Remissdebatt

 • Utdrag ur protokollet

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkänns?

  Diskussion.

  Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa

  Herr talman! Landskapsregeringen föreslår i denna framställning en lagstiftning som underlättar för invalidpensionärer att återgå i arbetet. Normalt har pensioner reglerats via en blankettlagstiftning, som gäller här på Åland, men just denna  åtgärd vidtas via en speciallagstiftning, en temporär sådan, i riket och därför krävs det en speciell lagstiftning av oss här. Den föreslås vara temporär med samma tidsdräkt som den lagstiftning vi har som har tagits på riksnivå. Avsikten är att åtgärden ska genomgå en utvärdering på rikshåll och lämpligen här hos oss också för att se om åtgärden har haft önskad effekt eller om den behöver utformas på något annat sätt.

  Det är tänkt så att det ska kunna underlättas för de tidigare landskapsanställda, som åtnjuter invaliditetspension, att återgå i arbetet genom att det införs en eurogräns på hur mycket man kan tjäna förutom sin pension, utan att det ska påverka pensionen. Samtidigt ska möjligheten finnas att pensionen ska kunna bli vilande om man överskrider dessa inkomstgränser. Tidigare har det varit så att det har funnits en möjlighet till en procentuell intjäning av pensionen, men har man gått över den har det  krävts en ny bedömning av invaliditeten för att man ska kunna komma i åtnjutande av pensionen igen. Det är bra för individen och det är bra för samhället om människor kan utföra ett arbete. Det här ligger helt i landskapsregeringens linje med att människor ska arbeta och kunna förtjäna sin inkomst.

  En liten jämställdhetsbedömning har gjorts, eller egentligen en grundläggande sådan, men det är svårt att på förhand bedöma vilken effekt det här har på människor, vilka människor som väljer att återgå i arbetet under sin invaliditetspensions tid. Faktum är att det är fler kvinnor än män i dagens läge som åtnjuter denna pension. I framställningen framgår hur många personer som kan beröras av det här och jämställdhetsanalysen finns där också. Tack, herr talman.

  Ltl Mika Nordberg, replik

  Talman! Vi från obunden samling ställer oss positiva till att man kommer med lagframställningen och vi ser även att det finns en kompetens hos dem, som kan  komma till användning. Det är jättebra. En liten undran har jag, det står att under giltighetstiden kommer en uppföljning att göras huruvida lagen i tillräckligt hög grad främjar sjukpensionärers återgång i arbetet. Hur är tanken att det ska göras här på Åland.

  Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik

  Herr talman! Det har vi inte i detalj diskuterat, men ursprunget till denna skrivning ligger i att riksmyndigheten avser att göra den här bedömningen också. Visar det sig att det har fallit väl ut så avser man att införa det i den vanliga pensionslagstiftningen och då kommer den att gälla för oss också via blankettlagstiftningen. Vi kommer också att göra en analys efter ett tag för att se hur utfallet har varit här på Åland.

  Talmannen

  Replikskiftet är därmed avslutat.

  Ltl Sirpa Eriksson

  Herr talman! Den liberala lagtingsgruppen anser att denna landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om främjande av sjukpensionärernas återgång till arbetet, är mycket viktig. Det är också viktigt att de sjukpensionärer som har varit landskapanställda och de som har landskapets pensionssystem, också får de rättigheter som alla andra invalidpensionärer i Finland och på Åland.

  Pensionslagarna kan kännas svåra och därför vill jag berätta lite allmänt om innehållet i denna lag. Lagens syfte är att göra det lättare för sjukpensionärerna att återgå till arbetet utan att behöva vara rädda för att förlora sjukpensionen i framtiden. Den nuvarande lagstiftningen ger bara dem som har invalidpension från FPA rätt att lämna sin pension vilande mellan 6 månader och 5 år utan att riskera att förlora pensionen. De andra sjukpensionärerna har inte haft denna möjlighet och rättighet, dvs. sjukpensionärerna som har ett arbetsliv bakom sig har inte haft rätt att lämna pensionen vilande utan att riskera att förlora rätten till sjukpension i framtiden.

  Vilka rättigheter får alla sjukpensionärer i Finland och på Åland? Hel- och deltidssjukpensionärerna får rätt att lämna sin sjukpension vilande i tre månader till två år och får omedelbart tillbaka pensionen om de slutar att arbeta. Ingen ny bedömning av arbetsförmågan behövs. I allmänhet är detta mycket viktigt, speciellt för personer med utvecklingsstörning och för personer med psykiska besvär, för att komma in i arbetsmarknaden utan att riskera sjukpensionen.

  De sjukpensionärer som har haft rätt till bostadsbidrag från FPA har fortsättningsvis rätt till det även när pensionen är vilande. Detta är en mycket bra förbättring.

  De sjukpensionärer som har vårdbidrag för pensionstagare har rätt till fullt handikappbidrag när de arbetar och lämnar pensionen vilande. Med andra ord sagt får en person, som har haft det lägsta vårdbidraget på 57 euro, efter att ha börjat arbeta handikappbidrag som är ca 387 euro, dvs. 330 euro skattefritt mer i månaden. Det är mycket bra.

  Alla sjukpensionärer som har haft låga arbetsinkomster eller inga inkomster alls har rätt att tjäna 600 euro i månaden vid sidan av pensionen. Detta är en bra nyhet och gynnar de personer som har haft ströjobb, varit vårdlediga mm före insjuknandet. Det betyder i praktiken att de som har förtjänat mindre än 1 500 euro månaden alltid är garanterade att kunna tjäna 600 euro i månaden utan att det påverkar sjukpensionen.

  Vad betyder denna lag för personer med sjukpension från landskapet? Det betyder att t ex hel- och deltidssjukpensionerade, ÅHS anställda kan ta tre månaders vikariat utan att förlora rätten till pension i fortsättningen. Bostadsbidraget och handikappbidraget sporrar också att ta ett vikariat i mån av möjlighet.

  Ltl Barbro Sundback

  Herr talman! Jag tycker att detta är en bra lagstiftning och vi ska titta noga på den. I socialdemokraterna har vi länge diskuterat den här bristen inom den finländska socialpolitiken och också den åländska eftersom vi inte har någon egen socialpolitik att tala om. Personer som är sjukpensionärer, speciellt dem som har blivit sjukpensionerade när de är unga och har en väldigt kort arbetslivserfarenhet och därmed en väldigt låg sjukpension, har så begränsade möjligheter att fylla ut sina små pensioner med extra inkomster. Man får tjäna lika mycket som man har i pension, så har man en väldigt låg pension så får man tjäna väldigt lite extra och det sporrar alltså inte till arbete.

  I Sverige har man egentligen ett annat system. Det regleras på det sättet att den som är invalidpensionär får rätt att arbeta ett visst antal timmar. Hur mycket man förtjänar är inte någonting som samhället lägger sig i, men här är det ganska noga kontrollerat hur mycket man får förtjäna och lite statlig kontroll är nog det här systemet starkt belastat med som vi har i Finland.

  Det är i alla fall ett framsteg detta, men efter presentationen skulle jag ändå be att få bordlägga ärendet, herr talman, till måndagen den 14e för att titta lite närmare på förslaget.

  Talmannen

  Begäres ytterligare ordet?

  Under diskussionen har ltl Barbro Sundback föreslagit att ärendet bordlägges till plenum på måndagen den 14 december. Vinner förslaget understöd?

  Ltl Camilla Gunell

  Ja.

  Talmannen

  Gäller det också tiden för bordläggning? Utmärkt.

  Ärendet bordläggs till plenum måndagen den 14 december.

  Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.