Remissdebatt

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM den 10 september 2007 kl. 15.20.

  ANDRA VICE TALMANNEN:

  Plenum börjar. Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

  Samtliga lagtingsledamöter närvarande.

   

   

   

  Landskapsregeringens framställning om förbud mot saluförande av snus. (FR 30/2006-2007).

   

  Talmannen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Diskussion.

   

  Landskapsregeringsledamoten Harriet Lindeman:

  Herr talman!

  Till att börja med kan jag konstatera, att jag upphör aldrig att komma med sena lagframställningar! Det här gäller också ett område som vi alla är ganska medvetna om och som är ett av våra problemområden, nämligen möjligheten att sälja snus ombord på våra färjor och fartyg.

   

  Vi är medvetna om att vi har EU i nacken i de här frågorna, kan man nästan säga. Vi hade i december 2006 en officiell anmärkning. Utgående från det gjorde vi en lagstiftning som inte heller den föll i god jord och vi fick den 18 juli ett motiverat yttrande. Det gäller formuleringen om användningen av tobak i munnen och detta utgående från att man bedömer att formuleringen är för kortfattad, så det är inget problem på det sättet utan vi har tittat hur andra har gjort och trodde att det också skulle duga hos oss på Åland, men nu är det extra noga att vi följer exakt de direktiv som EU har gett när det gäller vad definieringen av vad snus är. Nu har vi alltså förlängt 2a § rejält där man tydligt och klart säger i många, många meningar vad tobak som är i munnen är för någonting. Nu är det ordagrant så nära direktivet att det inte borde vara några missförstånd i den vägen.

   

  Det som är det egentliga problemet i det här sammanhanget är möjligheten att få fortsätta att sälja snus på våra registrerade färjor. Vi har funderat mycket på detta och vi gör bedömningen att det här är en konkurrensfråga som är så iögonenfallande utgående från att ändå EU i sina grunder anser att det skall vara konkurrensneutralt. Här kan vi konstatera att färjorna faktiskt far sida vid sida på samma rutter, men beroende på om det är åländska eller svenska fartyg är förutsättningarna helt olika. Utgående från det försöker vi nu närma oss EU:s krav och gör en ändring i 2b §, där vi konstaterar följande: ”Förbudet i 2a § gäller även ombord på fartyg registrerade i landskapet som inte befinner sig på Konungariket Sveriges sjöterritorium.”  Det innebär att just bara på svenskt vatten skulle man utgående från den här lagstiftningen få sälja. Man smalnar alltså av möjligheten s.a.s. på det sättet. Detta, som sagt, utgående från att vi tycker att någonstans börjar det finns orimligheter i tolkningen när man kommer ihåg bakgrunden till EU och att en av grundpelarna i EU är konkurrensneutraliteten.

   

  Från landskapets sida gör vi alltså ett sista försök och hoppas innerligen att vi också i diskussioner med riket och med EU kan komma överens i den här frågan. Det som har ändrat från senaste gång när vi stod inför domstol är att nu har vi den finska regeringen med oss i diskussionerna. Den har förståelse för vår situation. Vi bedömer att regeringen gör allt vad som står i deras makt för att hjälpa oss. Så har ingalunda fallet varit hela tiden, men så känns det nu. Vi håller bara tummarna och vill oerhört gärna att det skall ges en möjlighet, för allt annat är orimligt.

   

  Ltl Åke Mattsson, replik:

  Herr talman!

  Det är kanske rekord i sena framställningar här i lagtinget. Men i det här sammanhanget har man faktiskt grundad anledning till att den kommer sent, så det kommer ingen kritik på grund av det. Vi kommer också i social- och miljöutskottet att behandla framställningen i brådskande ordning. Hur pass bra utrett är det? Förhöjer det här risken att vi hamnar i ett bötesförfarande eller är vi fortfarande neutrala? Kommer man att uppfatta att vi obstruerar eller att man anpassar lagstiftningen? Har man gjort någon utredning på det området?

   

  Landskapsregeringsledamoten Harriet Lindeman, replik:

  Herr talman!

  Jag vågar inte vara absolut i de här sammanhangen för vi funderar oerhört mycket i olika sammanhang vad det här kan leda till. Men vi gör bedömningen, med det material vi har, att det här skall närma sig kraven på vad EU kan ställa. Som sagt, om man från EU fortfarande anser att vi överhuvudtaget inte skall få sälja så är det inte bra.

   

  Ltl Åke Mattsson, replik:

  Herr talman!

  Tack för det. Vi kanske behöver titta lite närmare på framställningen för ingen vill väl att vi skall försätta oss i den situationen att vi skall få böter för det handlar om ganska stora summor. Vi skall, som sagt, ta ärendet i brådskande ordning.

   

  Landskapsregeringsledamoten Harriet Lindeman, replik:

  Herr talman!

  Det är väldig tidspress också från landskapsregeringens sida. Det är datum hit och datum dit som vi skall följa osv. Ingen vill ha böter, absolut inte, inte heller landskapsregeringen. Men ingen vill heller att snusförsäljningen omöjliggörs för det har så pass stor ekonomisk betydelse. Det är två onda ting som vi nu försöker få en god lösning på, och det har inte varit det lättaste.

   

  TALMANNEN: Replikskiftet är avslutat.

   

  Landskapsregeringsledamoten Britt Lundberg:

  Herr talman!

  Parallellt med lagframställningen har landskapsregeringen i dag fattat beslut om hur vi skall svara Finland och utrikesministeriet med anledning av kommissionens påstående om att vi inte har levt upp till domstolens dom. Vi har nu formulerat en inlaga till utrikesministeriet som kommer att fatta beslut i ministerutskottet på fredag. Det kommer också att vara ett möte på onsdag i EU-kommittén där vi från åländsk sida också på tjänstemannahåll kommer att delta. På fredag kommer det slutliga finländska ställningstagandet att formuleras.

   

  Som minister Lindeman nämnde har vi den här gången haft god draghjälp från Finland där både ledande politiker och också tjänstemän gjort sitt för att få kontakt med kommissionen och även hjälpa oss att finna en framkomlig väg i detta trista ärende.

   

  Vi har även i rask takt fått hjälp av en juridisk byrå som har stämt av och också vässat vår argumentation.

   

  Precis som redan sades har kommissionen hakat upp sig på vår definition på snus och det upplever vi som en teknikalitet. Vi har skrivit om den och den sammanfaller nu helt och hållet med tobaksdirektivet. Kommissionen anser också att förbudet mot saluföring av snus inte skall vara tillämpligt på fartyg som är registrerade på Åland, oavsett om fartygen befinner sig på åländskt eller finskt territorialvatten. Nu har vi svängt på argumentationen och medger och föreslår ett fullständigt förbud mot försäljning av snus på fartyg som är registrerade i landskapet men som inte befinner sig på svenskt territorium.

   

  Herr talman!

  Även om vi ändrar tobakslagen hinner vi inte tillmötesgå kommissionens krav till den 19 september, då tiden går ut. Det återstår alltså ett effektivt lobbyarbete för att få kommissionen att lugna ner sig och invänta vår lagstiftning innan man för ärendet till domstol. Här har vi ändå ett bekymmer till som kanske delvis är ett svar till ltl Åke Mattsson. Oavsett hur lagstiftningen skulle ha sett ut i dag så det som de egentligen skulle vilja ha för att inte föra ärendet till domstol är en lag som har trätt i kraft, och det är helt omöjligt att leva upp till. Det är kanske krävande för vilket parlament som helst, men i och med att vi också har vår efterkontroll är det ännu svårare att klara av det, för att inte säga omöjligt. Här gäller det också att hoppas på att presidenten hanterar lagstiftningen i väldigt snabb ordning.

   

  Går kommissionen till domstol får vi bereda oss på att det kan bli böter och att böterna utfaller till dess att lagstiftningen har vunnit laga kraft. Men vi hoppas, som sagt, att det skall gå att lugna ner kommissionen, att den skall avvakta och ta del av lagstiftningen och förhoppningsvis också tycka att det är en bra lösning att vi i dag med detta förslag lever upp till det som kommissionen kräver och det som den tolkar ut ur tobaksdirektivet.

   

  Ltl Åke Mattsson, replik:

  Herr talman!

  När man har hört det här anförandet känns det som om det kanske är så att vi inte skall utskottsbehandla det förrän vi har hört vad man har tagit för ställning till det på fastlandssidan. Har jag förstått saken rätt? Vi har ju några dagar på oss. Vi behöver få reda på vad de har för åsikt och vad vi får för stöd därifrån innan vi går vidare. Så känns det i dag.

   

  Landskapsregeringsledamoten Britt Lundberg, replik:

  Herr talman!

  Jag tycker inte att det finns någon orsak att vänta vare sig på det finländska utlåtandet eller någonting annat. Vi tror fullständigt på att den här lagstiftningen lever upp till vad kommissionen kräver av oss och därför föreslår vi den också. Det är förstås sedan upp till utskottet att göra sin bedömning. Men uppmaning är att behandla framställningen i så rask ordning som bara är möjligt.

   

  Ltl Åke Mattsson, replik:

  Herr talman! Tack det var svar på min fråga.

   

  TALMANNEN: Replikskiftet är avslutat.

   

  Ltl Gun Carlson:

  Herr talman!

  Lagstiftningen kommer, som sagt, i sista stund och det är klart att det är så när perioden snart är slut. Men jag vill ändå säga att jag tycker att landskapsregeringen verkligen här har visat en vilja att söka alternativ för att komma framåt i en fråga som vi alla är tämligen eniga om: möjligheten att sälja snus. Det här visar på en vilja att följa EG-bestämmelserna. Lite lustigt är det  att EG-bestämmelserna kräver absolut rätta orden - även om innebörden är densamma skall det stå exakt som det står i bestämmelserna. Nu definierar man tydligt vad snus är. Vi har lärt oss att snus är snus, men det kanske inte är så, enligt nya 2a §. I övrigt håller jag bara med dem som har sagt att nu är det viktigt att vi försöker behandla det här i utskottet i brådskande ordning. Här kommer åtminstone centern att bistå så gott vi kan för att få det här att bli klart i så god tid som möjligt så får vi se vart det bär.

   

  Landskapsregeringsledamoten Britt Lundberg, replik:

  Herr talman!

  Jag kan hålla med om att visst är det ett petande att definitionen skall vara exakt likadan. Det är antagligen en oro från kommissionens sida att vi ändå på något sätt kringgår när vi har en annan definition än vad tobaksdirektivet har och därför tyckte vi att det här är definitivt inte någon tröskelfråga för vår del. Om det på något sätt kan lugna kommissionen att vi inte har någon speciell baktanke med att ha en annan definition än tobaksdirektivet, så tyckte vi att det kunde vara klokt att ändra det. Om vi däremot inte skulle ha skäl att ändra lagen överhuvudtaget så kanske man skulle ha gått in och argumenterat för det här också för att slippa ändra lagen bara för definitionens skull, men nu tycker vi att det går på samma gång eftersom vi också ändrade på 2b §.

   

  Ltl Gun Carlson, replik:

  Herr talman!

  Jag tycker också att det är bra att landskapsregeringen detta, men jag tycker att det är lite betecknande för hela EU att det skall vara ordagrant och ingenting annat!

   

  TALMANNEN: Replikskiftet är avslutat.  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

   

  Lagtingets nästa plenum är onsdagen den 12 september kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl.15.37).