Republikens presidents framställning

Förkortas RP

Beslut som fattas av Finlands riksdag behöver i vissa fall underställas lagtinget för godkännande för att träda i kraft eller för att bli gällande på Åland. Sådana ärenden förs till lagtinget för behandling i form av framställningar från republikens president, vilka lämnas till lagtinget av landshövdingen.

Beslut om ändring av självstyrelselagen och om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen måste godkännas av lagtinget innan de träder i kraft. Beslut om ändring av självstyrelselagen förutsätter dessutom att lagtinget ger sitt bifall med kvalificerad majoritet. Självstyrelselagen ändras inte särskilt ofta men efter senaste ändring som avsåg det ekonomiska system som definieras i självstyrelselagen kan det antas att ärenden om ändring av avräkningsgrunden blir mera frekvent förekommande.

Internationella avtal som Finland ingår behöver, ifall innehållet rör sådana områden som enligt självstyrelselagen faller inom landskapets behörighet, godkännas av lagtinget för att träda i kraft på Åland. Den här typen av ärenden är ganska vanliga, det kan till exempel vara fråga om avtal om undvikande av dubbelbeskattning eller om internationella överenskommelser inom miljöområdet.
Republikens presidents framställning