Remissdebatt

 • Utdrag ur protokollet

  Ärendet bordlades 9.12.2009 då lagtinget beslöt att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

  Fortsatt diskussion.

  Ltl Barbro Sundback

  Tack, herr talman! Syftet med den här lagstiftningen är helt rätt. Det är bra att man skapar förutsättningar för invalidpensionärer att återgå till arbetet genom att förbättra möjligheterna för invalidpensionärerna att tjäna pengar utan att de riskerar sin pension.

  Vid presentationen av lagen så måste jag säga att jag ändå tycker att det förblev oklart hur pass generös den här lagstiftningen är. Jag måste ta tillfället i akt att frågan ansvariga ministern eller någon annan som kan svara.

  En person som är invalidpensionär och bara uppbär folkpension, som idag för en ensamstående person är 584,13 euro. Sedan kan man ytterligare få uppbära en liten summa utan att folkpensionen påverkas. Är det så att gränsen på 600 euro, att det är de facto ungefär 16 euro som man kan tjäna till? Med dagens system, fattar jag det så, att man alltså kan tjäna samma belopp som pension utan att det påverkar folkpension? Eller är det 600 euro man kan tjäna? Eller är det skillnaden mellan 600 euro och 16 euro? Om det är 600 euro så är det ju inte så stor skillnad med dagens räknesätt.

  Sedan är det ganska svårt att förstå ettan och tvåan i paragraf tre. Vad innebär den stabiliserande genomsnittliga inkomsten osv.? Det här förslaget kunde gärna ha innehållit några konkreta räkneexempel. Nu förblir hela det här det resonemanget ganska teoretiskt.

  Även om viljan är god här så förefaller det nog som om själva effekten av lagstiftningen lätt kan utebli. Jag undrar också om det är så att man från regeringens sida vet att det finns ett intresse för det här förslaget? Finns det personer som vill utnyttja den här förmånen?

  Med de här frågorna vill jag inte på något sätt få någon att tro att inte socialdemokraterna skulle godkänna det här förslaget. Det enda jag vill är att det klargörs om det verkligen har någon reell betydelse eller om det nu bara är ett sätt att försöka skapa arbetsförutsättningar för invalidpensionär, speciellt med tanke på att vi har en arbetsmarknad som behöver mer och mer folk.

  Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik

  Herr talman! Det finns ett antal personer, jag vågar inte hävda att de är många, som har hört sig för till vår förvaltning om den här möjligheten. Man har infört motsvarande på rikshåll och vi inför i jämställdhetens tecken motsvarande möjligheter för våra invånare här också.

  Den här lagstiftningen berör bara de landskapsanställda. De andra anställda i andra organisationer har redan den här möjligheten, också ålänningar.

  Här är det klart sagt att antingen kan man förtjäna, förutom pensionen, 40 procent en av den stabiliserade inkomsten eller 600 euro som en nivå. Innan det börjar påverkar den pension man får, så är min uppfattning att det här är en reell inkomstökning för de personer som åtnjuter invaliditetspension och har låga inkomster. Den sporrande effekten är god, menar jag

  Talmannen

  Tiden är ute!

  Ltl Barbro Sundback, replik

  Ja, allt annat skulle väl förvåna. Men frågan är mera konkret än så. Hur mycket hjälper det här en invalidpensionär som får en full folkpension? Är det 16 euro mer i månaden som man kan tjäna jämfört med dagens system?

  Det här har man gjort i riket, där borde man väl redan ha lite erfarenheter i vilken mån de här har utnyttjas? Det är väl någonting som jag hade förväntat mig att regeringen skulle kunna redovisa. Det här är ju en temporär lag. Det är väl därför som ett experiment och man följer väl upp det från rikets sida? Vad har den här lagen haft för betydelse på fastlandet?

  Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik

  Herr talman! Effekten är inte stor ännu. Den torde träda i kraft vid årsskiftet på riksnivå, så tror jag att det är. Vår lag träder i kraft något senare. Det kan hända att jag misstar mig på med tidpunkterna. Men i varje fall skulle effekten utvärderas efter något år, tror jag det sades. Då kan man förvänta sig antingen ytterligare åtgärder eller att lagen införs i den normala pensionslagstiftningen. Orsaken till att det inte berör oss direkt är att man tar det som en special lag temporärt. Om det införs i den normala pensionslagstiftningen, där vi har blankettlagstiftning, då kommer det att gälla också för oss. Naturligtvis är det av intresse också för landskapsregeringen att följa med vilka effekter det får för Åland.

  Men som sagt tidpunkten, när den trädde i kraft, där kan det hända att mitt minne fallerar på något sätt.

  Ltl Barbro Sundback, replik

  Jag kan inte säga att jag är nöjd med svaret, då skulle jag ljuga. Jag tycker att regeringen gör rätt som kommer med den här lagstiftningen. Men jag tycker att man borde kunna ge bättre besked, mera konkret.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Sirpa Eriksson, replik

  Tack, herr talman! Jag svarar först på folkpensionärernas rättigheter. Det är bara några euro, 16 euro, mera som man får förtjäna i månaden. Men, den stora ändringen är att när man arbetar och sätter pensionen vilande så får man behålla bostadsbidraget för pensionärerna. Det är jättebra. Det är en ny sak för folkpensionärerna.

  Den här lagen om vi nu har på bordet, precis som minister Perämaa sade, gäller för landskapsanställda invalidpensionärer. Det är det som vi har nu har att behandla. SATA-kommittén har kommit med de här förslagen, man får mera information om det här från deras utredning.

  Nu kommer jag inte ihåg vilka andra frågor ltl Sundback hade.

  Ltl Barbro Sundback, replik

  Herr talman! Jag tycker att det känns tryggt att veta att ltl Sirpa Eriksson sitter i utskottet. Hon tycks kunna de här frågorna bättre än regeringen. Det var ju lite nedslående att det är 16 euro som folkpensionärerna kan räkna med. Några större förändringar blir det ju inte. Om man för detta ska gå igenom hela den här byråkratiska processen för de här pengarna, tror jag inte att det är så många som är attraherade av detta. Men det är ett steg i rätt riktning och lagstiftningen har jag ingenting emot.

  Ltl Sirpa Eriksson, replik

  Tack, herr talman! Den här lagen har kommit till, enligt SATA-kommitténs undersökning, just för att de personer som har arbetat ska ha samma rättigheter som de som är folkpensionärer. Det här är en förbättring för de personer som har låg arbetspension, de får tjäna upp till 600 euro i månaden. Personer som har haft en lön under 1 500 euro, det är dem det gäller. Den gruppen av pensionärer får den typen av förbättringar och att pensionen får det vara vilande. Nu har bara folkpensionärerna haft rätt att ha pensionen vilande. Nu har också de som har vanlig invalidpension, som har arbetat, rätt att ha pensionen vilande medan de arbetar.

  Ltl Barbro Sundback, replik

  Ja, det är säkert en viktig aspekt på det här. Jag tror att utskottet ska granska det närmare. Det kommer ju också sedan skatt till. Frågan är hur stor den ekonomiska nyttan blir, för de berörda personerna, för att de ska motiveras till det här? Jag är lite rädd för att det är för lite. Det kan förstås vara någon enstaka, men för att få den här effekten att man får ett ökat utbud av arbetskraft på en krympande arbetsmarknad, så tror jag att det här kanske inte är tillräckligt.

  Talmannen

  Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.