Remissdebatt

 • Utdrag ur protokollet

  Talmannens förslag är att även detta ärende remitteras till social- och miljöutskottet.

  Diskussion.

  Minister Wille Valve

  Tack, talman! Det är samma problematik och samma mekanik som i föregående ärende. Förvisso handlar det om två olika protokoll men det är till en och samma konvention nämligen 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar. Konventionen har åtta olika protokoll knutet till sig och två av dessa har vi framför oss idag.

  De undertecknades samtidigt, den 24 juni 1998 i Århus. Man kan nog med fog kalla dem för systerprotokoll.

  Ändringen i protokollet till konventionen som vi nu behandlar innehåller flexiblare övergångsbestämmelser för de nya parter som önskar ansluta sig till det, liksom även strängare gränsvärden för utsläpp som till övervägande natur är tekniska. Tack för ordet.

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.