Remissdebatt

 • Utdrag ur protokollet

  Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

  Diskussion.

  Minister Carina Aaltonen

  Fru talman! Bästa ledamöter, det här lagförslaget som ni har på era bord handlar om att införliva två av EU-direktiven i vår renhållningslag samt en tredje åtgärd som gör det möjligt för landskapsregeringen att återkalla ett godkännande i producentregistret.

  Målsättningen med att uppdatera en redan existerande lagstiftning på det här området beror på att mängden av avfall som produceras tenderar att öka år för år inom hela den Europeiska Unionen. EU säger att man vill bryta det befintliga sambandet mellan tillväxt och generering av avfall i syfte att kontrollera hela avfallscykeln. Man vill betona återvinning i ännu högre grad än tidigare. Inom hela EU bör man använda avfall som en resurs och ha gemensamma system för det här inom hela unionen.

  I det nya direktivet klargörs bland annat centrala begrepp som återvinning och bortskaffande för att man bättre ska kunna reglera behandlingen av avfall. Detta har varit en målsättning väldigt länge. Under början av 2000-talet skrev man också in det i det sjätte miljöhandlingsprogrammet. Där fanns det särskilda skrivningar där medlemsländerna uppmanades till ännu fler åtgärder för att ytterligare öka källsortering, insamling och materialåtervinning av prioriterade avfallsflöden. Jag menar nog att vi från Ålands sida har en väldigt bra källsortering redan idag.

  Det här direktivet ska göra det ännu tydligare. Det omfattar fler produkttyper och det är ambitiösa insamlings- och återvinningsmål. Det finns ett nytt mål om återanvändning av hela produkter. Det ställer också hårdare krav på tillsyn av elektronikexport så att man till exempel inte kan dumpa elektronikavfall i Afrika, vilket har varit väldigt frekvent förekommande.

  Det här direktivet skulle ha införlivats i nationell lagstiftning senast den 14 februari 2014, så vi är lite sena med implementeringen från Ålands sida. Det här ärendet lämnades till lagtinget den 27 maj men det här lagförslaget hanns inte med under den korta junisessionen. Min förhoppning är ändå att ärendet ska få en rask behandlingen i utskottet.

  Får det då några konsekvenser för våra små och medelstora företag på Åland? Landskapsregeringens uppfattning är att det snarare är tvärtom. Det kommer kanske t.o.m. att underlätta. Man ålägger också företag som exporterar elektronikprodukter, t.ex. produkter som beställs via nätet till Åland, att det då också ska finnas behöriga som kan omhänderta elektronikavfallet.

  Beträffande det andra direktivet; transporter av avfall enligt miljöbrottsdirektivet, så har vi fått klagomål på att vi inte har införlivat bestämmelserna på ett korrekt sätt. Det kommer vi nu att åtgärda.

  Det tredje förslaget är att de företag som har intagits i producentansvarsregistret, de kan också avregistreras i händelse av att företaget upphör med sin verksamhet osv. Idag har vi inte möjligheter att utesluta någon ur producentansvarsregistret.

  Det handlar mest om tekniska förändringar. Målsättningen för miljön är ju förstås positiv om naturresurserna kan användas mer effektivt om avfall i större utsträckning utgör en sådan här produktråvara samt att vi får ut mindre utsläpp av farliga ämnen i miljön.

  Jag föreslår att det här ärendet nu får en rask behandling utskottet. Tack, fru talman.

  Ltl Torsten Sundblom, replik

  Tack, fru talman! Jag tycker att många av de här åtgärderna är bra, det som ska återvinnas osv. Men ministern lovade här en gång i tiden att vi skulle få en total översyn av all lagstiftning som har med avfallshantering, producentansvar och återvinning att göra. Var är den? Det skulle också ha varit intressant om den skulle ha kommit.

  Minister Carina Aaltonen, replik

  Fru talman! Den frågan hör inte riktigt till det här lagförslaget. Till ltl Sundbloms information kan jag säga att detta kommer bland annat upp till överläggning i landskapsregeringen imorgon igen. Vi kan tyvärr inte helt på egen hand bestämma hur vi vill ha det när det gäller att minska den administrativa gränsen som finns mellan riket och Åland. Det behövs också förändringar i rikets lagstiftning. Vi har inte kommit vidare där, utan nu kommer vi med ett nytt förslag om att eventuellt kunna ta blankettlagstiftning. Men det här ska vi bland annat diskutera i regeringen imorgon.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Katrin Sjögren, replik

  Talman! Jag var lite inne på samma spår när jag en gång har ministerns uppmärksamhet. Producentansvar och elektroniskt skrot är viktiga delar i hela avfallslagstiftningen. Det skulle vara intressant om ministern vid tillfälle redogör för landskapsregeringens planer på en reviderad avfallshanteringslag och om man tänker utvidga producentansvaret t.ex. till tidningspapper, det skulle vara viktigt. Så snart ministern vet så vill lagtinget gärna ha besked.

  Minister Carina Aaltonen, replik

  Fru talman! Det ska absolut kunna låta sig göras en separat session som rör producentansvar, renhållning och avfallslagstiftning på Åland. Men just här och nu så handlar det om att vi ska införliva EU-direktivet i befintliga lagstiftningen.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Anders Eriksson, replik

  Det är en viktig fråga som berörs. Ny forskning visar att avfallsmängden de senaste 20 åren har ökat med 50 procent. Det är en enorm ökning som sker. Avfallsforskningen vid svenska miljöinstitutet och deras prognoser framöver visar att år 2050 kan vi ha fyra gånger mera sopor än vad vi har idag om ingenting görs.

  Det är intressant att höra hur landskapsregeringen ser på det här utöver att uppfylla EU-direktiven och utöver att försöka tillämpa någon typ av blankettlagstiftning. Har man någon egen strategi? När det gäller miljön är det de facto en ganska stor utmaning som Åland står inför.

  Minister Carina Aaltonen, replik

  Tack, fru talman! En fråga som vi bland annat har diskuterat i landskapsregeringen är hur mycket tid och kraft landskapsregeringen kan sätta på det här området när så väldigt mycket mera idag ändå styrs från EU och från den gemensamma EU-lagstiftningen. Är det då värt att ha en egen politik på det här området eller ska vi försöka minimera gränserna så långt som det är möjligt och göra det möjligt både för konsumenter och företag att ha en effektiv återvinning och minimera kostnaderna? Alltså mera samarbete. Jag tror också att vi behöver ett mera samarbete, inte bara inom Åland utan också mellan Finland och Åland och också inom hela Norden och EU på det här området.

  Ltl Anders Eriksson, replik

  Orsaken till att jag ställde frågan om vilken strategi landskapsregeringen har är att om jag inte missminner mig så tror jag att både minister Aaltonen och jag satt med i den så kallade tankesmedjan. Där var meningen att man skulle jobba för att Åland skulle bli ett miljöpolitiskt föredöme. Nu frågar ansvarig minister om det är värt att ha en egen politik. Jag är lite tveksam till det.

  När det gäller uppfyllandet av det här direktivet som den här framställningen rent specifikt handlar om så tycker jag att det är viktigt. I den ökade sopmängden är just elektroniken ett av de största problemområdena. Det behöver inte överhuvudtaget vara något större fel på en elektronisk apparat så slänger man den på grund av att det har blivit så billigt att köpa ny, och att föra på reparation är fullständigt bortkastat.  Det här är det fragmentet där kanske problemen är allra störst.

  Jag tycker nog att ministern och landskapsregeringen borde fundera en gång till. Det måste vara värt att ha en egen politik när det gäller avfallshanteringen.

  Minister Carina Aaltonen, replik

  Jag delar absolut den åsikten att det är värt att ha en egen politik men det åländska handlingsutrymmet blir bara mindre och mindre för varje år eftersom mer och mer av det här området regleras på en gemenskapsnivå. För 15 år sedan så låg Åland ganska långt framme när det gällde ambitionen att ha en ganska tuff renhållningslagstiftning. Men nu ser vi att vi halkar efter på det området också. Både Sverige och Finland har mycket strängare lagstiftning än vad vi har. Frågan är om det är på avfallsområdet som vi ska sätta de begränsade resurserna på eller på andra områden när det gäller miljö, hälso- och sjukvård eller socialvård?

  Talmannen

  Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.