Lag om ändring av 30 och 39 §§ i självstyrelselagen för Åland

Republikens presidents framställning RP 11/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: självstyrelselag, självstyrelselagen

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser