Miljöskadeavgifter

Lagförslag LF 8/2023-2024 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår en blankettlag om att rikets lag om miljöskadefonden ska tillämpas på Åland till de delar det är landskapets lagstiftningsbehörighet. Att uppbära miljöskadeavgifter från verksamheter som medför risk för förorening av miljön är landskapets behörighet. Även att besluta om systemet för ersättning för miljöskador är landskapets behörig-het, däremot är det system som finns i rikslagen rikets behörighet. Landskapsregeringen bedömer att ett gemensamt system med riket är det bästa alternativet för Åland.
Avsikten är att så långt som möjligt samordna det åländska systemet med rikets system, vilket även framgår av rikslagen och propositionen att riksmyndigheterna önskar. En överenskommelseförordning planeras för att överföra myndighetsuppgifterna inom landskapets behörighet till den riksmyndighet som sköter dessa uppgifter i riket.
Landskapslagen borde träda i kraft den 1 januari 2025, dvs. samtidigt som rikets lag om miljöskadefonden träder i kraft.


Åtgärder