Utvidgad skyddsjakt

Lagförslag LF 6/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ändring av jaktlagen för landskapet Åland.
Enligt förslaget skulle jakt tillåtas på fredat eller fridlyst vilt för att förhindra allvarlig skada på egendom eller för att trygga människors hälsa eller säkerhet. Jakten skulle få bedrivas endast om det inte finns någon annan lämplig lösning och jakten inte skulle försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos bestånden av de berörda arterna i deras naturliga utbredningsområden. Bestämmelser om vilka viltarter som skulle omfattas av jakten och under vilka tider jakten skulle få bedrivas skulle intas i landskapsförordning.
Avsikten med förslaget är att undanröja de brister som Republikens president den 5 oktober 2018 påtalade vid sin lagstiftningskontroll av den av lagtinget den 13 juni 2018 antagna landskapslagen om ändring av jaktlagen för landskapet Åland och som medförde att lagen i dess helhet förordnades att förfalla.
Samtidigt föreslås att en bestämmelse om jakt under exceptionella förhållanden intas i jaktlagen för landskapet Åland.
Avsikten är att den föreslagna lagen skulle träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Jakt