Klienthandlingar inom socialvården

Lagförslag LF 20/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om klienthandlingar inom socialvården. Lagen ska gälla alla klienthandlingar oberoende av vilken form de har registrerats i och vilket underlag de har sparats på. Enligt förslaget ska lagen tillämpas på tillhandahållare av såväl offentliga som privata socialvårdstjänster när de ordnar socialvård eller tillhandahåller socialservice. Lagens huvudsakliga målsättning är att skapa enhetliga klienthandlingar på Åland genom bestämmelser som föreskriver vilka klientuppgifter som ska antecknas i klienthandlingarna inom socialvården. Avsikten är att den föreslagna lagen träder i kraft den 1 januari 2021, dvs. vid samma tidpunkt som samtidigt föreslagen annan socialvårdslagstiftning.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Socialvård och sysselsättning