stora åländska företag och den ekonomiska tillväxten i övrigt stannar upp är det oerhört viktigt att stimulera köpkraften i det åländska samhället i stället för att försvaga den, vilket nu blir en direkt följd av regeringens föreslagna ekonomiska politik i det liggande budgetförslaget.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

 

att allmänna motiveringen under rubriken ”Ekonomisk politik”, fogas ett nytt stycke med följande lydelse: ”Målet är att bibehålla välfärden och utveckla det åländska samhället på lång sikt samtidigt som man skapar finansiellt utrymme för att trygga kärnområdena vård, skola och omsorg samt för nödvändiga framtidssatsningar. Den ekonomiska situationen med flera år av budgetunderskott kräver krafttag för att minska landskapets verksamhetsutgifter. Därför bör landskapets verksamhetsutgifter nästa år minskas med 5 procent. Landskapsregeringen återkommer i den första tilläggsbudgeten med konkreta sparåtgärder för 2014.”

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Anders Eriksson

 

Brage Eklund

Axel Jonsson