För kännedom

Lagberedningsplaneringen S 4/2001-2002

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM den 18 januari 2002 kl. 9.30.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Andersson, ltl Sundback, ltl Wickström-Johansson, ltl Lundberg och vtm Häggblom).

  25 lagtingsledamöter närvarande.

  Om ledighet från dagens plenum anhåller ltl Lundberg på grund av sjukdom, ltl Wickström-Johansson på grund av privata angelägenheter, ltl Sundback på grund av annan orsak: SAMAK:s årsmöte i Tavastehus samt ltl Ulf Andersson under tiden 17.1-25.1 på grund av privata angelägenheter. Beviljas.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 1:

   

  Lagutskottets betänkande nr 2/2001-2002 angående Nicefördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem. (RP nr 11/2000-2001 och M nr 3/2000-2001).

   

  Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till måndagen den 21 januari. Godkänt.

   

   

  Föredras ärende nr 2:

   

  Fyllnadsval av en ersättare i lagutskottet.

   

  Inom föreskriven tid och i behörig ordning har inlämnats endast en kandidatlista. Listan upptar som ersättare ltl Ragnar Erlandsson. Enligt 51 § AO tillåts vid val diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion. Ingen diskussion.

   

  Eftersom endast en kandidatlista har inlämnats verkställs enligt 68 § AO ingen särskild valförrättning. Ltl Ragnar Erlandsson förklaras därför vald till ersättare i lagutskottet för återstoden av innevarande valperiod.

  Antecknas.

   

   

  Föredras för fortsatt enda behandling ärende nr 3:

   

  Social- och miljöutskottets betänkande nr 3/2001-2002 angående införande av allmän regelmässig prostataundersökning. (HM nr 17/2000-2001).

   

  Diskussionen avslutades vid föregående plenum. Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs först betänkandets kläm och därefter dess motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

   

  Föreläggs betänkandets kläm.

   

  Ltl Sundman: Fru talman! Jag föreslår att lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 17/2000-2001 samt bringar betänkandets  motivering till landskapsstyrelsens kännedom.

   

  Ltl Wiklöf: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Sundmans förslag.

   

  Ltl Lindholm: Avstår.

   

  TALMANNEN: Under diskussionen har ltl Sundman, understödd av ltl Wiklöf, föreslagit att lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 17/2000-2001 samt bringar betänkandets motivering till landskapsstyrelsens kännedom. Detta kallas ltl Sundmans förslag. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. Den som röstar för social- och miljöutskottets förslag röstar ja; den som röstar för ltl Sundmans ändringsförlag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för nej. Lagtinget har omfattat ltl Sundmans ändringsförslag.

   

  Föreläggs betänkandets motivering.

   

  Ltl Sundman: Fru talman! Som en kompromiss för att ena lagtinget i denna fråga föreslår jag ett tillägg till motiveringen som lyder som följer: ”Lagtinget konstaterar att det är betydelsefullt att män i riskzonen är medvetna om risken för prostatacancer och behandlingsmöjligheter mot denna. Lagtinget anser därför att landskapsstyrelsen bör genomföra en informationskampanj där information om möjligheter att tidigt upptäcka prostatacancer och om olika behandlingsmetoder för detta ges till den åldersgrupp av män som är i riskzonen för sjukdomen.”

   

  Ltl Wiklöf: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Sundmans kompromissförslag till motiveringen.

   

  Ltl Lindholm: Avstår.

   

  TALMANNEN: Under diskussionen har ltl Sundman, understödd av ltl Wiklöf, föreslagit ett tillägg till betänkandets motivering med följande lydelse: ”Lagtinget konstaterar att det är betydelsefullt att män i riskzonen är medvetna om risken för prostatacancer och behandlingsmöjligheter mot denna. Lagtinget anser därför att landskapsstyrelsen bör genomföra en informationskampanj där information om möjligheter att tidigt upptäcka prostatacancer och om olika behandlingsmetoder för detta ges till den åldersgrupp av män som är i riskzonen för sjukdomen.”  Detta kallas ltl Sundmans ändringsförslag. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. Den som röstar för social- och miljöutskottets förslag röstar ja; den som röstar för ltl Sundmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Ltl Sundman: Fru talman! Jag yrkar på öppen omröstning.

   

  Vtm Häggblom: Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas. Jag ber ltl Dennis Jansson och ltl Eklöw biträda vid omröstningen. Omröstning verkställs efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Eklöw: ja, Perämaa: ja, Andersson borta, Englund: ja, Dennis Jansson: nej, Roger Jansson: nej, Sjöblom: nej, Sundback borta, Wiklöf: nej, Lindeman: nej, Strand: nej, Per-Erik Eriksson: ja, Erlandsson: ja, Holmberg: ja, Sjölund: ja, Sune Mattsson: ja, Lisbeth Eriksson: ja, Sjöstrand: ja, Svensson: ja, Wickström-Johansson borta, vtm Christer Jansson: ja, J-E Mattsson: ja, Lundberg borta, Pehrsson: ja, vtm Häggblom: nej, Lindholm: nej, Salmén: nej, Sundman: nej, Boman: ja.

   

  Omröstningen har gett som resultat 16 ja-röster och 10 nej-röster. Lagtinget har sålunda omfattat utskottets förslag. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

  Antecknas till kännedom att till lagtinget överlämnats:

   

  Ltl Roger Janssons m.fl. spörsmål angående lagberedningssplaneringen. (S nr 4/2001-2002).

   

  Meddelande om när landskapsstyrelsens svar på spörsmålet avges eller om att landskapsstyrelsen inte avser att besvara spörsmålet kommer att lämnas senare. Svaret skall dock avges inom tio dagar efter mottagandet. Spörsmålet avlämnades av talmannen till landskapsstyrelsen den 16.1. Antecknas.

   

  Lagtingets nästa plenum hålls i dag kl. 9.45. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 9.44).