Upphävande av styrelsen för Ålands polismyndighet

Lagförslag LF 15/2023-2024 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en lag om ändring av landskapslagen om Ålands polismyndighet. Ändringen innebär att styrelsen för Ålands polismyndighet slopas. Därmed upphör styrelsens roll att biträda polismästaren i styrningen av myndigheten och ett större formellt ansvar åläggs istället polismyndigheten. Uppgiften att upprätta ett reglemente med närmare bestämmelser om polismyndighetens organisation, uppgifter och interna beslutsordning föreslås övergå till landskapsregeringen.
Förslaget syftar till att effektivisera styrningen av polismyndigheten genom att minska de administrativa uppgifter styrelsen medför.
Landskapsregeringen föreslår att den föreslagna lagen träder i kraft den 1 januari 2025.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Polisväsendet