Förslag till andra tilläggsbudget för år 2019

Budgetförslag BF 4/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till andra tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2019.
I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bl.a. följande
• anslag för utveckling av ÅHS it-miljö och -system
• anslag för att förverkliga byggandet av en biogasanläggning
• anslag för utredning av Ålands medlemskap i Europiska unionen samt
• anslag för att inleda tarmcancerscreening av personer mellan 60 och 74 år.
På basis av statskontorets förslag till statsbokslut för år 2018 kan det slutliga avräkningsbeloppet beräknas uppgå till närmare 247 miljoner euro, vilket är drygt 1,9 miljoner euro högre än det förskott som landskapet erhöll under år 2018. Ålandsdelegationen har ännu inte verkställt avräkningen för år 2018.
Förskottet på avräkningen för år 2019 är fastställt till knappt 242,7 miljoner euro. Statens inkomster enligt den av riksdagen antagna statsbudgeten för år 2019 inklusive andra tillägget till statsbudgeten är marginellt högre än de beräknades vara vid tidpunkten för Ålandsdelegationens beslut om förskottet på avräkningsbeloppet för år 2019. Avräkningsbeloppet i enlighet med statsbudgeten är för närvarande ca 243 miljoner euro eller ca 0,3 miljoner euro högre än förskottet. I jämförelse med avräkningsbeloppet för år 2018 minskar därmed avräkningsbeloppet med ca 4 miljoner euro till år 2019. Det bör noteras att närmare 6,5 miljoner euro av 2018 års avräkningsbelopp berodde på en större intäktspost av engångskaraktär i statsbokslutet.
I det av finansministeriet nyligen publicerade förslaget till statsbudget för år 2020 uppgår avräkningsbeloppet till 246,4 miljoner euro, vilket är en ökning i jämförelse med budgeten för år 2019 men en minskning i förhållande till avräkningen för år 2018. Finansministeriet uppger att statsbudgetpropositionen och planen för de offentliga finanserna bereds i en situation där Finlands ekonomiska tillväxt ser ut att avta under det innevarande året och kommande år. Osäkerheten kring i vilken riktning ekonomin kommer att utvecklas har ökat. Tillväxten inom världsekonomin avtar, och i synnerhet i euroområdet och tillväxtekonomierna avtog tillväxten år 2019. I juni bedömde finansministeriet att konsumtionen fortsätter öka stadigt i Finland, men att ökningen av investeringarna och exporten hotar att avta. Även sysselsättningen ökar långsammare än tidigare. I finansministeriets ekonomiska översikt från i juni framgår att skattegraden, d.v.s. den andel av BNP som skatterna och avgifterna av skattenatur står för, har minskat p.g.a. skattelättnader och konkurrenskraftsavtalet. Skattegraden bedöms förbli i stort sett oförändrad under de närmaste åren. I sammanhanget kan noteras att regeringen ännu inte behandlat förslaget till statsbudget för år 2020.
Enligt ÅSUB:s konjunkturbarometer från våren 2019, vilken baserade sig på en enkät som besvarades under februari och mars 2019, var det privata åländska näringslivets syn på den kommande 12-månadersperioden övervägande positiv. Totalindexet låg vid den tidpunkten över långtidsgenomsnittet. ÅSUB konstaterade att trots det relativt positiva stämningsläget fortsätter BNP att växa ytterst långsamt. Landskapsregeringen konstaterar att läget för ekonomin såväl internationellt som i Finland har försämrats i förhållande till den tidpunkt när den senaste konjunkturöversikten för Åland gjordes upp. Landskapsregeringen befarar att osäkerheten och de försämrade ekonomiska utsikterna även kommer att inverka negativt på det åländska näringslivet och ekonomin som helhet på Åland.
Generellt kan konstateras att den ökande och åldrande befolkningen börjar märkas i landskapets utgifter inom flera områden.
Med beaktande av osäkerheten för den ekonomiska utvecklingen i Finland och därmed utvecklingen av avräkningsbeloppet samt att nivån på skattegottgörelsen bedöms vara på lägre sidan för skatteår 2018 noterar landskapsregeringen att den totala nivån för landskapets skattefinansiering sannolikt sjunker till år 2020. Med beaktande av ovanstående avser landskapsregeringen inför arbetet med budgetförslaget för år 2020 fortsättningsvis betona kostnadseffektivitet samt att söka möjliga inbesparingar.
I och med tillägget har hittills under år 2019 budgeterats 378.894.000 euro.
Kostnadsökningarna i förslaget till tilläggsbudget hänför sig huvudsakligen till stödet för investering i biogasanläggning, satsningar på samordningen av it som i förlängningen skapar inbesparingar genom en kostnadseffektiv förvaltning, kostnader av engångsnatur och deltagande i projekt samt tilläggskostnaderna för att säkerställa ibruktagandet av alarmcentralens nödalarmeringssystem. Kostnadsökningarna är till denna del inte av fortlöpande karaktär.
Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå
att lagtinget antar följande förslag till andra tillägg till budgeten för år 2019

Åtgärder