Remissdebatt

 • Utdrag ur protokollet

  Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

  Diskussion.

  Minister Mika Nordberg

  Herr talman! Jag vill kort beröra yttrandet som landskapsregeringen har kommit med i samband med propositionen om överenskommelsen med Ryssland om internationell vägtrafik.

  Det finns två artiklar som berör Åland och Ålands behörighet; artikel 7 och artikel 11. Artikel 7 handlar om fordons högsta totalmassa och artikel 11 handlar om körkortsgiltighet. När det gäller fordonsmassorna så finns det egentligen ingenting speciellt att kommentera. När det gäller den andra punkten, internationella körkort, så vill man införa en ändring att internationella körkort inte längre ensamma ska duga som körbevis. Tanken är att man även ska ha med sig det nationella körkortet. Anledningen är att det inte finns något register på de internationella körkorten. Om en förare har gjort sig skyldig till ett brott eller förseelse som medför att den har mistat sitt nationella körkort så kan den fortfarande ha kvar sitt internationella körkort och fortsätta att framföra fordon. Därför har man tagit bort detta, man ska ha både det nationella och det internationella körkortet för att få framföra ett fordon.

  Landskapsregeringen ser inte några hinder för att en överenskommelse ska träda ikraft och förordar därför en sådan.

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.