Ikraftträdande av Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändring samt om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Kyotoprotokollet till Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändring och med förslag till lag om...

Republikens presidents framställning RP 11/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Ikraftträdande av Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändring samt om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Kyotoprotokollet till Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändring och med förslag till lag om ikraftsättande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
Sökord: klimatförändring, kyotoprotokoll, kyotoavtal, kyoto, klimat,
Sidhänvisning: 161, 24, 29, 30, 31;

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser