Remissdebatt

 • Utdrag ur protokollet

  Talmannens förslag är att detta ärende remitteras till lag- och kulturutskottet.

  Diskussion.

  Minister Nina Fellman

  Talman! Den här blankettlagen som nu föreläggs för lagtinget handlar om tillämpningen på Åland av lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven.  Lika som den lag om pyrotekniska artiklar som behandlades av lagtinget under våren så implementeras genom den här lagen EU-direktiv om harmonisering i medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk.

  Avsikten att den här lagen ska träda i kraft i anslutning till att två horisontella rikslagar om marknadskontroll samt anmälda organ för vissa produktgrupper träder i kraft i landskapet.

  Direktivet syftar till att säkerställa att explosiva varor är säkra och att de överensstämmer med de krav som ställs inom EU.

  Eftersom det är ett så kallat totalharmoniseringsdirektiv finns inget utrymme för nationella avvikelser. Produkter som har släppts ut på marknaden för 20 april 2016, då direktivet skulle ha varit implementerat, omfattas inte.

  Lagändringen är främst lagteknisk, i syfte att uppnå större tydlighet, med flera av bestämmelserna på lagnivå, inte i förordning.

  Lagförslaget har inga avgörande ekonomiska konsekvenser. Eventuella administrativa konsekvenser regleras när den separata horisontella rikslagarna om marknadskontroll kommer.

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.