Remissdebatt

 • Utdrag ur protokollet

  Ärendet bordlades den 27 maj 2009. Först tillåts allmän diskussion.

  Enligt 54 § 2 mom. LO kan förslag väckas om att ärendet skall remitteras till stora utskottet efter det att diskussionen avslutats.

  Diskussion.

  Ltl Barbro Sundback

  Herr talman! Den här framställningen har ju väckt en del frågor av principiell karaktär, som åtminstone vi tycker att ännu inte har givits klara svara på. Framförallt att kulturutskottet framhärdar i att vi ska ha ett samhällssystem där medborgare som går i kurser, som ordnas av bildningsförbund ska registreras och uppgifterna ska kunna kontrollera av landskapets högsta myndigheter. Från vår sida tycker vi varken det är förenligt med principerna för det fria bildningsarbetet eller förenligt med grundlagens krav på integritet. Personregisterlagens ändamål och syfte är inte att man genom speciallagstiftning sätter den lagstiftningen ur funktion.

  Det som har kommit till är att det uppstod en språkdebatt i anslutning till den här framställningen, där det råder lite olika uppfattningar om bildningsförbunden kan få finansiering för kurser eller cirklar som bedrivs på annat språk än svenska. Kulturutskottet har diskuterat saken men inte tagit ställning utan lämnat en fullmakt in blanco till administrationen att beakta diskussionen på ett sätt som ur lagstiftningssynpunkt kanske inte är tillfredsställande. I samband med diskussionen om det här kommer jag att föreslå att det här ärendet ska föras till stora utskottet så att man där ska kunna fördjupa sig ytterligare i de här frågorna.

  Talmannen

  Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet?

  Ltl Barbro Sundback

  Herr talman! Jag föreslår att ärendet förs till stora utskottet.

  Ltl Camilla Gunell

  Jag ber att få understöda förslaget om remiss.

  Talmannen

  Ltl Barbro Sundback understödd av ltl Camilla Gunell har föreslagit att ärendet ska remitteras till stora utskottet. Lagtinget kan besluta om remiss dock så att alltid minst 8 ledamöter omfattar förslaget. Jag ber därför de ledamöter som omfattar ltl Barbro Sundbacks förslag att resa sig.

  Talmannen konstaterar att lagtinget omfattar förslaget om remiss till stora utskottet. Ärendet remitteras till stora utskottet.

  Ärendets första behandling är avslutad.