Andra behandling

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM den 17 januari 2007 kl. 14.50.

  FÖRSTA VICE TALMANNEN:

  Plenum börjar.

  Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

   

   

  Föredras för andra behandling ärende nr 1:

   

  Social- och miljöutskottets betänkande nr 1/2006-2007 angående ny blankettlag om livsmedel. (FR 1/2006-2007).

   

  Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion.

   

  Ltl Anders Englund:

  Fru talman!

  Vi diskuterade lagstiftningen om livsmedel vid föregående plenum. Vi vet alla att i en förordning fastställs de nationella bestämmelserna om villkoren och hur man tillämpar övervakningen av olika grupper som kan beröra producenterna och företagarna. Övervakningen av livsmedelslagen skall inte här vara strängare än t.ex. i de sydeuropeiska EU-länderna. Det är ett viktigt påpekande som jag tycker att man bör beakta, att man kanske kan begära in förordningar t.ex. från Danmark, Spanien och Italien för att se hur man tillämpar det där. Vi vet att sådana här förordningar också kan göras svåra. Det ställs också byråkratiska villkor på företagaren för att tillämpa detta. Det är också skrivet här att man kan ta ut avgifter för detta. Det är också någonting som belastar företagaren beroende på vad avgifterna blir. Man kan också fråga sig om alla brister i uppfyllandet av bestämmelserna kommer att sanktioneras lika som i andra EU-länder där man har samma lagstiftning samt vilken är myndigheternas toleransgräns? Tolkar man helt enkelt lagstiftningen lika.

   

  Det känns kanske lite negativt för många företagare och en otrevlig situation när det kommer nya förordningar på grund av ovissheten hur de kommer att se ut i framtiden och hur det kommer att regleras. Men jag hoppas här att landskapsregeringen kan ställa upp på det att man skickar förordningen på utlåtande till berörda organisationer som kan få ge utlåtande. Jag tror att det här är en sak som man också behöver sätta sig in i väldigt noga.

   

  Jag är också av den uppfattningen att vi skall ta EU:s förordning för livsmedel och implementera den på Åland, men det är mycket beroende på hur man gör förordningen. Vi skall hoppas att vi kan ha ungefär samma bestämmelser som man har i riket i och med att vi också exporterar nära 90 procent, åtminstone från lantbruket, av livsmedlen till riket så att vi ligger på samma nivå där när vi skall sälja dem också.

   

  Landskapsregeringsledamoten Harriet Lindeman, replik:

  Fru talman!

  Det senaste som sades i förhållande till riket när det gäller försäljning av produkterna är alldeles sant. Vi kan inte leva i en isolerad värld för det är inte bara här vi konsumerar de produkter som produceras utan vi måste hitta en gemensam syn på det. Jag har ingenting emot att samla in och se hur man via förordningar i andra EU-länder tolkar detta. Problemet som finns trots det är att vi vet att det finns EU-länder i bl.a. Sydeuropa som har ganska stränga förordningar och lagar men sedan inte följer dem. Men vi har en tradition att vara väldigt laglydiga, och det syns inte på papper utan det är bara ett sätt att leva!

   

   

   

   

  Ltl Anders Englund, replik:

  Fru talman!

  Jag tolkar landskapsregeringsledamoten Harriet Lindemans ställningstagande som så att organisationerna kommer att få ge utlåtande om den här förordningen. Man kan också fråga sig att tillåter vi i riket och här på Åland import av livsmedel som inte uppfyller vår egen lagstiftning? Det är nästa fråga.

   

  Landskapsregeringsledamoten Harriet Lindeman, replik:

  Fru talman!  Jag kan lova att vi skickar ut de förordningar som görs i förhållande till lagstiftningen på en remissrunda till dem det berör.

   

  Ltl Anders Englund, replik:

  Fru talman! Jag är mycket nöjd med det svaret.

   

  TALMANNEN: Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs det i betänkandet ingående lagförslaget i dess helhet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

   

  Lagförslaget föreläggs för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

   

  Ärendets andra behandling är avslutad.

   

   

  Föredras för andra behandling ärende nr 2:

   

  Social- och miljöutskottets betänkande nr 2/2006-2007 angående landskapslag om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård. (FR 4/2006-2007).

   

  Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion.

   

  Ltl Sune Mattsson, replik:

  Fru talman!

  En sak som vi har diskuterat under behandlingen som vi har glömt bort och som kanske några i salen undrar över, alltså varför inte mammografi nämns i 3 § i framställningen om avgiftsfria tjänster. Vi har konstaterat att det står där: ”Landskapsregeringen kan besluta om grunder för när en tjänst som enligt denna lag är avgiftsbelagd skall vara avgiftsfri för användaren.”

   

  Då kan man alltid ha beslut på att t.ex. mammografi och annat som framkommer kan vara med. Detta klargörande eftersom det framkom i salen.

   

  Under detaljbehandlingen kommer jag att föreslå att 4 § 1 mom. får följande lydelse:

   

  ” Som högkostnadsskydd gäller att en person under ett kalenderår betalar avgifter till ett belopp om högst 300 euro sammanlagt (kostnadstak) för tjänster som omfattas av skyddet. För personer under 18 år (strykning)är kostnadstaket 125 euro för ett kalenderår. Det lägre kostnadstaket tillämpas till och med det kalenderår då personen fyller 18 år. (strykning)

  Ensamstående med en inkomst av högst 14.000 euro per år omfattas av det lägre kostnadstaket. Gifta par och samboende, samt ensamstående med minst ett minderårigt barn omfattas av det lägre kostnadstaket om deras inkomst är högst 22.000 euro.”

   

  TALMANNEN: Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen vidtar. De i betänkandet ingående lagförslagen föreläggs var för sig i deras helhet, förutom i fråga om landskapslagen om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

   

  Föreläggs förslaget till landskapslag om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård paragraf för paragraf.

   

  Föreläggs 1 §. Godkänd. Föreläggs 2 §. Godkänd. Föreläggs  3 §. Godkänd. Föreläggs 4 §.

   

  Ltl Sune Mattsson: Fru talman! Jag föreslår att paragrafen får den lydelse som jag nyss läste upp i talarstolen.

   

  Ltl Raija-Liisa Eklöw: Fru talman! Jag understöder ltl Sune Mattssons förslag till ändring.

   

  TALMANNEN: Under diskussionen har ltl Sune Mattsson, understödd av ltl Raija-Liisa Eklöw, föreslagit att 4 § erhåller den lydelse som framgår av reservantens framställning. Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar social- och miljöutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Sune Mattssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Ltl Sune Mattsson: Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Åke Mattsson: Fru talman! Jag understöder ltl Sune Mattssons förslag om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer således att verkställas.

  Jag ber ltl Gun Carlson och ltl Roger Eriksson biträda vid omröstningen. Ja för utskottets förslag och nej för ltl Sune Mattssons ändringsförslag. Omröstning verkställs efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen borta, Gun Carlson: ja, Eliasson: ja, Eklöw: nej, Roger Eriksson: nej, Aaltonen: ja, Grönlund: ja, Jansson: ja, vtm Ehn: ja, Eklund: ja, Anders Eriksson: ja, Lindqvist: ja, Beijar: ja, Sjöblom borta, vtm Viveka Eriksson: nej, Sune Mattsson: nej, Englund: ja, Jan-Erik Mattsson: ja, Lindström: ja, Erlandsson: ja, Thörnroos: ja, Åke Mattsson: nej, Perämaa borta, , Sjögren: nej, Lagerberg borta,  Winé: ja, Karlström: ja, Lindholm: ja, Sundman: ja, Boman: nej.

   

  Omröstningen har gett vid handen 19 ja-röster och 7 nej-röster. Lagtinget har sålunda beslutat omfatta utskottets förslag.

   

  Föreläggs 5 §. Godkänd. Föreläggs 6 §. Godkänd. Föreläggs 7 §. Godkänd. Föreläggs 8 §. Godkänd. Föreläggs 9 §. Godkänd. Föreläggs 10 §. Godkänd. Föreläggs 11 §. Godkänd. Föreläggs 12 §. Godkänd. Föreläggs 13 §. Godkänd. Föreläggs 14 §. Godkänd. Föreläggs 15 §. Godkänd.

   

  Föreläggs lagens rubrik. Godkänd. Föreläggs lagens ingress. Godkänd.

   

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 7 § landskapslagen om grunderna för avgifter till landskapet för godkännande i enda behandling. Lagförslaget är godkänt.

   

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 12 § landskapslagen om hälso- och sjukvården för godkännande i andra behandling. Lagförslaget är godkänt.

   

  Ärendets andra behandling är avslutad.

   

  Lagtingets nästa plenum hålls i morgon den 18 januari kl. 9.30. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl.15.06).