Höjning av inkomstgränsen för arbets- och pensionsinkomstavdraget

Lagförslag LF 5/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att rätten att göra arbets- och pensionsin-komstavdrag vid kommunalbeskattningen utvidgas till att gälla alla som har en skattepliktig förvärvsinkomst som understiger 55 000 euro. Den nuvarande inkomstgränsen är 35 000 euro.
Samtidigt föreslås en mindre ändring av kommunalskattesatserna för samfund och samfällda förmåner. Förslaget innebär att de totala skattesatserna förblir oförändrade.
De föreslagna ändringarna är avsedda att tillämpas från och med kommunalbeskattningen för skatteåret 2019.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Kommunförvaltningen