Första behandling

  • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


  • Talman! Lagtinget har den 16 november begärt social- och miljöutskottets yttrande om lagförslaget om tekniska ändringar gällande behörighetskrav inom barnskydd och specialomsorger av personer med intellektuell funktionsnedsättning.

    Social- och miljöutskottet anser att det inte är fråga om någon större förändring, men har ändå haft en del höranden eftersom det här är ett viktigt område, och kommit fram till att vi föreslår att lagförslaget antas utan några ändringar.

    Vi i social- och miljöutskottet uppmärksammar dock språkbruket och ser fram emot den planerade sammanslagningen av handikappservicelagen och lagen om specialomsorger. Tack, talman.


  • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet. Föreläggs först landskapslagen om upphävande av 9 § 2 mom. landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.