För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM den 5 december 2007 kl. 13.00.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Carina Aaltonen, ltl Veronica Thörnroos och vtm Gun-Mari Lindholm).

  27 lagtingsledamöter närvarande.

  Om ledighet från dagens plenum anhåller vtm för att delta i annat förtroendeuppdrag: kommunstyrelsemöte i Brändö. Beviljas. Vtm Gun-Mari Lindholm anhåller om ledighet från plenum för privata angelägenheter. Beviljas.

   

   

  Föredras ärende nr 1:

   

  Val av första vicetalman för återstoden av arbetsåret 2007-2008. (V 24/2007-2008).

   

  Lagtingsordningens 20 § 4 mom. stadgar följande: "Avlider talman eller vicetalman under arbetsåret eller avgår han från sin befattning, skall ny talman eller vicetalman väljas."

   

  Lagtinget har den 3 december 2007 befriat ledamoten Gun Carlson från uppdraget som första vicetalman. Av denna orsak skall ny första vicetalman väljas för återstoden av arbetsåret 2007-2008 .

   

  Valet förrättas enligt arbetsordningens 55 § vilken föreskriver följande:

   

  ”Val, där en enda person skall utses,  sker med i 68a ' § 2 mom. och 68e § ' nämnda undantag sålunda, att envar röstande på en blank valsedel antecknar sin kandidat, och den förklaras vald som erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna. Uppnås inte sådan röstövervikt, förrättas nytt val. Får inte heller då någon mer än hälften av de avgivna rösterna, förrättas ett tredje val mellan de två som vid den andra omröstningen uppnått det högsta röstetalet. Vid tredje omröstningen förklaras den vald som erhållit de flesta rösterna. Uppkommer lika röstetal i andra eller tredje omröstningen, avgörs företrädet genom lottning.”

   

  Valsedlar finns utdelade till envar lagtingsledamot. Jag uppmanar lagtingsledamöterna att tydligt anteckna namnet på sin kandidat på de utdelade valsedlarna, både förnamn och efternamn. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Konstateras att valurnan är tom.


  Upprop.

   

  Jag ber ltl Gun Carlson och ltl Göte Winé att biträda vid rösträkningen.

   

  27 röstsedlar har avgivits.

   

  Rösträkningen har givit vid handen att 17 röster har avgivits för ltl Gunnar Jansson och 10 röster för vtm Gun-Mari Lindholm. Då sålunda ltl Gunnar Jansson har erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras han härmed vald till lagtingets första vicetalman för återstoden av arbetsåret 2007-2008.

   

  Antecknas vidare att ltl Gunnar Jansson avgivit den i lagtingsordningen 20 § 2 mom. högtidliga försäkran då han den 1 november 2007 valdes till medlem av lagtingets presidium.

   

   

   

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 2:

   

  Social- och miljöutskottets betänkande nr 1/2007-2008 om förbud mot saluförande av snus. (FR 4/2007-2008).

   

  Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum måndagen den 10 december. Godkänt.

   

   

   

  Lagutskottets betänkande nr 1/2007-2008 om godkännande av avtalet med Armenien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. (RP 1/2007-2008).

   

  Först tillåts allmän diskussion och därefter kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till det i presidentens framställning ingående lagförslaget eller vägra ge sådant bifall. Diskussion. Ingen diskussion.

   

  Lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall. Lagtinget har i tredje behandling gett sitt bifall till lagens ikraftträdande i landskapet Åland.

   

  Ärendets tredje behandling är avslutad.

   

  Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

   

  Ärendet är slutbehandlat.

   

   

  Föredras för tredje behandling ärende nr 4:

   

  Lagutskottets betänkande nr 2/2007-2008 om godkännande av avtalet med Australien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående av skatt samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. (RP 2/2007-2008).

   

  Först tillåts allmän diskussion och därefter kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till det i presidentens framställning ingående lagförslaget eller vägra ge sådant bifall. Diskussion. Ingen diskussion.

   

  Lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall. Lagtinget har i tredje behandling gett sitt bifall till lagens ikraftträdande i landskapet Åland.

   

  Ärendets tredje behandling är avslutad.

   

  Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

   

  Ärendet är slutbehandlat.

   

   

  Föredras för tredje behandling ärende nr 5:

   

  Kulturutskottets betänkande nr 1/2007-2008 angående ändring av landskapslagen om studiestöd och landskapslagen om läroavtalsutbildning. (FR 5/2007-2008).

   

  I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslagen sådana de godkänts i andra behandling eller att förkasta dem. Först tillåts allmän diskussion och därefter föreläggs lagförslagen för beslut var för sig. Slutligen föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Diskussion. Ingen diskussion.

   

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om studiestöd för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

   

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om läroavtalsutbildning för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

   

  Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

   

  Ärendet är slutbehandlat.

   

  Lagtingets nästa plenum är måndagen den 10 december kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl.13.20).