Remissdebatt

  • Utdrag ur protokollet

    Enligt lagtingsordningens 31 § ska berättelser remitteras till ett utskott innan de genomgår behandling i lagtinget. Talmannens förslag är att detta ärende remitteras till finans- och näringsutskottet.

    Diskussion. Ingen diskussion.

    Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.