Föredras

 • Utdrag ur protokollet

  Plenum börjar. 1

  Föredras. 1

  1   Talmansval

  Val av talman (V 1 2009-2010)

  Val av första vicetalman

  Val av andra vicetalman

  Plenum slutar. 3

   

  Plenum börjar

  Ålderstalman Barbro Sundback

  Enligt lagtingsordningens 20§ ska den lagtingsledamot som längst innehaft uppdrag som ledamot av lagtinget föra ordet vid arbetsårets första plenum och härvid förrätta val av talman samt en första och en andra vicetalman. Har två eller flera tillhört lagtinget lika lång tid, förs ordet av den till åren äldsta av dem. Med anledning härav har jag intagit talmannens plats.

  Lagtinget beslöt vid plenum den 11 september 2009 bevilja lagtingsledamoten Danne Sundman befrielse från uppdraget som ledamot av lagtinget för tiden 1.11.2009 - 31.1.2010. Lagtingsledamoten Danne Sundmans ersättare är enligt valresultatet från lagtingsvalet 21.10.2007 brandmannen John Hilander från Eckerö som nu intar sin plats i plenisalen.

  Jag ber att få hälsa ltl John Hilander välkommen till Ålands lagting.

  Jag ber sekreteraren förrätta namnupprop.

  29 lagtingsledamöter är närvarande. Ltl Raija-Liisa Eklöw anhåller om befrielse från deltagande i detta plenum på grund av sjukdom. Beviljas.

  Föredras

  1      Talmansval

  Val av talman (V 1 2009-2010)

  Valet av talman och två vicetalmän förrättas enligt arbetsordningens 55§, som föreskriver följande:

  "Val, där en enda person skall utses, sker med i 68a § 2 mom. och 68e § nämnda undantag sålunda, att envar röstande på en blank valsedel antecknar sin kandidat, och den förklaras vald som erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna. Uppnås inte sådan röstövervikt, förrättas nytt val. Får inte heller då någon mer än hälften av de avgivna rösterna, förrättas ett tredje val mellan de två som vid den andra omröstningen uppnått det högsta röstetalet. Vid tredje omröstningen förklaras den vald som erhållit de flesta rösterna. Uppkommer lika röstetal i andra eller tredje omröstningen, avgörs företrädet genom lottning".

  Först vidtar val av lagtingets talman. Valsedlar finns utdelade till envar lagtingsledamot. Jag uppmanar ledamöterna tydligt anteckna namnet på sin kandidat på den utdelade valsedeln, både förnamn och efternamn. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Konstate­ras att valurnan är tom.

  Upprop.

  Jag ber lagtingsledamöterna Folke Sjölund och Gun Carlson att biträda vid rösträk­ningen.

  29 röstsedlar är inlämnade.

  Rösträkningen har givit vid handen att 26 röster har avgivits för Roger Nordlund, 1 röst för lagtingsledamoten Gun Carlson, ytterligare har 2 blanka röstsedlar avgetts.

  Då således Roger Nordlund erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna, förklaras han härmed vald till lagtingets talman för arbetsåret 2009-2010.

   

  Val av första vicetalman

  Härefter förrättas val av första vicetalman. Valet sker på samma sätt och i samma ordning som valet av talman. Jag ber lagtingsledamöterna på den utdelade valsedeln skriva sin kandidats namn. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara tom.

  Upprop.

  Jag ber lagtingsledamöterna Camilla Gunell och Anders Eriksson att biträda vid rösträkningen.

  29 röstsedlar har avlämnats.

  Rösträkningen har givit vid handen att lagtingsledamoten Gunnar Jansson har erhållit 20 röster och lagtingsledamoten Gun-Mari Lindholm har erhållit 9 röster. Då således lagtingsledamot Gunnar Jansson i första omgången erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras han härmed vald till lagtingets förste vicetalman för arbetsåret 2009-2010.

   

  Val av andra vicetalman

  Härefter förrättas val av andra vicetalman på samma sätt som tidigare förrättade val. Jag uppmanar lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på den utdelade valsedeln. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara tom.

  Upprop.

  Jag ber lagtingsledamöterna Ulla-Britt Dahl och Johan Ehn att biträda vid rösträkningen.

  29 röstsedlar har avgivits.

  Rösträkningen har givit vid handen att 23 röster har avgivits för lagtingsledamot Gun-Mari Lindholm medan lagtingsledamot Gunnar Jansson erhållit 2 röster och lagtingsledamot Johan Ehn 1 röst, dessutom har 3 blanka sedlar avgivits. Då sålunda lagtingsledamot Gun-Mari Lindholm har erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras hon härmed vald till lagtingets andra vicetalman för arbetsåret 2009-2010.

  Jag uppmanar nu talmannen och de båda vicetalmännen att inför lagtinget avge den i lagtingsordningens 20§ 2 mom. föreskrivna högtidliga försäkran.

  Talman Roger Nordlund

  Fru ålderstalman!

  Jag, Roger Nordlund försäkrar, att jag vill i utövningen av talmansbefattningen efter all min förmåga upprätthålla den rätt, som enligt grundlagarna tillkommer landskapet Ålands befolkning samt rikets regering och riksdag.

  Första vicetalman Gunnar Jansson

  Fru ålderstalman!

  Jag, Gunnar Jansson försäkrar, att jag vill i utövningen av talmansbefattningen efter all min förmåga upprätthålla den rätt, som enligt grundlagarna tillkommer landskapet Ålands befolkning samt rikets regering och riksdag.

  Andra vicetalman Gun-Mari Lindholm

  Fru ålderstalman, bästa kollegor!

  Jag, Gun-Mari Lindholm försäkrar, att jag vill i utövningen av talmansbefattningen efter all min förmåga upprätthålla den rätt, som enligt grundlagarna tillkommer landskapet Ålands befolkning samt rikets regering och riksdag.

  Ålderstalmannens uppdrag är härmed fullgjort. Jag ber den nyvalda talmannen motta talmansklubban och överta ledningen av förhandlingarna.

  Talmannen

  Jag ber att få tacka ålderstalman för välförrättat värv, som vanligt. Jag ber också för min egen del och för den återvalda talmanstrion att få tacka för det förtroende som visats oss. Vi ska göra vårt bästa för att leva upp till det.

  Meddelande om valet av talman och vice talmän kommer enligt lagtingsordningens bestämmelser att tillställas landshövdingen och landskapsregeringen.

  I lagtingsordningen föreskriven gudstjänst med anledning av lagtingets öppnande hålls i dag kl. 13.00 i Mariehamns S:t Görans kyrka. Samling utanför självstyrelsegården kl. 12.45 för procession till kyrkan. Öppningshögtidligheten äger rum i dag kl. 14.00 i lagtingets plenisal, då landshövdingen förklarar lagtinget öppnat.

  Plenum slutar

  Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 12.24) .