Godkännande av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M323 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR

Republikens presidents framställning RP 16/2019-2020 (slutbehandlat)  

Åtgärder