Anslutningsmotion 1/2018-2019

Införande av ett arbets- och pensionsinkomstavdrag

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Anslutningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ANSLUTNINGSMOTION nr 1/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2018-12-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

Införande av ett arbets- och pensionsinkomstavdrag

 

     Landskapsregeringens lagförslag nr 5/2018-19

 

 

MOTIVERING

     Regeringen föreslår att inkomstgränsen för arbets- och pensionsinkomstavdraget i kommunalbeskattningen höjs från 35 000 till 55 000 euro till en totalkostnad om 1,8 miljoner euro. En skattelättnad som riktas till den breda allmänheten med medelstora inkomster.

     Samtidigt lever mer än varannan ensamboende kvinna på Åland över 85 år under fattigdomsgränsen, visar ÅSUB:s färska utredning ”Ekonomisk utsatthet och social trygghet” (2018:6). Det är en alarmerande situation, ovärdig ett nordiskt välfärdssamhälle som Åland. Även om situationen är värst bland de allra äldsta är problematiken påtaglig för alla över 65. Fler än var femte person i pensionsåldern lever under fattigdomsgränsen, en total årsinkomst som understiger 15 257 euro. Enligt ÅSUB:s rapport ”Inkomstfördelning och välfärd 2017” (2017:6) rörde det sig om 418 personer över 65 år som var ekonomiskt utsatta år 2015.

     Ålands största jämställdhetsproblem finns därmed idag hos våra äldsta. Bland 80-åringar och äldre är var tionde (10,9 %) ekonomiskt utsatt enligt ÅSUB:s rapport ”De äldres delaktighet på Åland (2017:4). Kvinnornas utsatthet ökar tydligt efter att de fyllt 80 år. Mer än var sjunde  (15,3 %) av kvinna jämför med var tjugonde (5,2 %) man som fyllt 80 år är ekonomiskt utsatt. Av regeringens förslag till budget för år 2019 framgår i jämställdhetsbilagan dessutom att betydligt fler äldre kvinnor bor ensamma och därmed generellt sett har högre levnadskostnader än män i samma ålder.

     Av såväl socialpolitiska som jämställdhetspolitiska skäl borde beskattningen av pensioner därmed anpassas så att låga pensionsinkomster beskattas ännu lindrigare än idag. ÅSUB:s rapport (2017:4) visar nämligen att den främsta inkomstformen bland de äldre är pensionsinkomst.

     Idag straffbeskattas låga pensionsinkomster i jämförelse med löneinkomster. En pensionär med pensionsinkomster motsvarande fattigdomsgränsen, 15 527 euro, betalar närmare 1200 euro mera i skatt jämfört med en person som har motsvarande löneinkomster.

     Ett effektivt sätt att höja ekonomiskt utsatta kvinnors standard är således att ändra beskattningen av låga pensioner. Eftersom de med lägst inkomster aldrig når upp till brytpunkten för statlig skatt på sina pensionsinkomster regleras deras beskattning helt och hållet av den kommunala skattelagstiftningen, vilken i sin helhet faller inom ramen för Ålands nuvarande skattebehörighet.
     Således föreslås att avdraget utvecklas så att pensionsinkomsterna avdras i sin helhet för dem som har totala förvärvsinkomster upp till och med 15 000 euro. Maximitaket om 100 euro föreslås inte gälla till denna del.

     Det välmående Åland har råd att ge framför allt sina ekonomiskt utsatta äldre kvinnor en drägligare tillvaro.

    

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

    

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 25a och 29 §§ kommunalskattelagen för landskapet Åland


(Ingressen lika som i lagförslaget).

 

 

25a §

Arbets- och pensionsinkomstavdrag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Avdraget utgör 10 procent av de inkomster som avses i 1 mom. Avdraget är dock högst 100 euro och det beviljas enbart skattskyldiga vars skattepliktiga förvärvsinkomst understiger 55 000 euro. För skattskyldiga vars sammanlagda skattepliktiga inkomst enligt 1 mom. är högst 15 000 euro avdras därutöver, utan övre begränsning, samtliga pensionsinkomster som ska beskattas som förvärvsinkomst Avdraget görs efter arbetsinkomstavdraget enligt 25 § men före andra avdrag från kommunalskatten.

      

 

 

29 §

     (Lika som i lagförslaget.)

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

Axel Jonsson                                                                  Brage Eklund