Remissdebatt

 • Utdrag ur protokollet

  Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

  Diskussion.

  Vicelantrådet Camilla Gunell

  Herr talman! Bästa lagting, det här är en konvention om förhindrande av havsföroreningar. Det är en IMO-konvention som har funnits sedan 1972 och nu och då har man gått in och gjort förändringar.

  Det som nu kommer till lagtingets godkännande är en förändring av protokollet, 1996 års protokoll, som är slutet i den här IMO-konventionen. Det är i huvudsak två ändringar som införs. Det har att göra med koldioxidlagring i havsbotten eller berggrunden.

  Det här har aktualiserats genom klimatarbetet. Lagring av koldioxid i havsbottnar är ett sätt att hantera det på. Den här konventionen reglerar hur detta kan göras på ett bra sätt, om det nu låter sig göras.

  Det finns mycket inom det här området, klimatmanipulering eller geoengineering, som inte är alldeles enkelt att genomföra och förena med andra målsättningar kring havet och havets tillstånd. Om man börjar pumpa ner mycket växthusgaser i haven så får man en tillväxt, havet blommar på ett sätt som inte är önskvärt och därför är det bra att man reglerar det här på ett bra sätt.

  Den andra förändringen är hur man preciserar regelverket för hur man får göra de här klimatmanipuleringarna och också förbud av sådana.

  Jag tror inte att det är så mycket mera att säga.

  När det gäller den åländska lagstiftningen så betyder den här konventionen nästan ingenting. Vi har vår lagstiftning i huvudsak under kontroll och har redan detta reglerat på ett bra sätt.

  Det finns en otydlighet i landskapsförordning och i avfallslag om förbränning till havs och det är något som vi kan åtgärda här ännu under hösten när landskapsregeringen avger sin avfallslag till lagtinget. Tack.

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.